Title here Noty tematyczne o Unii Europejskiej

Noty tematyczne o Unii Europejskiej

Witamy na portalu not tematycznych. Idea not tematycznych zrodziła się w 1979 r. przy okazji pierwszych bezpośrednich wyborów do Parlamentu. Mają one prosto, zwięźle i dokładnie przedstawiać przeciętnemu odbiorcy ogólny zarys funkcjonowania instytucji i kształtowania polityki Unii Europejskiej oraz roli, jaką Parlament odgrywa w tym zakresie.

Noty tematyczne są pogrupowane w pięciu rozdziałach: 1) System funkcjonowania Unii Europejskiej; 2) Gospodarka, nauka i jakość życia; 3) Spójność, wzrost gospodarczy i miejsca pracy; 4) Obywatele: prawa podstawowe, bezpieczeństwo i sprawiedliwość; 5) Stosunki zewnętrzne UE.

Noty tematyczne – sporządzane przez departamenty tematyczne oraz Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego – są dostępne w 24 językach. Wersja internetowa jest systematycznie przeglądana i aktualizowana przez cały rok, gdy tylko Parlament Europejski zajmuje ważne stanowisko lub przyjmuje ważną strategię polityczną.

Title here System funkcjonowania Unii Europejskiej

historia UE, kolejne traktaty, system prawny, procedury podejmowania decyzji, instytucje i organy oraz finansowanie.

Title here Gospodarka, nauka i jakość życia

rynek wewnętrzny, ochrona konsumentów i zdrowie publiczne; polityka społeczna, polityka w dziedzinie zatrudnienia, przemysłu, energii i ochrony środowiska naturalnego; UGW, podatki i usługi finansowe.

Title here Spójność, wzrost gospodarczy i zatrudnienie

polityka regionalna i polityka spójności, wspólna polityka rolna i wspólna polityka rybołówstwa; transport, turystyka i sieci transeuropejskie; kultura, edukacja i sport.

Title here Obywatele: prawa podstawowe, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

prawa jednostki i prawa zbiorowe, Karta praw podstawowych; wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość, w tym polityka w dziedzinie imigracji i azylu.

Title here Stosunki zewnętrzne UE

polityka zagraniczna i polityka na rzecz rozwoju oraz stosunki handlowe; propagowania praw człowieka i demokracji; rozszerzenia UE i stosunków Unii z krajami spoza bezpośredniego sąsiedztwa.

Title here Spis treści

noty tematyczne można przeglądać według rozdziałów i sekcji; można je również pobrać lub przeczytać w internecie. Każdą z not tematycznych można zapisać osobno.

Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować do Działu ds. Koordynacji Działań Redakcyjnych i Komunikacyjnych

e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu