Maatregelen op het gebied van consumentenbescherming

De Europese maatregelen op het gebied van consumentenbescherming zijn gericht op het beschermen van de gezondheid, de veiligheid en de economische en juridische belangen van de Europese consumenten, ongeacht waar in de Europese Unie zij wonen, reizen of winkelen. De betreffende maatregelen betreffen zowel fysieke transacties als de e-handel, en bevatten niet alleen algemeen toepasselijke regels, maar ook bepalingen voor specifieke producten zoals geneesmiddelen, genetisch gemodificeerde organismen, tabak, cosmetica, speelgoed en explosieven.

Rechtsgrond

Artikelen 114 en 169 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Doelstellingen

Waarborgen dat alle consumenten in de Europese Unie, ongeacht waar in de Unie zij wonen, reizen of winkelen, een hoog gemeenschappelijk niveau van bescherming genieten tegen risico’s en gevaren voor hun veiligheid en economische belangen, en de consumenten meer mogelijkheden bieden om voor hun eigen belangen op te komen.

Resultaten

A. Bescherming van de gezondheid en veiligheid van consumenten

1. Maatregelen van de Unie op het gebied van de volksgezondheid en het tabaksgebruik (2.2.4)

2. Voedingsmiddelen (2.2.6)

3. Geneesmiddelen (2.2.5)

4. Algemeen productveiligheidssysteem en markttoezicht

Richtlijn 2001/95/EG voorziet in een algemeen productveiligheidssysteem waarbij elk in de handel gebracht consumentenproduct, zelfs indien het niet onder een specifieke sectorale wetgeving valt, moet voldoen aan bepaalde normen inzake consumentenvoorlichting, het tegengaan van veiligheidsrisico’s, toezicht op de veiligheid en de traceerbaarheid van producten. Als een product een ernstig gevaar oplevert dat snel optreden vereist, stelt de betrokken lidstaat de Commissie onmiddellijk op de hoogte via Rapex, een systeem voor snelle informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de Commissie. In juni 2021 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening inzake algemene productveiligheid goedgekeurd met het oog op de herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid (RAPV). De voorgestelde verordening zal zorgen voor continuïteit met de RAPV door voor te schrijven dat consumentenproducten “veilig” moeten zijn, door bepaalde verplichtingen vast te stellen voor marktdeelnemers, waaronder onlinemarktplaatsen, en door bepalingen vast te stellen voor de ontwikkeling van normen ter ondersteuning van het algemene veiligheidsvereiste. De verordening zal het algemene kader voor de veiligheid van non-food consumentenproducten actualiseren en moderniseren en zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden voor bedrijven.

5. Veiligheid van cosmetica, explosieven voor civiel gebruik en speelgoed

Verordening (EG) nr. 1223/2009 voorziet in de vermelding van bestanddelen en het gebruik van informatieve etiketten, en zorgt zo voor veilige cosmetica en voor de bescherming van consumenten. De meeste bepalingen van de nieuwe verordening zijn op 11 juli 2013 in werking getreden. Veiligheidseisen met betrekking tot explosieven voor civiel gebruik en soortgelijke producten zijn vastgelegd in Richtlijn 93/15/EEG, Richtlijn 2008/43/EG, Richtlijn 2004/57/EG en Beschikking 2004/388/EG, die recentelijk zijn herschikt in de richtlijn inzake explosieven voor civiel gebruik (Richtlijn 2014/28/EU) en in de richtlijn inzake pyrotechnische artikelen (Richtlijn 2013/29/EU). De veiligheidseisen voor speelgoed zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/48/EG. Het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) zorgt voor de evaluatie en ontwikkeling van de desbetreffende normen.

6. Betaalbare communicatie voor bedrijven en consumenten (2.1.8)

B. Bescherming van de economische belangen van de consument

1. Diensten van de informatiemaatschappij, elektronische verkoop, elektronische en grensoverschrijdende betalingen

Richtlijn 2000/31/EG (de richtlijn e-handel) heeft betrekking op de aansprakelijkheid van in de EU gevestigde aanbieders van onlinediensten, online uitgevoerde elektronische transacties en andere onlineactiviteiten zoals het verstrekken van nieuws, databanken, financiële en professionele diensten, entertainment (video op aanvraag), direct marketing, reclame en internettoegang. De richtlijn zal worden geactualiseerd door middel van de komende wet inzake digitale diensten. Richtlijn (EU) 2015/2366 betreffende grensoverschrijdende overmakingen en Verordening (EU) 2021/1230 betreffende grensoverschrijdende betalingen waarborgen dat de tarieven voor grensoverschrijdende betalingen in euro’s dezelfde zijn als de tarieven die gelden voor eurobetalingen binnen een lidstaat.

