Title here Eiropas Savienības faktu lapas

Eiropas Savienības faktu lapas

Laipni lūdzam faktu lapu tīmekļa vietnē. Faktu lapas tika izveidotas 1979. gadā, kad notika Eiropas Parlamenta pirmās tiešās vēlēšanas, un to mērķis ir sniegt nespeciālistiem vienkāršu, kodolīgu un precīzu vispārēju pārskatu par Eiropas Savienības iestādēm un politikas jomām, kā arī par Eiropas Parlamenta lomu to attīstībā.

Faktu lapas ir sagrupētas piecās nodaļās: 1) “Eiropas Savienības darbība”; 2) “Ekonomika, zinātne un dzīves kvalitāte”; 3) “Kohēzija, izaugsme un darbvietas”; 4) “Pilsoņi: pamattiesības, drošība un tiesiskums” un 5) “Savienības ārējās attiecības”.

Faktu lapas sagatavo politikas departamenti un Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļa, un tās ir pieejamas 24 valodās. Tiešsaistē pieejamā faktu lapu versija gada laikā tiek regulāri pārskatīta un atjaunināta, ja Eiropas Parlaments pieņem svarīgu nostāju vai apstiprina nozīmīgas politiskās nostādnes kādā jautājumā.

Title here Eiropas Savienības darbība

ES vēsturiskā attīstība, secīgie līgumi, tās tiesiskā sistēma, lēmumu pieņemšanas procedūras, iestādes un struktūras, un finansējums.

Title here Ekonomika, zinātne un dzīves kvalitāte

iekšējais tirgus, patērētāju aizsardzība un sabiedrības veselība, sociālā, nodarbinātības, rūpniecības, enerģētikas un vides politika, EMS, nodokļu politika un finanšu pakalpojumi.

Title here Kohēzija, izaugsme un darbvietas

reģionālā un kohēzijas politika, kopējā lauksaimniecības un zivsaimniecības politika, transports, tūrisms un Eiropas komunikāciju tīkli, kultūra, izglītība un sports.

Title here Pilsoņi: pamattiesības, drošība un tiesiskums

individuālās un kolektīvās tiesības, Pamattiesību harta, brīvība, drošība un tiesiskums, tostarp imigrācijas un patvēruma politika.

Title here Savienības ārējās attiecības

ārlietu un attīstības politika un tirdzniecības attiecības, cilvēktiesību un demokrātijas veicināšana, paplašināšanās un attiecības ar valstīm, kas nav ES kaimiņvalstis.

Title here Saturs

Pārlūkot faktu lapas pa nodaļām un sadaļām un tās lejupielādēt vai lasīt tiešsaistē. Katru faktu lapu var saglabāt atsevišķi.

Kontakti

Ja rodas jautājumi, sazinieties ar Redakcionālā darba un komunikācijas koordinēšanas nodaļu

e-pasts: editorial-secretariat@europarl.europa.eu