Comitetul Economic și Social European

Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organ consultativ al Uniunii Europene cu sediul la Bruxelles. Este compus din 329 de membri. Avizele sale sunt solicitate în cazurile de consultare obligatorie în domeniile stabilite de tratate sau ca o consultare voluntară de către Comisie, Consiliu sau Parlament. Comitetul poate, de asemenea, să emită avize din proprie inițiativă. Membrii săi nu sunt legați de niciun mandat. Ei își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al UE.

Temei juridic

Articolul 13 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), articolele 300-304 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Decizia (UE) 2019/853 a Consiliului privind stabilirea componenței Comitetului Economic și Social Europeanși deciziile ulterioare ale Consiliului de numire a membrilor CESE, propuși de diferite state membre, și Decizia (UE) 2020/1392 a Consiliuluide numire a membrilor Comitetului Economic și Social European pentru perioada 21 septembrie 2020-20 septembrie 2025.

Componență

A. Numărul și alocarea locurilor pe țări [articolul 301 din TFUE și Decizia (UE) 2019/853 a Consiliului privind stabilirea componenței Comitetului Economic și Social European].

În prezent, CESE are 329 de membri, împărțiți între statele membre după cum urmează:

 1. câte 24 pentru Germania, Franța și Italia;
 2. câte 21 pentru Spania și Polonia;
 3. 15 pentru România;
 4. câte 12 pentru Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Grecia, Portugalia, Suedia, Țările de Jos și Ungaria;
 5. câte 9 pentru Croația, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania și Slovacia;
 6. câte 7 pentru Estonia, Letonia și Slovenia;
 7. câte 6 pentru Luxemburg și Cipru;
 8. 5 pentru Malta.

În total, numărul de membri ai Comitetului s-a redus de la 350 la 329 membri cu efect din 1 februarie 2020 (în urma retragerii Regatului Unit din UE).

B. Metoda de numire (articolul 302 din TFUE)

Membrii Comitetului sunt numiți de către Consiliu cu majoritate calificată, pe baza propunerilor statelor membre (ca în exemplul de față). Consiliul consultă Comisia cu privire la aceste numiri [articolul 302 alineatul (2) din TFUE]. Statele membre trebuie să se asigure că diversele categorii de activități economice și sociale sunt reprezentate în mod corespunzător. În practică, o treime din locuri se repartizează angajatorilor, o treime angajaților și o treime altor grupuri (fermieri, comercianți cu amănuntul, profesii liberale, consumatori etc.).

Numărul maxim de membri ai CESE permis de Tratatul de la Lisabona este de 350 (articolul 301 din TFUE). Acest număr a fost depășit pentru scurt timp în perioada iulie 2013-septembrie 2015 ca urmare a aderării Croației la UE, la 1 iulie 2013. Întrucât s-au adăugat nouă locuri noi destinate noului stat membru, numărul total al membrilor a crescut la 353 (de la 344). Decizia (UE) 2015/1157 a Consiliuluia adaptat componența CESE în urma aderării Croației: numărul membrilor reprezentând Estonia, Cipru și Luxemburg a fost redus cu câte un membru, pentru a se găsi o soluție la problema diferenței dintre numărul maxim de membri ai CESE prevăzut la articolul 301 primul paragraf din TFUE și numărul de membri rezultat în urma aderării Croației. Așadar, numărul membrilor din Luxemburg și Cipru a scăzut de la șase la cinci pentru fiecare dintre țări, iar numărul de membri din Estonia, de la șapte la șase. În fine, Decizia (UE) 2019/853 a Consiliului a stabilit componența definitivă a CESE în concordanță cu repartizarea locurilor în cadrul Comitetului Regiunilor, care are, de asemenea, 329 de membri și ținând seama de retragerea Regatului Unit din UE, fapt ce a dus la eliberarea a 24 de locuri. Prin urmare, numărul membrilor din Luxemburg și Cipru a crescut din nou de la cinci la șase, iar numărul de membri din Estonia, de la șase la șapte.

C. Tipul de mandat (articolul 301 din TFUE)

Membrii Comitetului sunt desemnați de guvernele naționale și numiți de către Consiliu pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit (articolul 302 din TFUE). Aceștia sunt selecționați din grupurile de interese economice și sociale din Europa. Cea mai recentă reînnoire a mandatului a avut loc în octombrie 2015 pentru mandatul 2015-2020.

Membrii Comitetului aparțin unuia dintre cele trei grupuri:

 1. Angajatori (Grupul I);
 2. Lucrători (Grupul II);
 3. Diversitate Europa (Grupul III).

Membrii trebuie să își exercite funcțiile în deplină independență, în interesul general al Uniunii [articolul 300 alineatul (4) din TFUE]. Ori de câte ori un loc de membru sau de membru supleant al CESE devine vacant, ca urmare a încheierii mandatului său, este necesară o decizie separată a Consiliului pentru a înlocui membrul respectiv.

Organizare și proceduri

CESE nu se numără printre instituțiile enumerate la articolul 13 alineatul (1) din TUE. Cu toate acestea, articolul 13 alineatul (4) prevede că CESE asistă Parlamentul, Consiliul și Comisia prin desfășurarea de activități consultative.

