Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este unul dintre principalele instrumente financiare ale politicii de coeziune europene. Obiectivul fondului este de a contribui la reducerea disparităților dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor europene și de a îmbunătăți standardele de viață în regiunile cele mai defavorizate. O atenție deosebită este acordată regiunilor afectate de handicapuri naturale sau demografice grave și permanente, precum regiunile din extremitatea nordică cu o densitate a populației extrem de scăzută și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

Temei juridic

Articolele 174-178 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

Obiective

La articolul 176 din TFUE se prevede că FEDR este menit să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Uniunea Europeană. Acest obiectiv se realizează prin acordarea de ajutor:

 • pentru dezvoltarea și ajustarea structurală a regiunilor rămase în urmă;
 • pentru reconversia regiunilor industriale aflate în declin.

FEDR are două obiective principale, și anume:

 • investiții în creșterea economică și locuri de muncă - pentru consolidarea pieței muncii și a economiilor regionale;
 • cooperarea teritorială europeană, care vizează întărirea cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale în interiorul UE.

Resursele alocate pentru primul obiectiv au fost acordate unor regiuni care fac parte din trei categorii diferite:

 • regiunile mai dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor depășește 90 % din media UE;
 • regiunile de tranziție, al căror PIB pe cap de locuitor se încadrează între 75 % și 90 % din media pe UE;
 • regiunile mai puțin dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din media UE.

FEDR sprijină, de asemenea, dezvoltarea urbană sustenabilă. În perioada 2014-2020, o cotă de cel puțin 5 % din fondurile alocate din FEDR pentru fiecare stat membru trebuie să fie rezervată acțiunilor integrate în favoarea unei dezvoltări urbane sustenabile, care să trateze provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale ce afectează zonele urbane.

Modalitățile de alocare și de utilizare viitoare a fondurilor FEDR sunt stabilite în acordurile de parteneriat. Acestea sunt documente de strategie elaborate de fiecare stat membru cu participarea partenerilor regionali și sociali.

Concentrare tematică

Cheltuielile FEDR se concentrează pe prioritățile specificate în prezenta strategie. Pentru perioada 2014-2020, principalele priorități sunt:

 1. cercetarea și inovarea;
 2. tehnologiile informației și comunicațiilor;
 3. întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);
 4. promovarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Gradul de concentrare variază în funcție de categoria din care fac parte regiunile vizate. Regiunile mai dezvoltate trebuie să aloce cel puțin 80 % din resursele ce provin din FEDR pentru cel puțin două dintre aceste priorități și cel puțin 20 % pentru promovarea economiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Regiunile de tranziție trebuie să aloce cel puțin 60 % din resursele ce provin din FEDR pentru cel puțin două dintre aceste priorități și cel puțin 15 % pentru promovarea economiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Regiunile mai puțin dezvoltate trebuie să aloce cel puțin 50 % din resursele ce provin din FEDR pentru cel puțin două dintre aceste priorități și cel puțin 12 % pentru promovarea economiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Bugetul și normele financiare

În perioada de programare 2014-2020, UE a alocat peste 350 miliarde EUR pentru politica de coeziune. Această sumă reprezenta 32,5 % din bugetul total al UE pentru acea perioadă. Aproximativ 199 miliarde EUR au fost alocate FEDR. Această alocare includea 9,4 miliarde EUR prevăzute pentru cooperarea teritorială europeană (CTE) și 1,5 miliarde EUR, sub formă de alocații speciale, pentru regiunile ultraperiferice și cele cu o densitate redusă a populației.

Nivelul de cofinanțare necesar pentru proiectele finanțate din FEDR este adaptat în funcție de nivelul de dezvoltare al regiunilor în cauză. În regiunile mai puțin dezvoltate (și regiunile ultraperiferice), FEDR poate finanța până la 85 % din costurile proiectelor. În regiunile de tranziție, FEDR poate finanța până la 60 % din costurile proiectelor, iar în regiunile mai dezvoltate, până la 50 %.

Fondul european de dezvoltare regională în perioada 2021-2027

În 2021, UE a intrat într-o nouă perioadă de programare multianuală. Normele privind FEDR pentru perioada 2021-2027 sunt stabilite în

 • un regulament privind FEDR și Fondul de coeziune;
 • un regulament ce cuprinde dispoziții specifice pentru obiectivul aferent cooperării teritoriale europene (Interreg).

Aceste propuneri mențin cele două obiective actuale ale FEDR: „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” și „Cooperare teritorială europeană”.

Este menținută, de asemenea, concentrarea tematică pentru cele două priorități principale: sprijin pentru inovare, economia digitală și IMM-uri prin intermediul unei strategii de specializare inteligentă (OP1) și o economie mai ecologică, cu emisii reduse de dioxid de carbon și circulară (OP2). Noua politică de coeziune a introdus și o listă de activități care nu sunt sprijinite de FEDR. Aceasta include dezafectarea sau construirea de centrale nucleare, infrastructura aeroportuară (cu excepția regiunilor ultraperiferice) și unele operațiuni de gestionare a deșeurilor (de exemplu, depozite de deșeuri).

În perioada de programare 2021-2027, FEDR va primi un buget de aproximativ 200,36 miliarde EUR (inclusiv 8 miliarde EUR pentru cooperarea teritorială europeană și 1,93 miliarde EUR sub formă de alocații speciale pentru regiunile ultraperiferice). Regiunile mai puțin dezvoltate vor beneficia de niveluri de cofinanțare de până la 85 % din costurile proiectelor. Ratele de cofinanțare pentru regiunile de tranziție și pentru regiunile mai dezvoltate vor fi de până la 60 % și, respectiv, 40 %.

După 2020, sprijinul pentru orașe va fi suplimentat. Cel puțin 8 % din resursele FEDR (la nivel național) vor fi alocate dezvoltării urbane sustenabile și creării Inițiativei urbane europene.

Rolul Parlamentului European

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene se află pe picior de egalitate în ceea ce privește elaborarea de noi acte legislative privind fondurile structurale și de investiții europene. Regulamentul privind FEDR și fondul de coeziune pentru perioada 2021-2027 a făcut obiectul procedurii legislative ordinare, în cadrul căreia Parlamentul European se bucură de drepturi depline de a propune modificări. În cursul negocierilor privind politica de coeziune a UE pentru perioada 2021-2027, Parlamentul European a reușit să crească nivelul de cofinanțare pentru proiecte și să amelioreze gradul de flexibilitate în aplicarea normelor. De asemenea, Parlamentul a majorat sprijinul acordat de FEDR orașelor și politicilor urbane integrate.

 

Marek Kołodziejski