Wspólna polityka rolna w liczbach

Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu spożywczego w państwach członkowskich (tabela II), włączenia zagadnień dotyczących środowiska do WPR (tabela III), sektora leśnictwa (tabela IV), finansowania WPR i wydatków na WPR (tabela I i V) oraz handlu produktami rolno-spożywczymi (tabela VI).

Tabela I: Wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2021-2027 i WPR: propozycje negocjacyjne

Środki na zobowiązania
(w mld EUR po stałych cenach z 2018 r.)
 
 
UE-27 2014-2020
(1)
 
Propozycja KE na lata 2021-2027 (maj 2018 r.)
(2)
 
 
% (1)/(2)
 
 
Propozycja PE na lata 2021-2027 (listopad 2018 r.)
(3)
 
 
% (1)/(3)
 
 
Propozycja prezydencji fińskiej (grudzień 2019 r.)
(4)
 
Propozycja prezydencji Rady (luty 2020 r.)
(5)
 
% (1)/(5)
 
 
A. Łączne środki na zobowiązania w WRF 1 082,2 1 134,6 +5 % 1 324,1 +22 % 1 087,0 1 094,8 +1 %
jako odsetek DNB UE-27 1,16 % 1,11 % 1,30 % 1,07 % 1,074 %
B. WPR – filar 1 (EFRG) 286,1 254,2 −11 % 286,5 0,0 % 254,2 256,7 −10 %
C. WPR – rozwój obszarów wiejskich
(EFRROW)
96,7 70,0 −28 % 96,7 0,0 % 80,0 72,5 −25 %
D. WPR ŁĄCZNIE
(Filary 1 i 2) (B + C)
382,8 324,2 −15 % 383,2 0,0 % 334,2 329,2 −14 %
E. WPR jako odsetek WRF 35,4 % 28,5 % 28,9 % 30,7 % 30,1 %

Źródło: Komisja Europejska (propozycje z maja 2018 r.), Parlament Europejski (rezolucja z dnia 14 listopada 2018 r., Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0449) i Rada (projekty konkluzji z grudnia 2019 r. i lutego 2020 r.)

Tabela II: Podstawowe dane liczbowe dotyczące rolnictwa i sektora spożywczego (UE-28, 2012-2017)

  Wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych
(w tys. ha)
Liczba gospodarstw
(w tys.)
Wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych na gospodarstwo
(ha)
Zatrudnienie w sektorze rolnictwa
(w tys. osób)
Całkowita produkcja rolna
(w mln EUR)
Udział sektora pierwotnego w WDB/PKB (%) Współczynnik dochodu i rocznej jednostki pracy
(EUR/RJR)
Zatrudnienie w sektorze spożywczym
(w tys. osób)
Udział sektora spożywczego w WDB
(%)
  2017 2016 2016 2017 2019 2018 2017 2016 2012
BE 1 329 36,8 36,7 51,4 8 701 0,8 33 617 119,7 2,0
BG 5 030 202,7 22,0 186,6 4 253 4,2 8 965 109,0 3,8
CZ 3 521 26,5 130,2 113,3 5 422 2,2 19 840 130,5 2,4
DK 2 631 35,0 74,6 56,7 11 649 1,2 43 461 60,3 1,4
DE 16 687 276,1 60,5 490,3 57 005 0,8 33 443 913,2 (2011) 1,7
EE 1 002 16,7 59,6 17,1 1 004 2,6 13 353 14,0 2,0
EL 5 151 684,90 6,6 437,8 11 307 4,3 15 070 128,5 (2011) 3,2
ES 23 841 945,0 24,6 749,7 50 637 2,9 32 459 482,4 (2011) 2,7
FR 29 101 456,5 60,9 646,1 75 419 1,8 32 272 648,8 1,9
IE 4 470 137,6 35,5 104,3 8 578 1,0 22 783 56,6 4,7
IT 12 843 1 145,7 11,0 797,8 56 579 2,1 19 579 493,7 1,9
CY 123 34,9 3,2 8,7 740 2,0 16 459 9,5 2,0
HR 1 497 134,5 11,6 92,2 2 275 3,6 5 961 62,8
LV 1932 69,9 27,6 45,7 1 560 3,8 6 269 27,9 (2010) 2,4
LT 2 935 150,3 19,5 90,9 3 000 3,0 6 413 38,7 4,6
LU 131 1,9 66,3 3,1 429 0,3 23 082 1,3 0,7
HU 5 352 430,0 10,9 197,3 8 705 4,3 8 715 141,5 2,2
MT 11 9,2 1,2 1,5 127 1,0 9 913 4,6 1,7
NL 1 790 55,7 32,3 171,1 28 635 1,8 54 576 141,0 2,8
AT 2 656 132,5 20,1 157,2 7 561 1,3 19 628 82,9 1,9
PL 14 498 1410,7 10,2 1574,2 26 789 2,8 6 965 542,1 (2011) 2,9
PT 3 603 259,0 14,1 278,6 7 958 2,3 10 902 103,4 (2011) 2,2
RO 13 378 3422,0 3,7 1925,2 19 942 4,8 4 380 216,1 (2011) 6,1
SI 481 69,9 7,0 49,4 1 320 2,2 5 072 17,0 1,5
SK 1 911 25,7 73,6 48,5 2 232 3,3 19 212 54,4 1,7
FI 2 272 49,7 44,9 70,8 4 571 2,8 19 736 36,8 1,6
SE 3 011 62,9 47,9 60,8 6 243 1,2 27 785 46,3 1,3
UK 17 360 185,1 90,1 329,4 0,6 36 365 416,2 (2011) 1,6
UE-28 178 548 10 467,7 16,6 8 756,0 412 808 (UE-27) 1,6 17 304 5 116,6 2,0 (UE-27)

Źródła: Eurostat, Dane statystyczne dotyczące rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, wyd. 2018 r. Komisja Europejska, „Wskaźniki kontekstowe WPR na lata 2014-2020, aktualizacja z 2018 r.”

Tabela III: Podstawowe wskaźniki rolno-środowiskowe (UE-28, 2012-2017)

  Proporcja wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych sklasyfikowanych jako obszar Natura 2000
(%)
Obszar sklasyfikowany jako szczególnie narażony na azotany
(%)
Intensywność rolnictwa (w EUR na hektar wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych przy stałej cenie środków produkcji) Proporcja wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych przeznaczonej na rolnictwo ekologiczne
(%)
Proporcja wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych przeznaczonej na rolnictwo ekologiczne
(%)
Udział rolnictwa w produkcji energii odnawialnej
(%)
Udział leśnictwa w produkcji energii odnawialnej Emisja gazów cieplarnianych z gruntów rolnych
(odpowiednik 1000 t CO2) i udział procentowy w całości
  2016 2012 2016 2017 2016 2016 2016
BE 7,2 76,2 1 322 6,6 27,2 42,1 10 582 (8,8 %)
BG 22,4 34,6 201 2,6 2,3 58,3 5 603 (10,4 %)
CZ 6,6 41,6 303 14,7 17,9 69,4 7 604 (6,0 %)
DK 4,7 100,0 803 9,7 3,0 45,5 14 773 (26,2 %)
DE 10,6 100,0 632 7,3 26,6 30,8 98 556 (10,8 %)
EE 5,7 7,2 113 20,5 0,0 95,6 1 948 (11,4 %)
EL 18,7 24,3 363 9,3 5,4 31,7 6 324 (6,7 %)
ES 16,8 16,2 280 9,3 6,8 30,0 30 774 (10,5 %)
FR 8,3 45,5 454 7,0 9,9 46,4 82 927 (18,8 %)
IE 3,7 100,0 344 2,6 3,2 23,3 25 793 (38,1 %)
IT 10,8 12,6 509 15,2 8,7 30,4 25 839 (6,2 %)
CY 6,1 5,3 972 4,6 9,4 7,4 206 (2,3 %)
HR 25,7 brak danych 339 6,9 1,9 67,1 2 955 (15,3 %)
LV 6,6 12,8 139 14,5 5,9 85,2 5 958 (56,1 %)
LT 4,6 100,0 128 8,1 7,3 80,1 6 344 (51,6 %)
LU 21,1 100,0 458 4,4 14,1 50,6 740 (7,7 %)
HU 14,7 56,2 232 3,9 13,5 75,1 6 587 (11,2 %)
MT 7,9 100,0 4 581 0,4 7,8 0,0 66 (3,1 %)
NL 4,3 100,0 2 213 3,1 35,0 29,0 26 110 (12,8 %)
AT 11,5 100,0 395 24,1 7,0 48,1 7 589 (9,8 %)
PL 11,5 4,5 244 3,3 10,3 71,1 28 785 (7,6 %)
PT 18,1 3,7 271 5,9 4,3 44,7 7 392 (11,3 %)
RO 12,7 57,8 194 2,4 2,7 58,7 16 098 (17,8 %)
SI 23,2 100,0 280 10,0 2,2 55,1 1 673 (12,8 %)
SK 16,0 29,8 161 9,9 18,5 52,1 1 267 (3,6 %)
FI 1,2 100,0 403 13,1 4,3 79,0 14 105 (42,6 %)
SE 4,1 19,8 343 20,3 1,2 54,1 10 438 (95,8 %)
UK 2,5 43,6 336 9,8 30,9 43 060 (8,9 %)
UE-28 11,0 45,3
(UE-27)
396,6 8,0
(UE-27)
11,7 44,7 490 098 (11,9 %)

Źródło: Komisja Europejska, „Wskaźniki kontekstowe WPR na lata 2014-2020, aktualizacja z 2018 r.”

Tabela IV: Podstawowe dane dotyczące lasów w UE (UE-28, 2010-2015)

Państwo członkowskie
UE-28
Lasy[1]
(w tys. ha, 2015 r.)
Inne obszary zalesione[2]
(w tys. ha, 2015 r.)
Inne obszary
(w tys. ha, 2015 r.)
Własność lasów: Udział procentowy lasów państwowych (2015) Lasy i inne obszary zalesione na mieszkańca
(w ha, 2015 r.)
Łączna objętość pozyskanych dłużyc
(w tys. m³, 2010 r.)
Austria 3 869 153 4 221,5 25,8 0,47 17 550
Belgia 683,4 35,7 2 308,7 46,5 0,06
Bułgaria 3 823 22 7 011 87,9 0,53 6 372
Chorwacja 1 922 569 3 105 71,7 0,59 5 178
Cypr 172,7 213,5 538 68,8 0,34 11
Czechy 2 667,4 5 054,2 76,6 0,25 16 183
Dania 612,2 45,5 3 585,3 23,7 0,12 3 180
Estonia 2 232 223,6 2 067,2 41,3 1,85 7 736
Finlandia 22 218 801 7 370 30,4 4,23 59 411
Francja 16 989 590 37 187 24,7 0,27 51 005
Niemcy 11 419 23 442 52 0,14 55 613
Grecja 3 903 2 636 6 351 77,5 0,59 1 217
Węgry 2 069,1 121,3 7 113,2 57,6 0,22
Irlandia 754 47,2 6 087,8 53,2 0,17 2 908
Włochy 9 297 1 813 18 304 33,6 0,19
Łotwa 3 356 112 2 750 52,3 1,72 12 294
Litwa 2 180 104 3 983,5 61,4 0,77 6 414
Luksemburg 86,8 1,4 170,9 47,1 0,16 381
Malta 0,3 31,7
Holandia 376 2 999 48,5 0,02 1 173
Polska 9 435 21 187 81,9 0,24 41 375
Portugalia 3 182,1 1 725,1 4 118,3 3 0,47 11 533
Rumunia 6 861 90 16 051 67 0,35 15 315
Słowacja 1 940 2 870 50,2 0,36 8 995
Słowenia 1 248 23 743 25,3 0,62 5 054
Hiszpania 18 417,9 9 208,8 22 253,3 29,2 0,59 16 719
Szwecja 28 073 2 432 10 528 24,3 3,18 74 300
Zjednoczone Królestwo 3 144 20 21 029 28,4 0,05 10 550
UE-28 161 082 20 836 242 461 39,7 0,36 446 819

