Energia din surse regenerabile

Sursele regenerabile de energie, cum ar fi energia eoliană, solară și hidroelectrică, energia oceanică și geotermală, biomasa și biocombustibilii oferă alternative mai curate la combustibilii fosili. Ele reduc poluarea, ne oferă opțiuni energetice mai ample și reduc dependența de prețurile volatile ale combustibililor fosili. În 2022, energia din surse regenerabile a reprezentat 23 % din consumul de energie al Uniunii Europene. În 2023, legiuitorii au majorat obiectivul Uniunii privind ponderea surselor regenerabile de energie în consumul brut de energie de la 32 % la 42,5 % până în 2030, și țintesc 45 %.

Temei juridic și obiective

Articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Realizări

A. Pactul verde european

La 11 decembrie 2019, în lumina Pactului verde european, Uniunea s-a angajat să găsească soluții la problemele legate de energie, climă și mediu și să realizeze neutralitatea climatică până în 2050, în conformitate cu Acordul de la Paris. Transformarea sistemului energetic al Uniunii joacă un rol fundamental în acest sens, deoarece producția și utilizarea energiei reprezintă peste 75 % din emisiile sale de gaze cu efect de seră.

B. Directiva privind energia din surse regenerabile

1. Directiva privind energia din surse regenerabile: către 2020

Directiva privind energia din surse regenerabile inițială, adoptată la 23 aprilie 2009, a stabilit că 20 % din consumul final brut de energie al UE și 10 % din consumul de energie din sectorul transporturilor al fiecărei țări a UE trebuie să provină din surse regenerabile de energie până în 2020. Directiva a stabilit și a confirmat obiective naționale obligatorii în concordanță cu obiectivul general al UE. De asemenea, a impus țărilor UE să elaboreze traiectorii orientative pentru atingerea obiectivelor lor, să prezinte planuri naționale de acțiune în domeniul energiei din surse regenerabile și să publice, o dată la doi ani, rapoartenaționale privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile. Directiva a definit diferite mecanisme pe care țările din UE le puteau aplica pentru a stimula investițiile în surse regenerabile de energie, de exemplu sisteme de sprijin, garanții de origine, proiecte comune, cooperarea cu țările din afara UE, precum și criterii de sustenabilitate pentru biocombustibili.

În 2018, ca parte a pachetului „Energie curată pentru toți europenii”, a intrat în vigoare prima revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile. Directiva, care trebuia transpusă în legislația națională a țărilor din UE până în iunie 2021, a stabilit un nou obiectiv obligatoriu al UE pentru 2030, și anume că cel puțin 32 % din consumul final brut de energie trebuie să provină din surse regenerabile de energie, precum și un obiectiv majorat de 14 % pentru ponderea de combustibili din surse regenerabile în domeniul transporturilor, până în anul 2030.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1999, până cel târziu în martie 2023, țările din UE propun obiective naționale privind energia și stabilesc planuri naționale privind energia și clima (PNEC) pe 10 ani pentru perioada 2021-2030. Planurile naționale privind energia și clima sunt monitorizate o dată la doi ani prin rapoarte intermediare și sunt evaluate de Comisie, care este împuternicită să ia măsuri la nivelul UE pentru a asigura coerența acestora cu obiectivele globale ale UE.

2. Directiva privind energia din surse regenerabile: către 2030

În 2023, a doua revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile a fost rezultatul a trei modificări majore. În iulie 2021, ca parte a pachetului „Pregătiți pentru 55”, prima modificare a vizat alinierea obiectivelor Uniunii privind energia din surse regenerabile la noul său obiectiv ambițios în materie de climă.

În martie și mai 2022, ca parte a pachetului său REPowerEU în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, a doua modificare a vizat accelerarea tranziției către o energie curată, reflectând decizia de a elimina treptat dependența de combustibilii fosili din Rusia. Acest lucru urma să fie realizat prin instalarea de pompe de căldură, creșterea capacității de energie fotovoltaică solară și importul de hidrogen din surse regenerabile și biometan.

A treia modificare, din noiembrie 2022, viza accelerarea difuzării energiei din surse regenerabile, pornind de la principiul că anumite centrale de producere a energiei din surse regenerabile sunt de interes public major. Astfel sunt permise autorizarea mai rapidă a proiectelor din domeniul energiei din surse regenerabile și derogări specifice de la legislația UE în domeniul mediului.

