Het gemeenschappelijk landbouwbeleid in cijfers

De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), namelijk: de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie in de lidstaten (tabel II), de integratie van milieuaspecten in het GLB (tabel III), de bosbouwsector (tabel IV), de financiering en uitgaven van het GLB (tabellen I en V) en de handel in landbouwproducten en voedingsmiddelen (tabel VI).

Tabel I: Het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en het GLB: onderhandelingsvoorstellen

Vastleggingskredieten
(miljard EUR in constante prijzen van 2018)
EU-27 2014 -2020
1)
 
Voorstel van de Commissie 2021-2027 (mei 2018)
2)
 
 
%
1)/2
Voorstel van het Europees Parlement 2021-2027 (november
2018)
3)
 
 
%
1)/3)
Voorstel van de Commissie 2021-2027 (mei 2020)
4)
 
MFK vastgesteld op 17.12.2020 5)
 
%
1)/5)
A. Totaal MFK-vastleggingskredieten 1 082,2 1 134,6 +5 % 1 324,1 +22 % 1 100,0 1 074,3 -1 %
Als percentage van het bni (EU-27) 1,16 % 1,11 % 1,30 % n.v.t. 1,05 % (raming)
B. GLB — Eerste pijler (ELGF) 286,1 254,2 -11 % 286,5 0,0 % 258,2 258,6 -10 %
C. GLB — Plattelandsontwikkeling
(Elfpo)
96,7 70,0 -28 % 96,7 0,0 % 75,0 77,8 (*) -19 %
D. TOTAAL GLB
(Eerste en tweede pijler) (B. + C.)
382,8 324,2 -15 % 383,2 0,0 % 333,2 336,4 - 12 %
E. Het GLB als percentage van het MFK 35,4 % 28,5 % 28,9 % 30,3 % 31,3 %

Bronnen: Europese Commissie (voorstellen van mei 2018 en mei 2020), Europees Parlement (resolutie van 14 november 2018, PB C 363 van 28.10.2020, blz. 179) en Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van 17 december 2020 (PB L 433I van 22.12.2020, blz. 11).

(*) Met het Next Generation EU-programma is 7,5 miljard EUR toegevoegd. Het totale bedrag dat beschikbaar is voor acties op het gebied van plattelandsontwikkeling voor de periode 2021-2027 zal dus 85,3 miljard EUR zijn.

Tabel II: Basiscijfers over landbouw en de voedingsmiddelenindustrie (EU-28, 2016-2019)

  Oppervlakte cultuurgrond (OCG)
(1 000 ha)
Aantal bedrijven
(1 000 bedrijven)
OCG per bedrijf
(ha)
Werkgelegenheid in de landbouw
(1 000 personen)
Bruto toegevoegde waarde in de landbouw (miljoen EUR) Aandeel primaire sector in bruto toegevoegde waarde/bbp
(%)
Factor inkomen per arbeidsjaareenheid
(EUR)
AJE)
Werkgelegenheid in de voedingsmiddelenindustrie
(1 000 personen)
Bruto toegevoegde waarde in de voedingsmiddelenindustrie (miljoen EUR)
  2018 2016 2016 2019 2019 2019 2019 2018 2017
BE 1 356 36,8 36,7 59,1 2 279,3 0,6 32 551,6 86,4 8 236,7
BG 5 030 202,7 22,0 596,8 1 912,6 3,9 9 565,3 81,8 1 042,5
CZ 3 523 26,5 130,2 158,6 1 661,6 2,2 18 466,6 100,1 3 878,5
DK 2 632 35,0 74,6 68,4 3 499,0 1,2 52 852,4 54,6 4 200,8
DE 16 645 276,1 60,5 597,0 2 105,3 0,9 29 633,5 625,2 46 240,0
EE 1 004 16,7 59,6 20,6 350,6 3,1 15 380,1 13,4 393,4
EL 5 288 684,90 6,6 469,4 5 689,2 4,3 15 594,3 124,9 5 615,6
ES 24 201 945,0 24,6 782,1 26 556,0 3,1 29 267,8 369,2 26 255,0
FR 29 020 456,5 60,9 741,0 31 270,7 1,8 33 649,8 623,0 43 677,0
IE 4 516 137,6 35,5 102,9 2 917,0 1,0 19 522,7 49,5 8 812,8
IT 12 908 1 145,7 11,0 930,0 31 775,4 2,2 19 682,9 400,2 (2017) 28 060,8
CY 131 34,9 3,2 15,0 359,0 2,3 16 525,5 12,7 311,2
HR 1 485 134,5 11,6 103,9 1 067,4 3,5 6 361,9 49,1 1 476,3
LV 1 937 69,9 27,6 65,8 533,5 4,1 7 604,4 21,3 543,9
LT 2 947 150,3 19,5 88,6 1 352,7 3,2 6 741,8 38,35 1 523,0
LU 131 1,9 66,3 3,6 117,4 0,3 22 470,1 4,7 277,4
HU 5 343 430,0 10,9 187,7 3 498,7 4,2 9 121,2 97,5 2 285,2
MT 11 9,2 1,2 3,6 62,3 1,0 11 761,9 3,0 147,6
NL 1 822 55,7 32,3 204,0 11 230,3 1,8 44 673,6 127,3 15 726,0
AT 2 653 132,5 20,1 150,7 3 307,3 1,3 20 464,1 74,3 6 286,9
PL 14 539 1 410,7 10,2 1 508,4 10 403,1 2,6 6 959,7 410,3 13 450,3
PT 3 591 259,0 14,1 401,4 3 159,3 2,4 11 992,4 96,7 4 138,4
RO 13 413 3 422,0 3,7 1 884,8 8 980,2 4,8 4 918,5 158,5 8 884,5
SI 477 69,9 7,0 72,1 578,2 2,4 6 296,9 16,0 568,9
SK 1 919 25,7 73,6 73,3 506,7 2,6 17 329,4 38,0 857,4
FI 2 274 49,7 44,9 89,3 1 254,2 2,8 23 242,4 36,0 2 705,0
SE 3 000 62,9 47,9 98,5 1 682,6 1,6 28 082,5 57,8 4 731,5
VK 17 367 185,1 90,1 396,6 11 673,2 0,7 34 421,2 374,5 35 243,1 (2016)
EU 27 161 548     9 476,6 177 056,8 1,8 16 579,5  2 956,7 240 191,6
EU-28 179 163 10 467,7 16,6 9 873,1 188 730,0 1,7 17 160,5 3 331,2 273 950,7

Bronnen: Eurostat, Agriculture, forestry and fishery statistics, editie 2020; Europese Commissie, CAP Context Indicators 2014-2020, update 2019.

Tabel III: Basisindicatoren landbouw/milieu (EU-28, 2017-2018)

  Aandeel van als Natura 2000-gebied aangemerkte OCG, inclusief natuurlijke graslanden
(%)
Aandeel van de in boslandbouw gebruikte energie in het totale energieverbruik (%) Aandeel OCG beheerd door landbouwbedrijven met lage inputintensiteit (%) Aandeel van voor biologische landbouw gebruikte OCG
(%)
Aandeel landbouw in productie van hernieuwbare energie
(%)
Aandeel bosbouw in productie van hernieuwbare energie
(%)
Broeikasgasemissies (BKG) door de landbouw
(1 000 t CO2-equivalent) en aandeel van totaal (%)
  2018 2018 2017 2018 2018 2018 2018
BE 7,1 2,4 63,0 6,6 18,8 36,3 9 798 (8,3 %)
BG 22,5 1,9 10,3 2,6 6,6 59,5 5 465 (11,1 %)
CZ 6,6 2,6 27,8 14,8 16,6 67,2 8 136 (6,1 %)
DK 4,0 4,3 42,7 9,8 7,1 42,9 16 842 (30,9 %)
DE 10,7 1,7 34,4 7,3 24,1 27,2 91 454 (11,0 %)
EE 5,8 4,3 29,2 20,6 0,3 94,5 1 764 (9,8 %)
EL 18,7 1,7 40,2 9,3 6,0 25,9 6 567 (7,4 %)
ES 16,6 3,0 27,0 9,3 9,8 29,0 35 532 (12,0 %)
FR 8,4 2,9 31,6 7,0 13,3 37,0 84 540 (20,2 %)
IE 3,6 2,0 31,1 2,6 2,6 18,6 26 215 (40,2 %)
IT 9,5 2,4 35,0 15,2 8,3 26,5 21 444 (5,5 %)
CY 6,3 2,7 61,4 4,6 5,9 11,8 9 220 (2,6 %)
HR 25,7 3,2 26,9 6,9 2,7 62,6 2 892 (15,5 %)
LV 6,4 4,5 28,4 14,5 6,0 85,8 6 683 (50,9 %)
LT 4,5 2,0 35,2 8,1 10,3 79,1 4 365 (26,6 %)
LU 21,1 0,6 30,6 4,4 11,5 52,2 9 673 (6,5 %)
HU 14,8 3,6 24,6 3,9 17,2 71,1 6 755 (11,5 %)
MT 8,1 0,9 38,2 0,4 4,8 0,0 9 68 (3,1 %)
NL 4,2 8,1 23,6 3,2 37,0 23,7 23 069 (12,0 %)
AT 11,8 2,0 21,0 24,1 5,4 47,0 7 546 (10,2 %)
PL 11,5 5,6 33,5 3,3 11,8 69,3 31 478 (8,4 %)
PT 17,8 2,4 30,6 5,9 5,2 41,8 7 381 (12,1 %)
RO 12,7 2,4 16,1 2,4 3,2 58,3 17 558 (19,2 %)
SI 23,5 1,5 35,5 10,0 1,9 51,8 1 164 (6,6 %)
SK 16,2 1,3 20,2 9,9 17,8 56,3 1 411 (3,7 %)
FI 1,1 2,7 37,5 13,1 2,7 74,1 15 140 (32,8 %)
SE 4,0 1,9 30,4 20,3 2,4 48,5 10 585 (108 %)
VK 2,6 1,0 32,3 2,6 11,3 26,9 42 144 (9,3 %)
EU-27 11,2 2,9 27,0 8,0 12,1 41,4 444 746 (12,7 %)
EU-28 10,9 2,7 27,2 7,5
 
12,1 40,3 486 890 (12,3 %)

Bron: Europese Commissie, CAP Context Indicators 2014-2020, update 2019.

Tabel IV: Basisgegevens over bossen in de EU (EU-27, 2015-2019)

Lidstaat
EU-27
Bossen / Beboste gronden
(1 000 ha, 2019)
Aandeel bossen in totale oppervlakte (%) (2019) Bruto toegevoegde waarde/bosareaal (EUR/hectare) (2018) Bosbezit: % openbare bossen
(2015)
Bossen en andere beboste gronden per inwoner
(ha, 2015)
Werknemers in de bosbouw (1 000 AJE) (2018)
Oostenrijk 3 885,6 46,4 274 25,8 0,47 21,7
België 689,3 22,6 121 46,5 0,06 2,3
Bulgarije 3 880,0 35,2 68 87,9 0,53 22,2
Kroatië 1 936,6 34,2 112 71,7 0,59 14,4
Cyprus 172,7 (2015) 33,9 442 68,8 0,34 21,8
Tsjechië 2 675,3 33,9 442 76,6 0,25 21,8
Denemarken 627,5 14,6 557 23,7 0,12 6,0
Estland 2 438,4 53,9 98 41,3 1,85 5,8
Finland 22 409,0 66,2 183 30,4 4,23 20,8
Frankrijk 17 169,6 27,1 206 24,7 0,27 30,0
Duitsland 11 419,0 32,0 275 52 0,14 39,0
Griekenland 3 901,8 29,5 14 77,5 0,59 9,0
Hongarije 2 054,5 22,1 129 57,6 0,22 20,7
Ierland 778,0 11,1 24 53,2 0,17 2,4
Italië 9 512,3 31,5 208 33,6 0,19 38,8
Letland 3 406,9 52,8 163 52,3 1,72 17,9
Litouwen 2 200,0 33,7 122 61,4 0,77 11,9
Luxemburg 88,7 34,3 400 47,1 0,16 0,3
Malta 0,4 1,5 0,0 0,0
Nederland 368,6 8,9 430 48,5 0,02 2,0
Polen 9 471,0 30,3 165 81,9 0,24 73,3
Portugal 3 312,0 35,9 288 3 0,47 15,3
Roemenië 6 929,1 29,1 257 67 0,35 51,8
Slowakije 1 925,9 39,3 256 50,2 0,36 25,5
Slovenië 1 185,6 58,5 228 25,3 0,62 7,1
Spanje 18 567,9 36,7 54 29,2 0,59 88,8
Zweden 27 980,0 63,8 110 24,3 3,18 40,0
EU-27 158 822,9 37,7 168 39,7 (EU-28) 0,36 (EU-28) 519,4

Bron: Eurostat en DG AGRI.

Tabel V: GLB-uitgaven per lidstaat (EU-28, 2019)

  1. Uitsplitsing naar lidstaat
Rechtstreekse steun/markten en andere maatregelen 2018 – Plattelandsontwikkeling 2019
(miljoen EUR)
2. Percentage bedrijven dat rechtstreekse steun van het ELGF geniet
(2019)
Lidstaat
 