2. Televisie zonder grenzen

Richtlijn 2010/13/EU waarborgt het vrije verkeer van omroepdiensten en beschermt bepaalde doelstellingen van algemeen belang, zoals culturele diversiteit, het recht van weerwoord, de bescherming van de consument en de bescherming van minderjarigen. De bepalingen van de richtlijn hebben betrekking op bijvoorbeeld reclame voor alcoholhoudende dranken, tabak en medicijnen, thuiswinkelen, en programma’s met pornografische of extreem gewelddadige inhoud. Gebeurtenissen van groot maatschappelijk belang moeten onbeperkt worden uitgezonden in ongecodeerde vorm, zelfs als de exclusieve rechten zijn verworven door betaaltelevisiezenders.

3. Op afstand gesloten overeenkomsten en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, de verkoop van en de garanties voor goederen, oneerlijke bedingen in overeenkomsten

Met ingang van 13 juni 2014 zijn Richtlijn 85/577/EEG van de Raad en Richtlijn 97/7/EG vervangen door de Richtlijn consumentenrechten (Richtlijn 2011/83/EU). Deze richtlijn wijzigt eveneens Richtlijn 93/13/EEG van de Raad betreffende oneerlijke bedingen en Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van consumptiegoederen en de daarop gegeven garanties. De richtlijn geeft de consument meer rechten doordat er regels worden vastgesteld over de aan consumenten te verstrekken informatie en doordat het herroepingsrecht wordt geregeld en bepaalde contractuele bepalingen worden geharmoniseerd. Richtlijn 2002/65/EG reguleert de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten.

4. Oneerlijke handelspraktijken en vergelijkende en misleidende reclame

Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt verbiedt misleidende en agressieve praktijken, “sluwe methoden” (zoals verkoop onder tijdsdruk, misleidende marketing en oneerlijke reclame) en praktijken waarbij dwang als verkoopmiddel wordt ingezet. In deze richtlijn zijn criteria voor de vaststelling van agressieve handelspraktijken (intimidatie, dwang en ongepaste beïnvloeding) opgenomen, alsook een “zwarte lijst” met oneerlijke handelspraktijken. Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame verbiedt misleidende reclame. Hierin zijn tevens de voorwaarden neergelegd waaronder vergelijkende reclame wel geoorloofd is. Een mededeling van de Commissie van 27 november 2012 (COM(2012)0702) bevatte een voorstel tot herziening van Richtlijn 2006/114/EG. Doel hiervan was de lacunes in de tekst weg te werken en aandacht te besteden aan het probleem van bedrijven die misleidende gegevensbankdiensten aanbieden. Eind 2019 werd een nieuwe richtlijn vastgesteld: Richtlijn (EU) 2019/2161 betreffende betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie. Deze richtlijn wijzigde Richtlijn 93/13/EEG van de Raad (betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten), alsook Richtlijn 98/6/EG (betreffende de bescherming van de consument met betrekking tot de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten), Richtlijn 2005/29/EG (betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt) en Richtlijn 2011/83/EU (betreffende consumentenrechten) van het Europees Parlement en de Raad.

5. Aansprakelijkheid voor producten met gebreken en prijsaanduidingen

Richtlijn 1999/34/EEG formuleert het beginsel van objectieve aansprakelijkheid of aansprakelijkheid zonder bewijs van fout of schuld van de producent in gevallen van schade die is veroorzaakt door een gebrekkig product. De consument die schadevergoeding eist, moet de schade, een tekortkoming in het product en het oorzakelijk verband tussen deze twee zaken binnen drie jaar aantonen. Richtlijn 98/6/EG betreffende prijzen per eenheid verplicht handelaren ertoe verkoopprijzen en prijzen per eenheid aan te geven om de vergelijking van prijzen en hoeveelheden van in de handel verkrijgbare producten te vergemakkelijken. Richtlijn 1999/44/EG stelt productgaranties voor consumenten vast en verplicht handelaren die in de EU consumentengoederen verkopen ertoe gebreken te herstellen die aan het licht komen binnen een termijn van twee jaar vanaf de aflevering van de goederen en die bij de aflevering van de goederen al bestonden. Deze richtlijn werd in 2011 geactualiseerd en vervangen door Richtlijn 2011/83/EU.

6. Consumentenkrediet en hypothecair krediet

Richtlijn 2008/48/EG waarborgt dat kredietverstrekkers dezelfde Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet dienen te hanteren, namelijk een formulier met alle relevante informatie over de overeenkomst, waaronder de kosten van het krediet en het jaarlijkse kostenpercentage. Consumenten hebben het recht om zonder opgave van redenen binnen veertien dagen na de ondertekening van een kredietovereenkomst uit die overeenkomst terug te treden. Ze hebben ook het recht om hun lening op om het even welk moment eerder af te betalen. In juni 2021 heeft de Europese Commissie een actualisering van de bestaande regels voorgesteld (COM(2021)0347). Met het voorstel wordt het toepassingsgebied van de huidige richtlijn consumentenkrediet uitgebreid tot een breder scala van producten die een risico voor consumenten kunnen inhouden. Het is ook gericht op een vermindering van de hoeveelheid informatie die in reclame aan de consument wordt verstrekt en op de wijze en het tijdstip waarop precontractuele informatie aan de consument wordt gepresenteerd. Daarnaast worden in het voorstel de regels voor de beoordeling van de kredietwaardigheid verbeterd en wordt de lidstaten verzocht financiële voorlichting te bevorderen en ervoor te zorgen dat consumenten kunnen beschikken over schuldadvies.

Met Richtlijn 2014/17/EU inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen is een gemeenschappelijk kader vastgesteld voor met consumenten gesloten kredietovereenkomsten die gewaarborgd worden door een hypotheek of anderszins vastgoedgerelateerde zekerheid. De richtlijn beoogt de totstandbrenging van een efficiënte eengemaakte hypotheekmarkt, ten gunste van de consument, en legt voorwaarden vast ter waarborging van een hoog niveau van professionalisme bij de kredietverstrekkers en -bemiddelaars[1].

7. Pakketreizen en in deeltijd gebruikt vastgoed

Richtlijn (EU) 2015/2302 beschermt de basisrechten van consumenten wanneer zij een pakketreis boeken of wanneer zij andere vormen van gekoppelde reisarrangementen boeken, bijvoorbeeld wanneer een reiziger op een website een zelf gekozen combinatie van een vlucht met een hotel of huurauto boekt. Richtlijn 2008/122/EG betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling verplicht de handelaar ertoe informatie te verstrekken over de wezenlijke onderdelen van de overeenkomst en geeft de consument het recht om kosteloos en zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen na ondertekening van de overeenkomst uit de overeenkomst terug te treden.

8. Luchtvervoer

In Verordening (EG) nr. 261/2004 en Verordening (EG) nr. 2027/97 (als gewijzigd) zijn gemeenschappelijke regels vastgelegd voor het vergoeden en helpen van reizigers die niet aan boord worden toegelaten of die worden geconfronteerd met geannuleerde of sterk vertraagde vluchten, evenals voor de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen bij ongevallen. Met Verordening (EG) nr. 80/2009 betreffende geautomatiseerde boekingssystemen voor luchtvaartproducten (CRS) worden verplichtingen opgelegd aan systeemleveranciers (zodat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd voor alle luchtvaartmaatschappijen) en aan luchtvaartmaatschappijen (zodat zij aan alle systemen met dezelfde zorgvuldigheid en stiptheid informatie verschaffen). Dankzij Verordening (EG) nr. 80/2009 zijn er gemeenschappelijke criteria en procedures ingevoerd voor de vaststelling van tarieven voor luchtvervoer en luchtvrachtvervoer door luchtvaartmaatschappijen binnen de Gemeenschap. Verordening (EG) nr. 300/2008 introduceerde gemeenschappelijke regels op het gebied van veiligheidsnormen in de luchtvaart naar aanleiding van de terroristische aanslagen van 11 september 2001.

