Hospodárstvo, veda a kvalita života

Hospodárstvo, veda a kvalita života

Najväčším úspechom Európskej únie je jednotný trh. Po odstránení predošlých colných bariér sa osoby, tovar, služby a kapitál môžu v Európe voľne pohybovať. Aby sa to stalo skutočnosťou, európski zákonodarcovia prijali stovky zákonov s cieľom odstrániť technické, regulačné a právne prekážky v rámci Únie. Pri vytváraní vnútorného trhu prijala Európska únia súbor politík, ktoré majú silný vplyv na životy občanov aj fungovanie podnikov. K oblastiam, o ktorých môže Únia spolurozhodovať, patrí životné prostredie, zdravie, práva spotrebiteľov, hospodárska súťaž, zdaňovanie, energetika, priemysel, výskum a sociálna politika. Hospodárska a menová únia (HMÚ) znamená väčšiu koordináciu hospodárskych politík členských štátov na európskej úrovni a záväzok vyhýbať sa nadmernému rozpočtovému deficitu.