Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest jednym z głównych instrumentów finansowych europejskiej polityki spójności. Służy on złagodzeniu dysproporcji w rozwoju europejskich regionów i podniesieniu poziomu życia w regionach znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji. Jego działalność jest ukierunkowana w szczególności na regiony dotknięte poważnymi i trwałymi trudnościami naturalnymi lub demograficznymi, takie jak wysunięte najbardziej na północ regiony o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

Podstawa prawna

Artykuły 174–178 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Cele

Artykuł 176 TFUE stanowi, że EFRR ma przyczyniać się do zniwelowania głównych dysproporcji regionalnych w Unii Europejskiej. Realizuje ten cel, wspierając:

 • rozwój i dostosowanie strukturalne regionów opóźnionych pod względem rozwoju;
 • przekształcanie upadających regionów przemysłowych.

Zasady dotyczące EFRR na lata 2021–2027 określono w następujących aktach:

 • rozporządzenie w sprawie EFRR i Funduszu Spójności,
 • rozporządzenie w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg).

EFRR ma dwa główne cele:

 • inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia służące umocnieniu rynku pracy i gospodarek regionalnych;
 • europejska współpraca terytorialna służąca umocnieniu współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w UE.

Zasoby przeznaczone na realizację pierwszego celu przydzielono do trzech kategorii regionów:

 • regiony lepiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca przekracza 100 % średniej UE;
 • regiony znajdujące się w fazie przejściowej, których PKB na mieszkańca wynosi od 75 % do 100 % średniej UE;
 • regiony słabiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest mniejszy niż 75 % średniej UE.

Szczegóły dotyczące przydziału i wykorzystania funduszy z EFRR w przyszłości określa się w umowach partnerstwa. Są to dokumenty strategiczne sporządzane przez każde państwo członkowskie z pomocą partnerów regionalnych i społecznych.

Koncentracja tematyczna

W latach 2021–2027 polityka spójności ma pięć celów w odniesieniu do EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności:

 • Bardziej inteligentna Europa – innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza (1. cel);
 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa (2. cel);
 • Lepiej połączona Europa – mobilność i regionalne połączenia teleinformatyczne (3. cel);
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych (4. cel);
 • Europa bliżej obywateli – zrównoważony i zintegrowany rozwój obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych (5. cel).

Każdy region i każde państwo członkowskie muszą skoncentrować co najmniej 30 % przyznanych mu środków z EFRR na 2. cel, tj. na bardziej przyjazną dla środowiska i niskoemisyjną transformację w kierunku gospodarki o zerowych emisjach netto i odpornej Europy. Ponadto w zależności od poziomu dobrobytu każdy region i każde państwo członkowskie muszą skoncentrować wydatki na 1. celu, czyli bardziej konkurencyjnej i inteligentnej Europie. Finansowanie należy rozdzielać w następujący sposób:

 • Słabiej rozwinięte regiony lub państwa członkowskie muszą przeznaczać co najmniej 25 % na 1. cel;
 • Regiony lub państwa członkowskie znajdujące się w fazie przejściowej muszą przeznaczać co najmniej 40 % na 1. cel;
 • Lepiej rozwinięte regiony lub państwa członkowskie muszą przeznaczać co najmniej 85 % przyznanych środków na 1. i 2. cel.

EFRR wspiera też zrównoważony rozwój obszarów miejskich. W latach 2021–2027 co najmniej 8 % środków z EFRR (na szczeblu krajowym) zostanie przeznaczone na zrównoważony rozwój obszarów miejskich i utworzenie europejskiej inicjatywy miejskiej.

Polityka spójności obejmuje szereg działań, których nie można wspierać z EFRR. Wykaz obejmuje likwidację lub budowę elektrowni jądrowych, infrastrukturę portów lotniczych (z wyjątkiem regionów najbardziej oddalonych) oraz niektóre działania związane z gospodarką odpadami (np. składowanie odpadów).

Budżet i zasady finansowe

W okresie programowania 2021–2027 UE przeznaczyła ponad 392 mld EUR (w cenach bieżących) na politykę spójności. Na EFRR przeznaczyła około 226 mld EUR. Kwota ta obejmowała 9 mld EUR na Europejską współpracę terytorialną i specjalne przydziały w wysokości 1,9 mld EUR dla regionów najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych.

Regionom słabiej rozwiniętym będzie przysługiwać stopa współfinansowania do 85 % kosztów projektów. Stopy współfinansowania dla regionów znajdujących się w fazie przejściowej i dla regionów lepiej rozwiniętych wynoszą odpowiednio 60 % i 50 %.

Rola Parlamentu Europejskiego

Parlamentowi Europejskiemu przysługują takie same prawa jak Radzie Unii Europejskiej w zakresie opracowywania nowych uregulowań dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Rozporządzenie w sprawie EFRR i Funduszu Spójności na lata 2021–2027 podlegało zwykłej procedurze ustawodawczej, w której Parlamentowi przysługują pełne prawa do zgłaszania zmian. W trakcie negocjacji nad polityką spójności UE na lata 2021–2027 Parlament zdołał zwiększyć stopień współfinansowania projektów i elastyczności stosowania zasad. Ponadto zwiększył wsparcie udzielane przez EFRR na rzecz miast i zintegrowanych strategii miejskich.

 

Marek Kołodziejski