Directiva privind energia din surse regenerabile, care a intrat în vigoare în noiembrie 2023, ridică obiectivul pentru 2030 privind sursele regenerabile de energie la 42,5 %, iar țările din UE fac eforturi să atingă ținta de 45 %. Ea accelerează procedurile de acordare a autorizațiilor pentru noile centrale electrice pe bază de energie din surse regenerabile, cum ar fi panourile solare sau turbinele eoliene, și stabilește termenul maxim pentru aprobarea noilor instalații la 12 luni în zonele considerate prioritare pentru producerea energiei din surse regenerabile și la 24 de luni în alte zone.

Directiva stabilește următoarele obiective sectoriale și de inovare pentru țările din UE:

  • În sectorul industrial, un obiectiv obligatoriu de 42 % pentru hidrogen din surse regenerabile în consumul total de hidrogen până în 2030 și de 60 % până în 2035, cu un obiectiv orientativ de creștere medie anuală de 1,6 puncte procentuale a surselor regenerabile.
  • În sectorul clădirilor, un obiectiv orientativ de 49 % pentru ponderea energiei din surse regenerabile până în 2030, cu obiective privind încălzirea și răcirea de creștere cu 0,8 puncte procentuale pe an până în 2025 și cu 1,1 puncte procentuale în perioada 2026-2030.
  • În sectorul transporturilor, fie un obiectiv de 29 % pentru ponderea energiei din surse regenerabile până în 2030, fie o reducere cu 14,5 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, printr-un consum mai mare de biocombustibili avansați și de combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică (RFNBO), cum ar fi hidrogenul.
  • În cercetare și inovare, un obiectiv orientativ de 5 % din capacitatea nou instalată de energie din surse regenerabile din tehnologii inovatoare până în 2030.

3. Mecanismul de finanțare a energiei din surse regenerabile

Regulamentul (UE) 2020/1294 stabilește un mecanism de finanțare al UE pentru a asista țările să își atingă obiectivele individuale și colective privind energia din surse regenerabile. Mecanismul creează legături între țările care contribuie la finanțarea proiectelor (țări contribuitoare) și țările care sunt de acord ca pe teritoriul lor să fie construite noi proiecte (țări-gazdă). Comisia definește cadrul de punere în aplicare și metodele de finanțare a acestuia, stabilind că țările din UE, fondurile sau contribuțiile din partea sectorului privat pot finanța acțiuni în cadrul mecanismului. Energia generată prin acest mecanism este luată în calcul în realizarea obiectivelor privind energia din surse regenerabile ale tuturor țărilor participante.

4. Rețelele transeuropene de energie

Rețelele transeuropene de energie (TEN-E 3.5.1) reprezintă o politică axată pe conectarea infrastructurii energetice a țărilor UE, aliniind-o la obiectivul de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Regulamentul TEN-E a stabilit norme UE pentru infrastructura energetică transfrontalieră. El identifică 11 coridoare prioritare și trei domenii tematice prioritare, definește noile proiecte de interes comun (PIC) între țările UE, introduce proiecte de interes reciproc (PIR) între UE și țările din afara UE, subliniază rolul proiectelor eoliene offshore și exclude finanțarea din partea UE pentru viitoarele proiecte din domeniul gazelor naturale. În plus, promovează integrarea surselor regenerabile de energie și a noilor tehnologii energetice curate în sistemul energetic, conectează regiunile izolate în prezent la piețele europene ale energiei, întărește interconexiunile transfrontaliere existente, stimulează cooperarea cu țările partenere și propune modalități de simplificare și accelerare a procedurilor de aprobare și autorizare.

C. Măsuri viitoare

Revizuirea Directivei privind impozitarea energiei

În iulie 2021, Comisia a publicat o propunere de revizuire a Directivei privind impozitarea energiei 2003/96/CE. Propunerea urmărește să alinieze impozitarea produselor energetice la politicile UE în materie de energie și climă, să promoveze astfel tehnologiile curate și să elimine scutirile depășite și ratele reduse care încurajează în prezent utilizarea combustibililor fosili. Parlamentul European și Consiliul UE examinează în prezent propunerea legislativă.

D. Aspecte specifice resurselor

1. Energie solară

Planul REPowerEU a introdus o strategie pentru a dubla capacitatea solară fotovoltaică la 320 GW până în 2025 și pentru a instala 600 GW până în 2030. Planul a inclus o obligație legală progresivă de a instala panouri solare pe noile clădiri publice, comerciale și rezidențiale, precum și o strategie de dublare a ratei de instalare a pompelor de căldură în sistemele de încălzire centralizate și comunale. În cadrul planului, țările din UE mai au obligația de a identifica și de a adopta planuri pentru zonele pretabile dezvoltării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, cu procese de autorizare mai scurte și simplificate. Directiva privind energia din surse regenerabile revizuită definește proceduri rapide de acordare a autorizațiilor pentru instalarea de echipamente de energie solară.

2. Biomasă, biocombustibili și hidrogen

Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile include un obiectiv de 1 % până în 2025 și de 5,5 % până în 2030 pentru biocombustibilii avansați, biogazul și RFNBO (precum hidrogenul) în sectorul transporturilor.

În iulie 2020, strategiile privind integrarea sistemului energetic și hidrogenul au introdus obiectivul de a atinge cel puțin 6 GW de electrolizoare pe bază de hidrogen din surse regenerabile și de a produce până la 1 milion de tone de hidrogen din surse regenerabile în UE până în 2024. Strategiile își mai propuneau obiectivul de 40 GW și 10 milioane de tone până în 2030.

În 2022, planul REPowerEU a stabilit obiectivul de a produce și importa 10 milioane de tone de hidrogen din surse regenerabile până în 2030. 

În 2023, Directiva privind energia din surse regenerabile a stabilit obiectivul orientativ de 42 % hidrogen din surse regenerabile în consumul total de hidrogen până în 2030 și de 60 % până în 2035 pentru industrie.

3. Sectorul eolian offshore

La 19 noiembrie 2020, Comisia a publicat o strategie a UE privind energia din surse regenerabile offshore. Strategia urmărește creșterea producției UE de energie electrică din surse regenerabile offshore de la 12 GW în 2020 la peste 60 GW până în 2030, respectiv 300 GW până în 2050.

Regulamentul TEN-E, care a intrat în vigoare în iunie 2022, a introdus acorduri regionale fără caracter obligatoriu pentru implementarea surselor regenerabile offshore. În ianuarie 2023, țările din UE au convenit asupra unor obiective mai ambițioase fără caracter obligatoriu pentru producerea de energie din surse regenerabile offshore, cu obiective de 111 GW până în 2030 și respectiv de 317 GW până în 2050.

4. Energia oceanică

În ianuarie 2014, Comisia și-a publicat planul de acțiune privind energia albastră pentru a sprijini dezvoltarea energiei oceanice. Aceasta include energia generată de valuri, energia mareelor, conversia energiei termice și energia gradientului de salinitate. Strategia privind energia din surse regenerabile offshore a subliniat totodată necesitatea unei extinderi semnificative a industriei energiei din surse regenerabile marine. Comisia a propus o creștere de cinci ori până în 2030 și o creștere de 25 ori până în 2050.

Rolul Parlamentului European

Parlamentul European a pledat în permanență pentru utilizarea surselor regenerabile de energie și a subliniat importanța stabilirii unor obiective obligatorii pentru anul 2020 și, mai recent, pentru 2030.

În ianuarie 2018, având în vedere revizuirea din 2018 a Directivei privind energia din surse regenerabile, Parlamentul a susținut un obiectiv obligatoriu pentru Uniune de cel puțin 35 % energie din surse regenerabile până în 2030 și a consolidat autoconsumul ca drept. Însă, după negocierile cu Consiliul, obiectivul obligatoriu al Uniunii a fost redus la cel puțin 32 %.

În ianuarie 2020, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la Pactul ecologic european prin care a solicitat revizuirea Directivei privind sursele regenerabile de energie și stabilirea unor obiective naționale obligatorii.

În mai 2021, Parlamentul a adoptat rezoluții referitoare la o strategie europeană pentru integrarea sistemului energetic și o strategie europeană pentru hidrogen, sprijinind decarbonizarea și utilizarea surselor regenerabile în producția de energie electrică și de hidrogen.

În februarie 2022, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la o strategie europeană pentru energia din surse regenerabile offshore, constatând că o tranziție competitivă din punctul de vedere al costurilor către o reducere cu 55 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 necesită o capacitate instalată de energie eoliană offshore de 70-79 GW și a cerut să se depășească acest obiectiv.

În septembrie 2022, în poziția sa referitoare la revizuirea Directivei privind energia din surse regenerabile, Parlamentul a propus un obiectiv în materie de energie din surse regenerabile de 45 % până în 2030.

În octombrie 2023, Parlamentul și Consiliul au crescut obiectivul privind energia din surse regenerabile pentru 2030 la 42,5 %, cu scopul de a atinge 45 %, aproape dublând ponderea existentă a energiei din surse regenerabile în UE.

Pentru informații suplimentare pe acest subiect consultați site-ul web al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE).

Vizitați pagina Parlamentului European dedicată energiei din surse regenerabile.

 

Matteo Ciucci