Súdržnosť, rast a pracovné miesta

Súdržnosť, rast a pracovné miesta

Štrukturálne politiky sú určené na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ podporou tvorby pracovných miest, konkurencieschopnosti, výskumu a inovácií a trvalo udržateľného rozvoja a zlepšovaním kvality života občanov EÚ. K oblastiam, o ktorých môže Únia spolurozhodovať, patria súdržnosť, poľnohospodárstvo, rybolov a doprava. Jedným z hlavných cieľov EÚ je znižovať rozdiely v úrovniach rozvoja medzi jej regiónmi. Zámerom spoločnej poľnohospodárskej politiky je zabezpečiť primeranú životnú úroveň pre poľnohospodárov a zabezpečiť, aby výrobky boli pre spotrebiteľov dostupné za primerané ceny, a zároveň podporovať trvalo udržateľné postupy. Spoločná rybárska politika má zabezpečiť udržateľnosť rybolovu a akvakultúry a zaručiť príjem a stále zamestnanie všetkým výrobcom, ktorí využívajú trhové a finančné opatrenia na podporu týchto cieľov. Jednou z veľkých výziev súčasnosti je udržateľná mobilita spolu s otváraním dopravných trhov a vytváraním transeurópskej dopravnej siete. Únia zohráva aktívnu úlohu aj v oblastiach, ako sú cestovný ruch, kultúra, vzdelávanie a šport.