Digitale agenda voor Europa

De ICT (informatie- en communicatietechnologie) zorgt sinds 1995 voor productiviteitswinst en groei in de EU[1]. De afgelopen drie decennia zijn de grenzen tussen telecommunicatie, uitzending en IT steeds vager geworden als gevolg van technologische “convergentie”. In 2015 heeft de Commissie de digitale eengemaakte markt gelanceerd om de voornaamste wetgevingsvoorstellen tot stand te brengen, zoals bevordering van e-handel, auteursrecht, e-privacy, harmonisering van digitale rechten, geharmoniseerde btw-regels en cyberveiligheid.

Rechtsgrondslag

Hoewel in de Verdragen geen speciale bepalingen inzake ICT zijn opgenomen, kan de EU op dit gebied maatregelen treffen in het kader van sectoraal en horizontaal beleid, zoals industriebeleid (Artikel 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)); mededingingsbeleid (artikelen 101 tot en met 109); handelspolitiek (artikelen 206 en 207 VWEU); trans-Europese netwerken (TEN’s) (artikelen 170-172); onderzoek en technologische ontwikkeling en ruimtevaart (artikelen 179-190); de onderlinge aanpassing van wettelijke bepalingen ter verbetering van de instelling en de werking van de interne markt (artikel 114); het vrije verkeer van goederen (artikelen 28, 30, 34-35); het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal (artikelen 45-66); onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport, (artikelen 165 en 166 ); en cultuur (artikel 167). Dit zijn allemaal essentiële elementen voor een digitaal Europa.

Doelen

Op grond van de strategie van Lissabon is de Digitale Agenda voor Europa[2] (DAE) opgesteld als een van de zeven vlaggenschipinitiatieven van de door de Commissie aangenomen Europa 2020-strategie. In de Agenda, uitgebracht in mei 2010, wordt uiteengezet welke essentiële faciliterende rol de ICT zal moeten spelen als Europa zijn ambitieuze doelstellingen voor 2020 wil halen. Om te zorgen voor een eerlijke, open en veilige digitale omgeving heeft de Commissie de strategie voor een digitale eengemaakte markt op drie pijlers gebouwd: het voorzien in betere toegang tot digitale goederen en diensten voor consumenten en bedrijven in heel Europa, het scheppen van de juiste voorwaarden voor de bloei van digitale netwerken en diensten, en maximalisering van het groeipotentieel van de digitale economie.

Resultaten

Op 1 januari 1998 werd de telecommunicatiemarkt opengesteld voor volledige mededinging en ging de uitvoering ervan van start. Sindsdien zijn de in de strategie voor een digitale eengemaakte markt als prioritair aangegeven wetgevingsvoorstellen tot stand gebracht.

In de eerste plaats werd gestreefd naar betere toegang van consumenten en bedrijven tot digitale goederen en diensten overal in Europa en een geavanceerd stelsel van gebruikersrechten en bescherming van consumenten en bedrijven in de EU, met onder meer:

  • lagere tarieven voor elektronische communicatie, en de afschaffing van de roamingkosten op 14 juni 2017 (“roaming tegen thuistarief”)[3];
  • betere internetverbindingen voor iedereen met een alomvattende breedbandbasistechnologie, vooral dankzij ontwikkelingen in mobiele en satellietgesteunde breedband om te komen tot een gigabitconnectiviteit voor alle belangrijke sociaal-economische actoren met het geharmoniseerde gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie en de ontsluiting van breedband voor 5G mobiel internet per 2020; een gemeenschappelijke EU-agenda voor een gecoördineerde commerciële invoering van 5G in 2020; gratis wifi in hotspots voor burgers en bezoekers in publieke ruimten overal in Europa met behulp van WiFi4EU[4]; een hoogwaardige 700 MHz-band; en een breedbandfonds voor Europese verbindingen (ter ondersteuning van de digitale netwerkinfrastructuur);
  • betere bescherming van consumenten van telecommunicatiediensten door vaststelling van wetgeving inzake privacybescherming (Richtlijn 2009/136/EG) en gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG), verder verbeterd door het nieuwe regelgevingskader inzake gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn (EU) 2016/680); door versterking van het mandaat van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)[5], na de aanneming van de resolutie van het Parlement van 16 april 2013, gevolgd door het Commissievoorstel en de top van Talinn; door oprichting van een onlineplatform voor geschillenbeslechting tussen consumenten en onlinehandelaren[6]; door oprichting van een online platform (giponet.org) dat moet bijdragen aan een democratischere en gebruikersvriendelijkere invulling van het internetbeheer[7]; door wetgeving inzake geoblocking ter voorkoming van directe en indirecte discriminatie op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging van consumenten, bij grensoverschrijdende commerciële transacties met handelaren in de Unie; door geoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken door personen met een leeshandicap; door de invoering van het unieke Europese oproepnummer voor hulpdiensten (112) (Richtlijn 2009/136/EG), het Europees telefoonnummer voor vermiste kinderen (116000), de hulplijn voor kinderen (116111) en de hulplijn voor emotionele steun (116123); en door te voorzien in het recht om binnen één werkdag te wisselen van exploitant van vaste of mobiele telefonie met behoud van het oorspronkelijke telefoonnummer, m.a.w. nummerportabiliteit (Richtlijn 2009/136/EG).

Om de juiste voorwaarden voor de bloei van digitale netwerken en diensten op EU-niveau te scheppen, voorziet het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (opgericht bij Verordening (EU) 2018/1971) daarnaast in samenwerking tussen nationale regelgevende instanties en de Commissie, waardoor optimale praktijken en gemeenschappelijke benaderingswijzen worden bevorderd en tegelijkertijd inconsistente regelgeving wordt voorkomen die de concurrentie in de interne communicatiemarkt dreigt te verstoren. Wat het beheer van het spectrum betreft, worden in het meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid beleid en doelstellingen vastgesteld voor de strategische planning en harmonisering van het radiospectrum. Dit moet ervoor zorgen dat de interne markt goed functioneert op beleidsterreinen van de Unie waarbij spectrum wordt gebruikt, zoals elektronische communicatie, onderzoek, technologische ontwikkeling en ruimtevaart, vervoer, energie en audiovisuele aangelegenheden. De Digitale agenda voor Europa beoogt het groeipotentieel van de digitale economie te maximaliseren door digitale vaardigheden en hoogwaardige informatica te bevorderen, de industrie en diensten te digitaliseren, kunstmatige intelligentie te ontwikkelen en de overheidsdiensten te moderniseren.

De Digitale agenda voor Europa beoogt het groeipotentieel van de digitale economie te maximaliseren door digitale vaardigheden en hoogwaardige informatica, digitalisering van de industrie en diensten te bevorderen, kunstmatige intelligentie te ontwikkelen en de overheidsdiensten te moderniseren[8]. Nieuwe regels inzake portabiliteit van digitale diensten zijn vastgesteld, zodat de consument die in eigen land voor online-inhoudsdiensten heeft betaald, ook toegang heeft tot die inhoud wanneer hij een ander land binnen de EU bezoekt en worden vanaf 1 april 2018 toegepast.

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk is nu een sleutelprioriteit voor de EU. In haar recente pakket mededelingen inzake kunstmatige intelligentie[9] en datastrategie[10] noemt de Commissie in het bijzonder de totstandbrenging van een interne markt voor data, met name industriële en commerciële data, als stuwende krachten achter de digitale economie. In juni 2020 kondigde de Commissie in haar mededeling “Het moment van Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie” (COM(2020)0456) aan dat de digitale interne markt een pijler zal zijn in het herstel van COVID-19 in de Unie. Voorstellen behelzen onder meer de ontwikkeling van e-ID, investeringen in KI, cyberbeveiliging, 5G-netwerken, kwantum- en blockchain, de totstandbrenging van een echte data-economie en de ontwikkeling van nationale e-aanbestedingssystemen.

Rol van het Europees Parlement

Het Parlement maakt zich sterk voor een krachtig en geavanceerd ICT-beleid en is bijzonder actief in het vaststellen van wetgevingshandelingen op dit gebied. Daarnaast heeft het zich altijd beijverd om ICT-kwesties onder de aandacht te houden, met initiatiefverslagen, mondelinge en schriftelijke vragen, studies[11], workshops[12], adviezen en resoluties, en oproepen tot betere coördinatie van nationale inspanningen voor het ontwikkelen van pan-Europese diensten en EU-steun voor onderzoek en ontwikkeling in de ICT-sector[13].

Ook heeft het Parlement gewezen op de noodzaak om de frequentieband bestemd voor het “digitale dividend” in te zetten om alle EU-burgers te voorzien van breedband en het heeft onderstreept dat verdere actie nodig is om universele en snelle toegang tot breedband te garanderen, evenals digitale kennis en vaardigheid voor alle burgers en consumenten. Tegelijkertijd dringt het Parlement sterk aan op technologische neutraliteit, “netneutraliteit” en “netvrijheden” voor Europese burgers en op maatregelen met betrekking tot toegang tot of gebruik van diensten en applicaties via telecommunicatienetwerken. Hierbij moeten de grondrechten en -vrijheden van burgers worden gerespecteerd. Voorts moeten zulke maatregelen garanderen dat aanbieders van internetdiensten geen belemmeringen opwerpen voor de gebruikers om toegang te krijgen tot inhoud en om applicaties en/of diensten van hun keuze te benutten[14].

Het Parlement consolideert systematisch deze garanties via wetgeving. Het neemt het voortouw bij het wegnemen van belemmeringen binnen de digitale eengemaakte markt en bij de aanpassing van de telecommunicatieregelgeving van de EU aan de hedendaagse digitale en datagestuurde producten en diensten, teneinde de Europese dienstensectoren zoveel mogelijk te digitaliseren en aldus nieuwe banen en kansen te creëren. Het streeft ernaar grensoverschrijdende handel te bevorderen, de regels voor digitale overeenkomsten te harmoniseren, betaalbare grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten te waarborgen, het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens te steunen en eenvoudiger procedures voor btw-aangifte in te voeren. Het Parlement heeft dan ook de toegang tot en overdracht van gegevens voor iedereen verbeterd door normen voor netneutraliteit vast te stellen, het gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband te harmoniseren, gratis wifiverbindingen voor iedereen in steden en dorpen te ondersteunen (WiFi4EU), in hoogwaardige informatica en de wetenschapscloud (Europese openwetenschapscloud) te investeren en de roamingkosten op het grondgebied van de EU af te schaffen. Het Parlement heeft belangrijke wetgevingswerkzaamheden geïnitieerd en afgerond voor maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid[15] en de verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt, teneinde elektronisch zakendoen te faciliteren.

Voorts heeft het Parlement met succes de laatste hand gelegd aan het wetgevende werk ter verbetering van de gegevensbescherming door het kader van voorschriften inzake gegevensbescherming en cyberbeveiliging te hervormen, de oprichting van een Europees ICT-veiligheidskader goed te keuren, ICT-certificering in de EU te organiseren, investeringen in cruciale capaciteiten van de cyberbeveiligingssector te bevorderen, een effectieve toepassing van de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens als een grondrecht te waarborgen (Richtlijn (EU) 2016/680), en natuurlijke personen te beschermen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (Verordening (EU) 2016/679). Met de laatstgenoemde verordening wordt beoogd: de gefragmenteerde uitvoering van gegevensbescherming in de hele Unie, de rechtsonzekerheid en de wijdverspreide publieke perceptie dat met name onlineactiviteit aanzienlijke risico’s inhoudt met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen, weg te nemen. Onlangs heeft de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Parlement ingestemd met regels met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, om het zakendoen te helpen[16].

