Functioneren van de Europese Unie Functioneren van de Europese Unie

Functioneren van de Europese Unie

De Europese Unie heeft haar eigen wetgevende en uitvoerende macht, evenals een onafhankelijke rechterlijke macht en een centrale bank, die ondersteund en aangevuld worden door een aantal instellingen en organen, waarvan de bevoegdheden voortvloeien uit de oprichtingsverdragen. In de loop der jaren hebben de bevoegdheden van de Unie als gevolg van de opeenvolgende Verdragen een aanmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt, net als de besluitvormingsprocedures die het Parlement en de Raad volgen bij het vaststellen van EU-wetgeving. Om haar doelstellingen te kunnen realiseren, beschikt de Unie ook over haar eigen begroting. Door het Verdrag van Lissabon hebben het Parlement en de Raad precies dezelfde beslissingsbevoegdheden gekregen voor de hele EU-begroting en het meerjarig financieel kader.