Noty tematyczne o Unii Europejskiej

Noty tematyczne o Unii Europejskiej

Witamy na portalu not tematycznych. Idea not tematycznych zrodziła się w 1979 r. przy okazji pierwszych bezpośrednich wyborów do Parlamentu. Mają one prosto, zwięźle i dokładnie przedstawiać przeciętnemu odbiorcy ogólny zarys funkcjonowania instytucji i kształtowania polityki Unii Europejskiej oraz roli, jaką Parlament odgrywa w tym zakresie.

Noty tematyczne są pogrupowane w pięciu rozdziałach: 1) System funkcjonowania Unii Europejskiej; 2) Gospodarka, nauka i jakość życia; 3) Spójność, wzrost gospodarczy i miejsca pracy; 4) Obywatele: prawa podstawowe, bezpieczeństwo i sprawiedliwość; 5) Stosunki zewnętrzne UE.

Noty tematyczne – sporządzane przez departamenty tematyczne oraz Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego – są dostępne w 24 językach. Wersja internetowa jest systematycznie przeglądana i aktualizowana przez cały rok, gdy tylko Parlament Europejski zajmuje ważne stanowisko lub przyjmuje ważną strategię polityczną.

System funkcjonowania Unii Europejskiej

historia UE, kolejne traktaty, system prawny, procedury podejmowania decyzji, instytucje i organy oraz finansowanie.

Gospodarka, nauka i jakość życia

rynek wewnętrzny, ochrona konsumentów i zdrowie publiczne; polityka społeczna, polityka w dziedzinie zatrudnienia, przemysłu, energii i ochrony środowiska naturalnego; UGW, podatki i usługi finansowe.

Spójność, wzrost gospodarczy i zatrudnienie

polityka regionalna i polityka spójności, wspólna polityka rolna i wspólna polityka rybołówstwa; transport, turystyka i sieci transeuropejskie; kultura, edukacja i sport.

Obywatele: prawa podstawowe, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

prawa jednostki i prawa zbiorowe, Karta praw podstawowych; wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość, w tym polityka w dziedzinie imigracji i azylu.

Stosunki zewnętrzne UE

polityka zagraniczna i polityka na rzecz rozwoju oraz stosunki handlowe; propagowania praw człowieka i demokracji; rozszerzenia UE i stosunków Unii z krajami spoza bezpośredniego sąsiedztwa.

Spis treści

noty tematyczne można przeglądać według rozdziałów i sekcji; można je również pobrać lub przeczytać w internecie. Każdą z not tematycznych można zapisać osobno.