Het Parlement houdt nauwlettend toezicht op de uitvoering door de Commissie van het stappenplan van de strategie voor de digitale eengemaakte markt en heeft in dit verband een resolutie aangenomen getiteld “Naar een akte voor een digitale interne markt”. Het Parlement heeft uitgebreide wetgeving voorbereid op basis van voorstellen die zijn ingediend als vervolgstap op de strategie voor een digitale eengemaakte markt en voormelde resolutie. Daarbij worden kwesties behandeld zoals ongerechtvaardigde geoblocking[17], grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten[18], grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten[19], een herziening van de verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming[20], audiovisuele mediadiensten[21], overeenkomsten voor de onlineverkoop en andere verkoop op afstand van goederen[22] en overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud[23].

Op verzoek van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) organiseerde de beleidsondersteunende afdeling Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit van het Parlement een workshop getiteld “E-commerce rules, fit for the digital age”, waarna diverse studies over platformaansprakelijkheid, strengere handhavingsmaatregelen en het gebruik van KI werden gepubliceerd[24]. Deze studies leverden een bijdrage aan resoluties van het Parlement van 20 oktober 2020 over de Wet inzake digitale diensten met betrekking tot de verbetering van de werking van de eengemaakte markt, de aanpassing van de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht voor commerciële entiteiten die online actief zijn, en de problemen op het vlak van de grondrechten. Voorts werd in een studie op verzoek van de IMCO-commissie getiteld “Legal barriers in Member States to Single Market rules” vastgesteld dat een gebrek aan betrouwbare informatie over relevante wet- en regelgeving in de lidstaten problemen veroorzaakt voor bijna alle aspecten van e-handel. De komende centrale digitale toegangspoort kan dit echter helpen oplossen. Het Parlement heeft de Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk (AIDA) opgericht om het toekomstige effect van artificiële intelligentie op de EU-economie te evalueren.

In zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden[25],verzocht het Parlement de Commissie om haar capaciteit voor clouddiensten verder te ontwikkelen om de uitwisseling van onderzoeks- en gezondheidsgegevens op EU-niveau en de ontwikkeling van een vaccin te vergemakkelijken, met inachtneming van de e-privacyrichtlijn en de AVG.

 

[3]Gezamenlijke verklaring van 14 juni 2017 van het Maltees voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Europese Commissie: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1590_nl.htm
[6]Toegang tot het platform kan worden verkregen via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, en aanvullende informatie is te vinden op het volgende internetadres: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_nl
[7]Op 22 april 2015 is het platform opgericht door de Commissie in samenwerking met het mondiaal waarnemingscentrum voor internetbeleid (“Global Internet Policy Observatory”, GIPO).
[8]Jüri Ratas, premier van Estland, op de digitale top in Tallinn.
[13]“Ubiquitous Development of the Digital Single Market”, studie verricht in opdracht van de EP-Commissie interne markt en consumentenbescherming, 2013: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
[14]Europees Parlement resolutie van 17 november 2011 over het open internet en netneutraliteit in Europa.
[24]Voor verdere informatie:
‘The functioning of the Internal Market for Digital Services: responsibilities and duties of care of providers of Digital Services’, professor Nordemann, beschikbaar op: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648802/IPOL_STU(2020)648802_EN.pdf
‘Enforcement and cooperation between Member States’, dr. Smith, beschikbaar op: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648780/IPOL_STU(2020)648780_EN.pdf
‘How to fully reap the benefits of the Internal Market for E-commerce?’, professor Simonelli, beschikbaar op: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648801/IPOL_STU(2020)648801_EN.pdf
[25]Aangenomen teksten P9_TA(2020)0054.

Amy McGourty / Mariusz Maciejewski / Christina Ratcliff