Źródło: Eurostat.

Tabela V: Wydatki WPR w państwach członkowskich (UE-28, 2018 r.)

  1. Podział wg państw członkowskich
Pomoc bezpośrednia / środki rynkowe i in. (2018 r.) / rozwój obszarów wiejskich (2018 r.)
(w mln EUR)
2. Procent gospodarstw korzystających z pomocy bezpośredniej EFRG
(2018)
Państwo członkowskie
 
a. Pomoc bezpośrednia
(I filar – EFRG)
b. Ogółem
I filar – EFRG
(w tym a.)
c. Ogółem EFRROW
(II Filar)
(b+c) % UE ogółem d. Pomoc ≤ 5000 EUR e. Pomoc ≤ 20 000 EUR f. Pomoc ≥ 50 000 EUR
BE 501,5 608,9 69,1 1,2 34,36 74,75 3,95
BG 783,8 815,5 205,7 1,8 67,73 90,29 4,60
HR 240,5 249,2 206,1 0,8 91,13 98,78 0,23
CZ 834,1 852,7 324,6 2,0 58,93 81,45 10,05
DK 827,4 842,8 89,7 1,6 48,80 73,13 13,05
DE 4 815,1 4 999,7 1 117,7 10,8 44,85 80,13 4,52
EE 122,6 125,8 128,1 0,4 77,52 90,96 3,67
EL 2 043,8 2 116,9 579,9 4,8 81,97 98,11 0,17
ES 5 072,3 5 581,8 899,7 12,1 69,03 90,61 2,08
FR 7 193,5 7 822,8 1 725,0 16,9 27,55 57,14 9,16
IE 1 197,0 1 226,5 318,7 2,7 44,62 88,84 1,29
IT 3 675,7 4 322,8 1 045,7 9,5 81,69 95,73 1,18
CY 49,4 57,3 14,5 0,1 94,62 98,95 0,18
LV 228,1 237,1 192,6 0,8 87,31 96,39 1,23
LT 462,5 491,4 219,4 1,2 86,39 96,91 0,70
LU 33,1 33,6 14,5 0,1 26,50 58,51 5,48
HU 1 279,6 1 320,0 385,9 3,1 78,44 92,86 2,60
MT 5,1 5,3 9,3 0,0 96,85 99,19 0,10
NL 720,3 778,6 80,7 1,5 28,40 71,45 3,73
AT 691,4 719,4 512,8 2,2 57,79 95,40 0,39
PL 3 364,6 3 433,3 944,5 7,8 87,93 99,03 0,23
PT 665,0 769,6 503,0 2,2 87,06 96,22 1,30
RO 1 774,5 1 810,5 1 146,1 5,2 94,15 98,43 0,58
SI 134,8 142,2 110,9 0,4 80,05 99,18 0,10
SK 438,4 447,9 200,2 1,1 73,47 86,58 8,48
FI 523,4 532,3 351,8 1,6 47,25 86,59 2,28
SE 685,6 697,7 195,6 1,6 58,53 83,33 5,08
UK 3 132,8 3 181,3 580,9 6,7 30,56 68,23 10,39
UE-27 (bez Zjednoczonego Królestwa) 38 315,2 41 041,8 11 592,6
UE-28 41 496,5 44 223,1 12 173,5 100,0 75,23 92,21 1,94

Źródła: Kolumny a) i b): 12 sprawozdanie finansowe Komisji Europejskiej – Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji – EFRG 2018. Kolumna b) nie uwzględnia wydatków poczynionych bezpośrednio przez Komisję (141,4 mln EUR w 2018 r.).