9. Energiemarkten

Het derde energiepakket van de EU (goedgekeurd in 2009) werd vastgesteld om de werking van de interne energiemarkt te verbeteren en structurele problemen op te lossen. Het pakket behandelde vijf grote beleidsterreinen, waaronder de bevordering van de transparantie op de retailmarkt ten behoeve van de consumenten. Richtlijn 2012/27/EU stelt energieconsumenten in staat om hun energieverbruik beter te beheren dankzij een vlotte, kosteloze toegang tot hun verbruiksgegevens via individuele meters. Verordening (EU) 2017/1369 heeft als doel ervoor te zorgen dat de complexe gegevens over het energieverbruik en de energieprestaties van bepaalde huishoudelijke toestellen op een duidelijke en begrijpelijke manier worden vermeld, zodat de consument een doordachte aankoop kan doen en kan kiezen voor de efficiëntste toestellen. Binnen de interne energiemarkt hebben alle burgers van de EU het recht om hun huis aan te sluiten op energienetten en de vrijheid om eender welke gas- of elektriciteitsleverancier te kiezen die in hun regio diensten aanbiedt.

10. Netwerk van Europese consumentencentra (ECC-netwerk of “euroloketten”) en de portaalsite “Uw Europa”

Het ECC-netwerk verstrekt informatie en verleent bijstand aan consumenten in het kader van grensoverschrijdende transacties. Het netwerk werkt ook samen met andere Europese netwerken, vooral FIN-NET (financieel), Solvit (interne markt) en het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. Op de portaalsite Your Europe kunnen consumenten uitgebreide informatie raadplegen over contractueel recht, telecom- en internetdiensten, financiële producten en diensten, mogelijke oneerlijke behandeling, energievoorziening en de beslechting van consumentengeschillen. Er zijn verdere verbeteringen doorgevoerd met de “Single Digital Gateway” (Verordening (EU) 2018/1724).

C. Bescherming van de juridische belangen van de consument

1. Alternatieve procedures voor geschillenbeslechting en onlinegeschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting bestaat uit mechanismen voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en handelaren, in de meeste gevallen met behulp van een derde partij, te weten een bemiddelaar, scheidsman of ombudsman. In Aanbeveling 98/257/EG, Besluit nr. 20/2004/EG en Resolutie 2000/C 155/01 van de Raad zijn de beginselen voor de alternatieve beslechting van geschillen neergelegd. Deze hebben tot doel de individuele consument goedkopere en snellere oplossingen voor juridische geschillen te garanderen. Richtlijn 2009/22/EG betreffende het doen staken van inbreuken in het kader van de bescherming van de consumentenbelangen harmoniseert het bestaande recht van de Unie en het nationale recht en introduceert ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten het concept van “vorderingen tot het doen staken van inbreuken”: die kunnen bij de bevoegde nationale rechters worden ingediend tegen inbreuken door handelaren uit andere landen. Richtlijn 2013/11/EU betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen biedt de consument de mogelijkheid zich te wenden tot ter zake bevoegde alternatieve geschillenbeslechtingsinstanties voor allerlei soorten contractuele geschillen met bedrijven over online dan wel offline, binnenlands dan wel internationaal verrichte aankopen. Verordening (EU) nr. 524/2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen biedt consumenten en handelaren in de EU de mogelijkheid om onlinegeschillen betreffende binnenlandse en grensoverschrijdende aankopen te beslechten via een EU-breed platform voor geschillenbeslechting waar entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting zich sinds februari 2016 bij kunnen aansluiten.

2. Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken en de verplichting tot samenwerking voor nationale autoriteiten

Bij Beschikking 2001/470/EG is een Europees justitieel netwerk ingesteld dat erop gericht is het leven van burgers die te maken krijgen met grensoverschrijdende rechtsgeschillen te vereenvoudigen, en wel door de mechanismen voor juridische samenwerking tussen lidstaten in burgerlijke en handelszaken te verbeteren en de burgers van praktische informatie te voorzien, waardoor de rechtspraak toegankelijker voor hen wordt. Verordening (EG) nr. 2006/2004 stelt een netwerk in van nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de doeltreffende uitvoering van de EU-wetgeving ter bescherming van de consument. Sinds 29 december 2005 zijn deze autoriteiten ertoe verplicht samen te werken om de handhaving van de EU-wetgeving te waarborgen en elke inbreuk daarop tegen te gaan met behulp van de juiste juridische instrumenten, zoals vorderingen, in geval van inbreuken binnen de EU.

3. Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten

Met Richtlijn 2009/22/EG werden acties gericht op het stoppen van inbreuken in het kader van de bescherming van de collectieve belangen van consumenten geharmoniseerd. Met Richtlijn 2014/104/EU werd gewaarborgd dat iedereen die schade heeft geleden die voortvloeit uit inbreuken op het mededingingsrecht effectief het recht kan uitoefenen volledige vergoeding te vorderen. Met Richtlijn (EU) 2020/1828 is de werkingssfeer van het stelsel van staken van inbreuken uitgebreid tot diverse horizontale en sectorspecifieke EU-instrumenten die van belang zijn voor de bescherming van de collectieve belangen van consumenten, en is gezorgd voor de vaststelling van procedures voor compenserende vergoedingen.

D. Maatregelen ingevoerd naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19

Vanwege de toenemende onregelmatigheden in de onlinehandel ten tijde van de pandemie hebben de autoriteiten voor consumentenbescherming in de lidstaten met steun van de Commissie een gemeenschappelijk standpunt van de Consumer Protection Cooperation (CPC) gepubliceerd, waarin zij onlineplatforms verzoeken doeltreffende maatregelen te treffen om illegale handelspraktijken te weren. Tevens werd een gezamenlijke mededeling gepubliceerd, getiteld “Desinformatie in verband met COVID-19 aanpakken: feiten onderscheiden van fictie”, waarin werd gewezen op de noodzaak van bestrijding van desinformatie om consumenten te beschermen.

Naar aanleiding van de verstoringen als gevolg van de herinvoering van grenscontroles en reisbeperkingen heeft de Commissie op 18 maart 2020 richtsnoeren gepubliceerd om te waarborgen dat de door de EU vastgelegde consumentenrechten in de hele EU op coherente wijze worden toegepast. De EU is de enige regio in de wereld waar burgers worden beschermd door een volledige reeks passagiersrechten, ongeacht of ze nu per vliegtuig, trein, schip, bus of touringcar reizen. Vervoerders moeten passagiers van wie de reis is geannuleerd een vergoeding (terugbetaling van de tickets) of een vervangende reis aanbieden.

De rol van het Europees Parlement

Het Parlement werkt actief mee aan de ontwikkeling en de aanscherping van de EU-wetgeving op het gebied van de consumentenbescherming, waarbij de belangen van de markt worden afgewogen tegen die van consumenten. Maatregelen ter bescherming van de consument zijn onder meer vervat in de nieuwe Agenda voor consumenten 2020-2025, de “New deal” voor consumenten, de Europese Green Deal en het Actieplan voor de circulaire economie.

De belangen van de Europese consument worden ook gediend met acties en instrumenten ter versterking van diverse aspecten van de interne markt van de EU. Het gaat onder meer om een aanzienlijk aantal instrumenten die zijn ontwikkeld in het kader van het initiatief voor de digitale eengemaakte markt, en die strikt consumentgerichte maatregelen combineren met marktontwerpmaatregelen: de verordeningen betreffende roamingtarieven, de verordening betreffende bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen, de verordening betreffende de “portabiliteit” van online-inhoud, de verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten, de algemene verordening gegevensbescherming, de verordening betreffende geoblocking, het Europees wetboek voor elektronische communicatie, de verordening betreffende het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens en de richtlijn inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt[2].

Het Parlement heeft in zijn resolutie van 25 november 2020 over de aanpak van productveiligheid op de interne markt aangedrongen op een herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid. Het Parlement drong er bij de Commissie op aan de regels voor markttoezicht voor zowel geharmoniseerde als niet-geharmoniseerde producten die offline of online in de handel worden gebracht, te actualiseren en op elkaar af te stemmen, en ze geschikt te maken voor het digitale tijdperk, en tevens de regels voor productveiligheid aan te passen om de uitdagingen van opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, connected products en robotica, het hoofd te bieden.

Het Parlement heeft regelmatig gedebatteerd over consumentenbescherming in het licht van de digitale revolutie. Op verzoek van de commissie IMCO is op 18 februari 2020 een workshop georganiseerd onder de titel “E-Commerce rules, fit for the digital age” door de beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit, vergezeld van een aantal studies[3] over de toekomstige wet inzake digitale diensten. Deskundigen en belanghebbenden benadrukten dat in de wet inzake digitale diensten krachtige maatregelen voor consumentenbescherming moeten worden vastgesteld voor onlinemarktplaatsen.

