Het gemeenschappelijk landbouwbeleid in cijfers

De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), namelijk: de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie in de lidstaten (tabel II), de integratie van milieuaspecten in het GLB (tabel III), de bosbouwsector (tabel IV), de financiering en uitgaven van het GLB (tabellen I en V) en de handel in landbouwproducten en voedingsmiddelen (tabel VI).

Tabel I: Het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en het GLB: onderhandelingsvoorstellen

Vastleggingskredieten
(miljard EUR in constante prijzen van 2018)
 
 
EU-27 2014-2020
(1)
 
Voorstel van de EC 2021-2027 (mei 2018)
(2)
 
 
% (1)/(2)
 
 
Voorstel van het EP 2021-2027 (november 2018)
(3)
 
 
% (1)/(3)
 
 
Voorstel van het Finse voorzitterschap (december 2019)
(4)
 
Voorstel van het voorzitterschap van de Raad (februari 2020)
(5)
 
% (1)/(5)
 
 
A. Totaal MFK-vastleggingskredieten 1 082,2 1 134,6 + 5 % 1 324,1 + 22 % 1 087,0 1 094,8 + 1 %
Als percentage van het bni (EU-27) 1,16 % 1,11 % 1,30 % 1,07 % 1,074 %
B. GLB — Eerste pijler (ELGF) 286,1 254,2 -11 % 286,5 0,0 % 254,2 256,7 -10 %
C. GLB — Plattelandsontwikkeling
(Elfpo)
96,7 70,0 -28 % 96,7 0,0 % 80,0 72,5 -25 %
D. TOTAAL GLB
(Eerste en tweede pijler) (B + C)
382,8 324,2 -15 % 383,2 0,0 % 334,2 329,2 -14 %
E. Het GLB als percentage van het MFK 35,4 % 28,5 % 28,9 % 30,7 % 30,1 %

Bronnen: De Europese Commissie (voorstellen van mei 2018), het Europees Parlement (resolutie van 14 november 2018, Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0449) en de Raad (ontwerpconclusies van december 2019 en februari 2020)

Tabel II: Basiscijfers over landbouw en de voedingsmiddelenindustrie (EU-28, 2012-2017)

  Oppervlakte cultuurgrond (OCG)
(1 000 ha)
Aantal bedrijven
(1 000 bedrijven)
OCG per bedrijf
(ha)
Werkgelegenheid in de landbouw
(1 000 personen)
Totale landbouwproductie
(miljoen EUR)
Aandeel primaire sector in bruto toegevoegde waarde/bbp
(%)
Factor inkomen per arbeidsjaareenheid
(EUR/AJE)
Werkgelegenheid in de voedingsmiddelenindustrie
(1 000 personen)
Aandeel voedingsmiddelenindustrie in bruto toegevoegde waarde
(%)
  2017 2016 2016 2017 2019 2018 2017 2016 2012
BE 1 329 36,8 36,7 51,4 8 701 0,8 33 617 119,7 2,0
BG 5 030 202,7 22,0 186,6 4 253 4,2 8 965 109,0 3,8
CZ 3 521 26,5 130,2 113,3 5 422 2,2 19 840 130,5 2,4
DK 2 631 35,0 74,6 56,7 11 649 1,2 43 461 60,3 1,4
DE 16 687 276,1 60,5 490,3 57 005 0,8 33 443 913,2 (2011) 1,7
EE 1 002 16,7 59,6 17,1 1 004 2,6 13 353 14,0 2,0
EL 5 151 684,90 6,6 437,8 11 307 4,3 15 070 128,5 (2011) 3,2
ES 23 841 945,0 24,6 749,7 50 637 2,9 32 459 482,4 (2011) 2,7
FR 29 101 456,5 60,9 646,1 75 419 1,8 32 272 648,8 1,9
IE 4 470 137,6 35,5 104,3 8 578 1,0 22 783 56,6 4,7
IT 12 843 1 145,7 11,0 797,8 56 579 2,1 19 579 493,7 1,9
CY 123 34,9 3,2 8,7 740 2,0 16 459 9,5 2,0
HR 1 497 134,5 11,6 92,2 2 275 3,6 5 961 62,8
LV 1 932 69,9 27,6 45,7 1 560 3,8 6 269 27,9 (2010) 2,4
LT 2 935 150,3 19,5 90,9 3 000 3,0 6 413 38,7 4,6
LU 131 1,9 66,3 3,1 429 0,3 23 082 1,3 0,7
HU 5 352 430,0 10,9 197,3 8 705 4,3 8 715 141,5 2,2
MT 11 9,2 1,2 1,5 127 1,0 9 913 4,6 1,7
NL 1 790 55,7 32,3 171,1 28 635 1,8 54 576 141,0 2,8
AT 2 656 132,5 20,1 157,2 7 561 1,3 19 628 82,9 1,9
PL 14 498 1 410,7 10,2 1 574,2 26 789 2,8 6 965 542,1 (2011) 2,9
PT 3 603 259,0 14,1 278,6 7 958 2,3 10 902 103,4 (2011) 2,2
RO 13 378 3 422,0 3,7 1 925,2 19 942 4,8 4 380 216,1 (2011) 6,1
SI 481 69,9 7,0 49,4 1 320 2,2 5 072 17,0 1,5
SK 1 911 25,7 73,6 48,5 2 232 3,3 19 212 54,4 1,7
FI 2 272 49,7 44,9 70,8 4 571 2,8 19 736 36,8 1,6
SE 3 011 62,9 47,9 60,8 6 243 1,2 27 785 46,3 1,3
UK 17 360 185,1 90,1 329,4 0,6 36 365 416,2 (2011) 1,6
EU-28 178 548 10 467,7 16,6 8 756,0 412 808 (EU-27) 1,6 17 304 5 116,6 2,0 (EU-27)

Bronnen: Eurostat, “Agriculture, forestry and fishery statistics”, editie 2018; Europese Commissie, “CAP Context Indicators 2014-2020, 2018 update”.

Tabel III: Basisindicatoren landbouw/milieu (EU-28, 2012-2017)

  Aandeel van als Natura 2000-gebied aangemerkte OCG
(%)
Gebieden aangemerkt als kwetsbaar voor nitraten
(%)
Landbouwintensiteit (EUR per ha OCG in constante inputprijzen) Aandeel van voor biologische landbouw gebruikte OCG
(%)
Aandeel landbouw in productie van hernieuwbare energie
(%)
Aandeel bosbouw in productie van hernieuwbare energie
(%)
Broeikasgasemissies uit voor landbouw bestemde gronden
(1 000 ton CO2-equivalent) en aandeel van het totaal (%)
  2016 2012 2016 2017 2016 2016 2016
BE 7,2 76,2 1 322 6,6 27,2 42,1 10 582 (8,8 %)
BG 22,4 34,6 201 2,6 2,3 58,3 5 603 (10,4 %)
CZ 6,6 41,6 303 14,7 17,9 69,4 7 604 (6,0 %)
DK 4,7 100,0 803 9,7 3,0 45,5 14 773 (26,2 %)
DE 10,6 100,0 632 7,3 26,6 30,8 98 556 (10,8 %)
EE 5,7 7,2 113 20,5 0,0 95,6 1 948 (11,4 %)
EL 18,7 24,3 363 9,3 5,4 31,7 6 324 (6,7 %)
ES 16,8 16,2 280 9,3 6,8 30,0 30 774 (10,5 %)
FR 8,3 45,5 454 7,0 9,9 46,4 82 927 (18,8 %)
IE 3,7 100,0 344 2,6 3,2 23,3 25 793 (38,1 %)
IT 10,8 12,6 509 15,2 8,7 30,4 25 839 (6,2 %)
CY 6,1 5,3 972 4,6 9,4 7,4 206 (2,3 %)
HR 25,7 n.v.t. 339 6,9 1,9 67,1 2 955 (15,3 %)
LV 6,6 12,8 139 14,5 5,9 85,2 5 958 (56,1 %)
LT 4,6 100,0 128 8,1 7,3 80,1 6 344 (51,6 %)
LU 21,1 100,0 458 4,4 14,1 50,6 740 (7,7 %)
HU 14,7 56,2 232 3,9 13,5 75,1 6 587 (11,2 %)
MT 7,9 100,0 4 581 0,4 7,8 0,0 66 (3,1 %)
NL 4,3 100,0 2 213 3,1 35,0 29,0 26 110 (12,8 %)
AT 11,5 100,0 395 24,1 7,0 48,1 7 589 (9,8 %)
PL 11,5 4,5 244 3,3 10,3 71,1 28 785 (7,6 %)
PT 18,1 3,7 271 5,9 4,3 44,7 7 392 (11,3 %)
RO 12,7 57,8 194 2,4 2,7 58,7 16 098 (17,8 %)
SI 23,2 100,0 280 10,0 2,2 55,1 1 673 (12,8 %)
SK 16,0 29,8 161 9,9 18,5 52,1 1 267 (3,6 %)
FI 1,2 100,0 403 13,1 4,3 79,0 14 105 (42,6 %)
SE 4,1 19,8 343 20,3 1,2 54,1 10 438 (95,8 %)
UK 2,5 43,6 336 9,8 30,9 43 060 (8,9 %)
EU-28 11,0 45,3
(EU-27)
396,6 8,0
(EU-27)
11,7 44,7 490 098 (11,9 %)

Bron: Europese Commissie, “CAP Context Indicators 2014-2020, 2018 update”.