Kolumna c): Komisja Europejska – 12 sprawozdanie finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW 2018 r., środki na płatności ogółem dokonane przez państwo członkowskie, tabele 10a (lata 2007-2013) i 10b (lata 2014-2020).

Kolumny d), e) i f): Komisja Europejska – Orientacyjne dane liczbowe dotyczące rozdziału wsparcia według wielkości pomocy otrzymanej w ramach bezpośredniego wsparcia przez producentów zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1307/2013 – rok budżetowy 2018.

Tabela VI: Handel produktami rolno-spożywczymi w UE-28 w wybranych krajach (2018 r.)

HANDEL ZEWNĘTRZNY UE-28 A. Przywóz
(w mln EUR)
% pozycji 2 B. Wywóz
(w mln EUR)
% pozycji 2 Saldo
(B − A)
1. Handel ogółem 1 980 361 1 955 746 −24 615
2. Handel produktami rolno-spożywczymi 116 310 100 137 528 100 21 218
% handlu produktami rolnymi (2/1) 5,9 % 7,0 % −86,2 %
Towary / Produkty podstawowe 79 905 68,7 % 46 010 33,5 % −33 895
Przetworzone (w tym wino) 12 625 10,9 % 27 198 19,8 % 14 573
Przetwory spożywcze i napoje 11 280 9,7 % 49 439 35,9 % 38 159
Produkty niejadalne 12 500 10,7 % 14 882 10,8 % 2 382
WYBRANE KRAJE          
Argentyna 5 138 4,4 % 265 0,2 % −4 871
Brazylia 11 910 10,2 % 1 784 1,3 % −10 126
Chiny 5 711 4,9 % 11 101 8,1 % 5 390
Indie 3 153 2,7 % 849 0,5 % −2 304
Indonezja 4 341 3,7 % 772 0,6 % −3 569
Japonia 350 0,3 % 6 642 4,8 % 6 292
Rosja 1 630 1,4 % 6 624 4,8 % 4 994
Szwajcaria 4 593 4,0 % 8 254 6,0 % 3 661
Ukraina 5 617 4,8 % 2 064 1,5 % −3 553
Stany Zjednoczone Ameryki 12 078 10,4 % 22 256 16,2 % 10 178
WYBRANE KRAJE (ŁĄCZNIE) 54 521 46,9 % 60 611 44,0 % −6 090

Źródło: Komisja Europejska (DG AGRI), zestawienie statystyczne dotyczące handlu produktami rolno-spożywczymi UE – Ekstra UE-28, marzec 2019 r.; Monitorowanie unijnego handlu produktami rolno-spożywczymi: Handel produktami rolno-spożywczymi w 2018 r.; Dane statystyczne dotyczące handlu za rok 2018 – DG AGRI (Profile handlowe poszczególnych państw – główni partnerzy UE).

 

[1]„Lasy”: obszary obejmujące więcej niż pół hektara porośnięte drzewami o wysokości powyżej 5 metrów i z pokryciem powierzchni przez korony drzew powyżej 10 %, lub drzewami, które będą mogły osiągnąć te progi in situ.
[2]„Inne obszary zalesione”: obszary niezaklasyfikowane jako lasy, obejmujące więcej niż pół hektara, porośnięte drzewami o wysokości powyżej 5 metrów i z pokryciem powierzchni przez korony drzew na poziomie 5-10 % lub drzewami mogącymi osiągnąć te progi in situ; lub z mieszaną pokrywą składającą się z krzewów, krzaków i drzew powyżej 10 %.

Albert Massot