Op het gebied van consumentenbescherming is recentelijk uitgebreid onderzoek verricht. Op 27 oktober 2020 is de studie[4] “Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers” gepresenteerd aan de leden, gevolgd door een vraag-en-antwoordsessie. Loot boxes zijn elementen in videogames die meestal toegankelijk zijn tijdens het spelen, of waarvoor optioneel kan worden betaald met echt geld. Aangezien loot boxes willekeurige beloningen geven, is er bezorgdheid dat dit de stap naar gokken verkleint, wat vooral bijzonder schadelijk is voor jonge consumenten.

In januari 2021 werd een briefing[5] gepubliceerd over terugbetaling en compensatie in geval van annulering of vertraging van vervoer, rechten en de handhaving ervan (“Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their enforcement”). Hierin wordt een overzicht gegeven van de consumentenrechten uit hoofde van de EU-wetgeving in geval van annulering van vervoer, met specifieke aandacht voor de COVID-19-pandemie, en wordt praktisch advies verschaft voor consumenten.

Een studie[6] naar het effect van gerichte reclame op adverteerders, markttoegang en keuzemogelijkheden voor de consument had tot doel inzicht te krijgen in de dynamiek van de onlinereclamemarkt. Daarbij werd geanalyseerd welke invloed aspecten als gepersonaliseerde en microgerichte reclame, gedragsgericht adverteren en digitale nudges hebben op prijzen en de keuze van de consument, en wordt onderzocht wat dat betekent voor de consumentenbescherming. Uit de studie bleek dat targetingtechnieken nuttig kunnen zijn voor consumenten doordat advertenties worden afgestemd op hun interesses. Aan gerichte reclame kleven echter ook een aantal bezwaren. Daarbij gaat het onder meer om een gebrek aan transparantie over het gebruik van consumentengegevens, het gericht benaderen van kwetsbare groepen consumenten en bepaalde elementen in de opzet van webites die de consument ertoe aanzetten onbewust beslissingen te nemen die tegen zijn belangen indruisen (“dark patterns”).

Op 28 oktober 2021 heeft de Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) een openbare hoorzitting gehouden over kwaliteitsverschillen van goederen op de interne markt. Daarbij werd door deskundigen (bv. van consumentenverenigingen en bedrijfsorganisaties) gewezen op de problemen die kwaliteitsverschillen hebben opgeleverd, zowel voor de consument als voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld op het gebied van de voorlichting van de consument over de verschillende kenmerken van de goederen. Zij bespraken ook hoe de consument zich meer bewust kan worden van deze kwestie.

Een maand later, op 9 december 2021, heeft de commissie IMCO gestemd over het ontwerpuitvoeringsverslag over de richtlijn speelgoedveiligheid die tot doel heeft ervoor te zorgen dat alleen veilig speelgoed op de markt van de Unie kan worden gebracht.

In een komende studie over de impact van influencers op reclame en consumentenbescherming op de interne markt zal worden onderzocht in hoeverre influencers verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van misleidende informatie en het promoten van onveilige producten.

 

[1]Relevant onderzoek (onder meer): Wiewiórowska, A. et al., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers, publicatie opgesteld voor de Commissie interne markt en consumentenbescherming door de beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit, Europees Parlement, Luxemburg, 2019.
[2]Relevant onderzoek (onder meer): Wiewiórowska, A. et al., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers, publicatie opgesteld voor de Commissie interne markt en consumentenbescherming door de beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit, Europees Parlement, Luxemburg, 2019.
[3]Maciejewski M., Blandin L., Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and Consumer Protection, publicatie opgesteld voor de Commissie interne markt en consumentenbescherming door de beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit, Europees Parlement, Luxemburg, 2020.
[4]Cerulli-Harms, A. et al., Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers, publicatie opgesteld voor de Commissie interne markt en consumentenbescherming door de beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit, Europees Parlement, Luxemburg, 2020.
[5]Maciejewski, M. et al., Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their enforcement, publicatie opgesteld voor de Commissie interne markt en consumentenbescherming door de beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit, Europees Parlement, Luxemburg, 2021.
[6]Fourgberg, N et al., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer choice, publicatie voor de Commissie interne markt en consumentenbescherming, beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit, Europees Parlement, Luxemburg, 2021.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Kevin Paul Kaiser