Tabel IV: Basisgegevens over bossen in de EU (EU-28, 2010-2015)

Lidstaat
EU-28
Bossen[1]
(1 000 ha, 2015)
Andere beboste gronden[2]
(1 000 ha, 2015)
Overige gronden
(1 000 ha, 2015)
Bosbezit: % openbare bossen
(2015)
Bossen en andere beboste gronden per inwoner
(ha, 2015)
Totaalvolume aan verwijderd rondhout
(1 000 m³, 2010)
Oostenrijk 3 869 153 4 221,5 25,8 0,47 17 550
België 683,4 35,7 2 308,7 46,5 0,06
Bulgarije 3 823 22 7 011 87,9 0,53 6 372
Kroatië 1 922 569 3 105 71,7 0,59 5 178
Cyprus 172,7 213,5 538 68,8 0,34 11
Tsjechië 2 667,4 5 054,2 76,6 0,25 16 183
Denemarken 612,2 45,5 3 585,3 23,7 0,12 3 180
Estland 2 232 223,6 2 067,2 41,3 1,85 7 736
Finland 22 218 801 7 370 30,4 4,23 59 411
Frankrijk 16 989 590 37 187 24,7 0,27 51 005
Duitsland 11 419 23 442 52 0,14 55 613
Griekenland 3 903 2 636 6 351 77,5 0,59 1 217
Hongarije 2 069,1 121,3 7 113,2 57,6 0,22
Ierland 754 47,2 6 087,8 53,2 0,17 2 908
Italië 9 297 1 813 18 304 33,6 0,19
Letland 3 356 112 2 750 52,3 1,72 12 294
Litouwen 2 180 104 3 983,5 61,4 0,77 6 414
Luxemburg 86,8 1,4 170,9 47,1 0,16 381
Malta 0,3 31,7
Nederland 376 2 999 48,5 0,02 1 173
Polen 9 435 21 187 81,9 0,24 41 375
Portugal 3 182,1 1 725,1 4 118,3 3 0,47 11 533
Roemenië 6 861 90 16 051 67 0,35 15 315
Slowakije 1 940 2 870 50,2 0,36 8 995
Slovenië 1 248 23 743 25,3 0,62 5 054
Spanje 18 417,9 9 208,8 22 253,3 29,2 0,59 16 719
Zweden 28 073 2 432 10 528 24,3 3,18 74 300
Verenigd Koninkrijk 3 144 20 21 029 28,4 0,05 10 550
EU-28 161 082 20 836 242 461 39,7 0,36 446 819

Bron: Eurostat.

Tabel V: GLB-uitgaven per lidstaat (EU-28, 2018)

  1. Uitsplitsing naar lidstaat
Rechtstreekse steun/markten en andere maatregelen 2018 – Plattelandsontwikkeling 2018
(miljoen EUR)
2. Percentage bedrijven dat rechtstreekse steun van het ELGF geniet
(2018)
Lidstaat
 
a. Rechtstreekse steun
(Eerste pijler — ELGF)
b. Totaal
Eerste pijler — ELGF
(incl. (a.))
c. Totaal Elfpo
(Tweede pijler)
(b+c) % van het EU-totaal d. Steun ≤ 5 000 EUR e. Steun ≤ 20 000 EUR f. Steun ≥ 50 000 EUR
BE 501,5 608,9 69,1 1,2 34,36 74,75 3,95
BG 783,8 815,5 205,7 1,8 67,73 90,29 4,60
HR 240,5 249,2 206,1 0,8 91,13 98,78 0,23
CZ 834,1 852,7 324,6 2,0 58,93 81,45 10,05
DK 827,4 842,8 89,7 1,6 48,80 73,13 13,05
DE 4 815,1 4 999,7 1 117,7 10,8 44,85 80,13 4,52
EE 122,6 125,8 128,1 0,4 77,52 90,96 3,67
EL 2 043,8 2 116,9 579,9 4,8 81,97 98,11 0,17
ES 5 072,3 5 581,8 899,7 12,1 69,03 90,61 2,08
FR 7 193,5 7 822,8 1 725,0 16,9 27,55 57,14 9,16
IE 1 197,0 1 226,5 318,7 2,7 44,62 88,84 1,29
IT 3 675,7 4 322,8 1 045,7 9,5 81,69 95,73 1,18
CY 49,4 57,3 14,5 0,1 94,62 98,95 0,18
LV 228,1 237,1 192,6 0,8 87,31 96,39 1,23
LT 462,5 491,4 219,4 1,2 86,39 96,91 0,70
LU 33,1 33,6 14,5 0,1 26,50 58,51 5,48
HU 1 279,6 1 320,0 385,9 3,1 78,44 92,86 2,60
MT 5,1 5,3 9,3 0,0 96,85 99,19 0,10
NL 720,3 778,6 80,7 1,5 28,40 71,45 3,73
AT 691,4 719,4 512,8 2,2 57,79 95,40 0,39
PL 3 364,6 3 433,3 944,5 7,8 87,93 99,03 0,23
PT 665,0 769,6 503,0 2,2 87,06 96,22 1,30
RO 1 774,5 1 810,5 1 146,1 5,2 94,15 98,43 0,58
SI 134,8 142,2 110,9 0,4 80,05 99,18 0,10
SK 438,4 447,9 200,2 1,1 73,47 86,58 8,48
FI 523,4 532,3 351,8 1,6 47,25 86,59 2,28
SE 685,6 697,7 195,6 1,6 58,53 83,33 5,08
UK 3 132,8 3 181,3 580,9 6,7 30,56 68,23 10,39
EU-27 (zonder UK) 38 315,2 41 041,8 11 592,6
EU-28 41 496,5 44 223,1 12 173,5 100,0 75,23 92,21 1,94

