Systém fungovania Európskej únie

Systém fungovania Európskej únie

Európska únia má vlastnú zákonodarnú a výkonnú moc, ako aj nezávislý súdny systém a centrálnu banku. Okrem nich existujú ďalšie inštitúcie a orgány vykonávajúce právomoci, ktoré im zverili zakladajúce zmluvy. Právomoci Únie sa v priebehu rokov výrazne menili v dôsledku prijatia jednotlivých zmlúv, rovnako, ako aj rozhodovacie postupy, ktorými sa Parlament a Rada riadia pri prijímaní právnych predpisov vo väčšine oblastí činnosti EÚ. Na realizáciu svojich cieľov má Únia aj vlastný rozpočet. Lisabonskou zmluvou získal Parlament rovnaké právo, ako má Rada, rozhodovať o celom rozpočte EÚ a viacročnom finančnom rámci.