 1. Comitetul își desemnează Președintele și Biroul din rândul membrilor săi, fiecare pentru un mandat de doi ani și jumătate.
 2. Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.
 3. Acesta se poate reuni din proprie inițiativă însă, în mod normal, se reunește la cererea Consiliului sau a Comisiei.
 4. Pentru a-l ajuta la pregătirea avizelor sale, acesta dispune de următoarele șase secțiuni specializate pe diversele domenii de activități ale UE (și poate înființa subcomisii pentru tratarea unor subiecte specifice):

CESE este asistat de un Secretariat General, condus de un secretar general care raportează președintelui. Secretariatul General le oferă membrilor CESE sprijin politic, de comunicare, organizatoric, lingvistic și material. Secretariatul General este alcătuit din circa 700 de membri ai personalului. Din motive de eficiență, CESE folosește serviciile permanente ale Secretariatului său de la Bruxelles în comun cu Secretariatul Comitetului Regiunilor (cu privire la sediul său din Bruxelles, a se vedea Protocolul nr. 6 la Tratatul de la Lisabona privind amplasarea sediilor instituțiilor). În plus, și Biroul Parlamentului a încheiat un acord cu Comitetul în cadrul procedurii bugetare 2014 privind mărirea în comun a eficienței în domeniul traducerilor. Comitetul dispune de un buget administrativ anual ce figurează în secțiunea VI a bugetului UE de 142,5 milioane EUR (2020), reprezentând o creștere de 4,22 % față de bugetul 2019, din care 130,9 milioane EUR au fost cheltuiți sau reportați în 2021 sub formă de angajamente. Creșterea totală prevăzută de proiectul de estimare a bugetului pentru 2022 în comparație cu 2021 este de 5 970 705 EUR, respectiv 4,12 %.

Competențe

CESE a fost înființat prin Tratatele de la Roma din 1957, pentru a implica grupurile de interese economice și sociale în crearea pieței comune și pentru a asigura mecanismul instituțional de informare a Comisiei și a Consiliului de Miniștri cu privire la chestiuni europene. Actul unic european (1986) și Tratatul de la Maastricht (1992) au extins gama chestiunilor cu privire la care trebuie sesizat Comitetul. Tratatul de la Amsterdam a extins, la rândul său, gama domeniilor în care trebuie sesizat Comitetul și a autorizat Parlamentul să îl consulte. CESE emite, în medie, 170 de documente consultative și avize pe an (dintre care circa 15 % sunt avize din proprie inițiativă). Avizele se publică în Jurnalul Oficial. Comitetul exercită și o funcție consultativă (articolul 300 din TFUE). Scopul său este de a informa instituțiile cu competențe decizionale de la nivelul UE- cu privire la opiniile reprezentanților activităților economice și sociale.

A. Avize emise la cererea instituțiilor UE

1. Consultarea obligatorie

În anumite domenii expres menționate TFUE prevede că o decizie poate fi luată doar după ce Consiliul sau Comisia a consultat CESE. Aceste domenii sunt:

 1. politica agricolă (articolul 43);
 2. libera circulație a persoanelor și serviciilor (articolele 46, 50 și 59);
 3. politica în domeniul transporturilor (articolele 91, 95 și 100);
 4. armonizarea impozitelor indirecte (articolul 113);
 5. apropierea legislațiilor privind piața unică (articolele 114 și 115);
 6. politica privind ocuparea forței de muncă (articolele 148, 149 și 153);
 7. politica socială, educația, formarea profesională și tineretul (articolele 156, 165 și 166);
 8. sănătatea publică (articolul 168);
 9. protecția consumatorilor (articolul 169);
 10. rețelele transeuropene (articolul 172);
 11. politica industrială (articolul 173);
 12. coeziunea economică, socială și teritorială (articolul 175);
 13. cercetarea și dezvoltarea tehnologică și spațiul (articolele 182 și 188);
 14. mediul (articolul 192).

2. Consultarea voluntară

CESE poate fi, de asemenea, consultat de către Parlament, Comisie sau Consiliu cu privire la orice altă chestiune, după cum consideră necesar. Atunci când aceste instituții consultă Comitetul, fie obligatoriu, fie voluntar, ele pot stabili un termen (care nu poate fi mai mic de o lună) după expirarea căruia lipsa unui aviz nu le poate împiedica să acționeze (articolul 304 din TFUE).

B. Emiterea unui aviz din proprie inițiativă

Comitetul poate decide să emită un aviz în toate cazurile în care consideră oportună o asemenea acțiune.

Rolul Parlamentului European

În temeiul Acordului de cooperare dintre Parlament și CESE din 5 februarie 2014, ambele instituții s-au angajat să coopereze pentru a consolida legitimitatea democratică a UE. Mai exact, instituțiile au convenit următoarele:

 1. CESE va pregăti evaluări ale impactului care conțin informații și materiale relevante de la societatea civilă despre modul în care funcționează legislația UE existentă și deficiențele care trebuie luate în considerare la elaborarea și revizuirea legislației UE. Evaluarea este trimisă Parlamentului în timp util înainte de începerea procedurii de modificare.
 2. Se va rezerva câte un loc pentru un membru al CESE la toate reuniunile comisiilor parlamentare. Raportorii CESE vor fi invitați să prezinte avize importante la audierile comisiilor parlamentare competente.
 3. Președintele Conferinței președinților de comisie din Parlament, președinții comisiilor parlamentare și președintele CESE discută de două ori pe an despre cooperarea legislativă generală și planul de lucru.

 

Udo Bux / Mariusz Maciejewski