Spójność, wzrost gospodarczy i zatrudnienie Spójność, wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Spójność, wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Polityka strukturalna ma na celu sprzyjanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE dzięki wspieraniu tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności, badań i innowacji oraz zrównoważonego rozwoju, a także dzięki poprawie jakości życia obywateli UE. Spójność, rolnictwo, rybołówstwo i transport to obszary, w których Unia dysponuje uprawnieniami. Jednym z kluczowych celów UE jest zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów. Wspólna polityka rolna ma na celu zapewnienie rolnikom odpowiedniego standardu życia, a także zagwarantowanie, że produkty są dostępne po przystępnych cenach dla konsumentów, przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonych praktyk. Wspólna polityka rybołówstwa zmierza do zapewnienia zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury oraz zagwarantowania dochodów i stabilnych miejsc pracy dla wszystkich producentów dzięki środkom rynkowym i finansowym służącym realizacji tych celów. Oprócz otwarcia rynków transportu i utworzenia transeuropejskiej sieci transportowej, głównym wyzwaniem jest obecnie mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. Turystyka, kultura, edukacja i sport to również obszary, w których Unia odgrywa aktywną rolę.