Bronnen: Kolommen a) en b): Europese Commissie, “Twaalfde financieel verslag over het Europees Landbouwgarantiefonds — ELGF 2018”. In kolom b) zijn rechtstreeks door de Commissie gedane uitgaven niet inbegrepen (141,4 miljoen EUR in 2018).

Kolom c): Europese Commissie, “12e financieel verslag over het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling — Elfpo 2018”, totaal betalingen per lidstaat, tabel 10a (periode 2007-2013) en tabel 10b (periode 2014-2020).

Kolommen d), e) en f): Europese Commissie, “Indicative Figures on the Distribution of Aid, by size-class of aid, received in the context of direct aid paid to the producers in accordance with Council Regulation (EC) No 1307/2013 — Financial Year 2018”.

Tabel VI: Handel in landbouwproducten en voedingsmiddelen in de EU-28 aan de hand van geselecteerde landen (2018)

HANDEL BUITEN DE EU-28 A. Invoer
(miljoen EUR)
% van rij 2 B. Uitvoer
(miljoen EUR)
% van rij 2 Saldo
(B-A)
1. Alle handel 1 980 361 1 955 746 -24 615
2. Handel in landbouwproducten en voedingsmiddelen 116 310 100 137 528 100 21 218
% handel in landbouwproducten en voedingsmiddelen (2/1) 5,9 % 7,0 % -86,2 %
Grondstoffen / basisproducten 79 905 68,7 % 46 010 33,5 % -33 895
Verwerkte producten (incl. wijn) 12 625 10,9 % 27 198 19,8 % 14 573
Voedselbereidingen en dranken 11 280 9,7 % 49 439 35,9 % 38 159
Niet-eetbare producten 12 500 10,7 % 14 882 10,8 % 2 382
GESELECTEERDE LANDEN          
Argentinië 5 138 4,4 % 265 0,2 % -4 871
Brazilië 11 910 10,2 % 1 784 1,3 % -10 126
China 5 711 4,9 % 11 101 8,1 % 5 390
India 3 153 2,7 % 849 0,5 % -2 304
Indonesië 4 341 3,7 % 772 0,6 % -3 569
Japan 350 0,3 % 6 642 4,8 % 6 292
Rusland 1 630 1,4 % 6 624 4,8 % 4 994
Zwitserland 4 593 4,0 % 8 254 6,0 % 3 661
Oekraïne 5 617 4,8 % 2 064 1,5 % -3 553
Verenigde Staten van Amerika 12 078 10,4 % 22 256 16,2 % 10 178
GESELECTEERDE LANDEN (TOTAAL) 54 521 46,9 % 60 611 44,0 % -6 090

Bron: Europese Commissie (DG AGRI), “Agri-Food Trade Statistical Factsheet. EU – Extra EU-28”, maart 2019; “Monitoring EU Agri-Food Trade: Agri-food trade in 2018”; Handelsstatistieken 2018 — DG AGRI (beeldbestanden handel per land — belangrijkste EU-partners).

 

[1]“Bos”: stuk grond van meer dan 0,5 ha met bomen die hoger zijn dan vijf meter en een kroonbedekking van meer dan tien procent hebben, of bomen die deze drempels op de groeiplaats kunnen bereiken.
[2]“Andere beboste gronden”: gronden niet aangemerkt als “bos” van meer dan 0,5 ha met bomen die hoger zijn dan vijf meter en een kroonbedekking van vijf à tien procent hebben, of bomen die deze drempels op de groeiplaats kunnen bereiken; of met een gecombineerde bedekking van ondergroei, struiken en bomen van meer dan tien procent.

Albert Massot