a. Rechtstreekse steun
(Eerste pijler — ELGF)
b. Totaal
Eerste pijler — ELGF
(incl. (a.))
c. Totaal Elfpo
(Tweede pijler)
(b+c) % van het EU-totaal d. Steun ≤ 5 000 EUR e. Steun ≤ 20 000 EUR f. Steun ≥ 50 000 EUR
BE 488,3 553,9 78,9 1,1 % 34,50 74,65 3,79
BG 785,3 805,4 308,6 2,0 % 65,86 89,90 4,77
HR 278,85 288,2 299,6 1,0 % 89,92 98,44 0,29
CZ 854,3 875,3 393,8 2,3 % 57,19 80,89 10,10
DK 822,3 833,3 101,1 1,7 % 49,38 73,33 13,17
DE 4 794,3 4 910,0 1 273,6 11,2 % 45,11 79,93 4,73
EE 133,0 134,2 124,9 0,4 % 75,68 90,04 4,07
EL 1 982,3 2 038,7 411,4 4,4 % 82,27 98,17 0,15
ES 5 101,4 5 690,7 1 165,6 12,4 % 68,55 90,25 2,15
FR 6 935,0 7 480,3 2 063,5 17,3 % 26,93 57,54 8,64
IE 1 200,4 1 198,2 324,0 2,7 % 40,96 88,68 1,29
IT 3 633,6 4 273,0 1 449,1 10,4 % 81,32 95,67 1,14
CY 48,5 55,1 20,9 0,1 % 94,58 98,98 0,18
LV 252,6 254,0 206,5 0,8 % 86,04 95,81 1,42
LT 468,9 469,3 181,2 1,1 % 84,94 96,72 0,74
LU 32,9 33,4 14,4 0,1 % 27,33 59,74 5,58
HU 1 265,2 1 303,0 511,3 3,3 % 78,14 92,72 2,63
MT 5,1 5,7 19,4 0,0 % 96,80 99,05 0,10
NL 679,5 703,8 90,4 1,4 % 28,34 73,89 3,20
AT 691,1 716,4 538,1 2,2 % 56,91 95,60 0,40
PL 3 387,3 3 415,6 1 092,2 8,1 % 87,56 99,97 0,24
PT 671,3 775,1 523,0 2,3 % 86,92 96,12 1,33
RO 1 847,4 1 889,8 967,0 5,2 % 93,62 98,37 0,60
SI 134,7 142,1 120,1 0,5 % 90,16 99,20 0,10
SK 445,1 456,3 209,3 1,2 % 73,21 86,12 8,82
FI 523,1 528,4 351,1 1,6 % 47,31 86,14 2,44
SE 687,5 709,2 226,3 1,7 % 57,69 83,10 5,18
VK 3 186,2 3 228,7 773,9 7,2 % 30,46 68,12 10,65
EU 0,0 195,3 0,0 0,3 %
EU-27 (zonder VK) 38 149,4 40 733,7 13 066,1
EU-28 41 335,6 43 962,4 13 840,0 100,0 74,89 92,16 1,93

Bronnen: Kolommen a) en b): Europese Commissie, 13e financieel verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over het Europees Landbouwgarantiefonds begrotingsjaar 2019.

Kolom c): Europese Commissie, 13e financieel verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over het Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo).

Kolommen d), e) en f): Europese Commissie, Indicative Figures on the Distribution of Aid, by size-class of aid, received in the context of direct aid paid to the producers in accordance with Council Regulation (EC) No 1307/2013 — Financial Year 2019.

Tabel VI: Handel in landbouwproducten en voedingsmiddelen in de EU-27 aan de hand van geselecteerde landen (2019)

HANDEL BUITEN DE EU-27 A. Invoer
(miljoen EUR)
% van rij 2 B. Uitvoer
(miljoen EUR)
% van rij 2 Saldo
(B-A)
1. Alle handel 1 934 944 2 132 015 197 071
2. Handel in landbouwproducten en voedingsmiddelen 121 644 100 181 825 100 60 181
% handel in landbouwproducten en voedingsmiddelen (2/1) 6,3 % 8,5 % ---
Grondstoffen / basisproducten 76 168 65,0 % 65 281 35,9 % -10 887
Verwerkte producten (incl. wijn) 12 064 9,9 % 38 878 21,4 % 24 814
Voedselbereidingen en dranken 17 443 14,3 % 58 557 32,2 % 41 114
Niet-eetbare producten 12 968 10,7 % 19 108 10,5 % 6 140
GESELECTEERDE LANDEN          
Argentinië 4 365 3,6 % 207 0,1 % -4 158
Brazilië 10 760 8,9 % 1 799 1,0 % -8961
China 5 331 4,4 % 14 491 8,0 % 9 160
India 2 609 2,1 % 746 0,4 % -1 863
Indonesië 3 882  3,2 % 932 0,5 % -2 950
Japan 347 0,3 % 7 280 4,0 % 6 933
Rusland 1 509 1,2 % 7 027 3,9 % 5 518
Zwitserland 4 589 3,8 % 8 376 4,6 % 3 778
Verenigd Koninkrijk 16 750 13,8 41 215 22,7 24 465
Oekraïne 7 024 5,8 % 2 455 1,4 % -4 569
Verenigde Staten van Amerika 10 182 8,4 % 21 851 12,0 % 11 669
GESELECTEERDE LANDEN (TOTALEN) 67 348 55,3 % 106 379 58,5 % 39 031

Bron: Europese Commissie (DG AGRI), Agri-Food Trade Statistical Factsheet. EU – Extra EU-28, maart 2020; Trade Statistics 2019 — DG AGRI (beeldbestanden handel per land — belangrijkste EU-partners).

 

Albert Massot