Program PEACE PLUS pre Severné Írsko

Účelom programu EÚ PEACE PLUS je podpora mieru a zmierenia, ako aj sociálnej, hospodárskej a regionálnej stability a spolupráce v Severnom Írsku a pohraničných regiónoch Írska.

Právny základ

Pokiaľ ide o piaty program PEACE (PEACE PLUS) pre programové obdobie 2021 – 2027, právnym základom je nariadenie (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021 a nariadenie (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021.

Základné informácie

Na mierový proces v Severnom Írsku prispieva EÚ prostredníctvom regionálnej politiky EÚ a príspevkov EÚ do Medzinárodného fondu pre Írsko (MFI) od roku 1989.

V roku 1995 bol schválený prvý program PEACE (1995 – 1999). V roku 1999 Európska rada rozhodla, že osobitný program by mal pokračovať až do roku 2004 pod menom PEACE II. Následne bol program predĺžený až do roku 2006. Po týchto dvoch programoch nasledoval program PEACE III, ktorý sa vzťahoval na programové obdobie 2007 – 2013, a program PEACE IV, ktorý sa vzťahoval na programové obdobie 2014 – 2020.

V referende, ktoré sa konalo 23. júna 2016, väčšina voličov (51,9 %) hlasovala za vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ 31. januára 2020. Severné Írsko do značnej miery využívalo finančné prostriedky EÚ a vystúpenie Spojeného kráľovstva vyvolávalo v dlhodobejšom horizonte obavy, pokiaľ ide o viacero sektorov v Severnom Írsku, ako aj mierový proces a cezhraničnú spoluprácu po roku 2020 (Severné Írsko je jediným regiónom Spojeného kráľovstva, ktorý má pozemnú hranicu s členským štátom: v praxi to znamená, že teraz je na ostrove Írsko vonkajšia hranica EÚ.)

Programom PEACE IV a INTERREG VA sa počas rokovaní o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva venovala veľká pozornosť. Do dohody o vystúpení medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ bol zahrnutý záväzok zabezpečiť pokračovanie týchto programov až do ich ukončenia v roku 2023. V tejto súvislosti bolo 25. marca 2019 prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/491 s cieľom umožniť pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko).

Ciele a priority

Program PEACE PLUS je nový cezhraničný program EÚ na posilnenie mieru, zmierenia a cezhraničnej spolupráce medzi Írskom a Severným Írskom. Spája predchádzajúce zložky financovania programov INTERREG a PEACE do nového programu na programové obdobie 2021 – 2027.

Program PEACE PLUS sa zameriava na investície do šiestich kľúčových tematických oblastí:

  1. Budovanie mierových a prosperujúcich komunít,
  2. Zabezpečenie sociálno-ekonomickej obnovy a transformácie,
  3. Posilnenie postavenia našich mladých ľudí a investovanie do nich,
  4. Zdravé a inkluzívne komunity,
  5. Podpora udržateľnej a lepšie prepojenej budúcnosti,
  6. Budovanie a zakotvenie partnerstva a spolupráce.

V rámci každej tematickej oblasti existuje niekoľko investičných oblastí, ktoré majú konkrétnejšie zameranie alebo sú zamerané na konkrétne organizácie, ako sú miestne orgány alebo komunitné skupiny. Celkovo existuje 22 investičných oblastí.

Financovanie

V rokoch 1995 až 2020 existovali štyri programy PEACE s finančným príspevkom vo výške 1,6 miliardy EUR. Kým programy PEACE I (1995 – 1999) a PEACE II (2000 – 2006) boli financované zo všetkých štrukturálnych fondov, programy PEACE III a PEACE IV (2007 – 2013 a 2014 – 2020) sa financovali iba z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

V období 2021 – 2027 bude EÚ financovať program PEACE PLUS sumou 235 miliónov EUR z prostriedkov EFRR pridelených na Európsku územnú spoluprácu. Spolu s finančným príspevkom Spojeného kráľovstva a dodatočným vnútroštátnym spolufinancovaním z Írska a Severného Írska sa z programu PEACE PLUS poskytnú celkové investície vo výške 1,1 miliardy EUR.

Riadenie

Oblasť oprávnená na zahrnutie do programu PEACE PLUS pozostáva zo Severného Írska a pohraničných regiónov Írska (tieto regióny zahŕňajú grófstva Louth, Monaghan, Cavan, Leitrim, Sligo a Donegal).

Program PEACE PLUS sa riadi integrovaným spôsobom a príspevok Spojeného kráľovstva sa doň začleňuje ako vonkajší pripísaný príjem. Orgán pre osobitné programy EÚ je riadiacim orgánom pre program PEACE PLUS. Je jedným zo šiestich cezhraničných orgánov zriadených na základe Veľkopiatkovej dohody.

Dosiahnuté výsledky

Programy PEACE poskytli príležitosti na účasť a dialóg a priblížili občanom rozhodovanie a zodpovednosť za rozvoj komunity (t. j. uplatňovali prístup zdola nahor). Bol z nich financovaný celý rad projektov vrátane projektov na podporu obetí a osôb, ktoré prežili, mladých ľudí, malých a stredných podnikov, projektov na rozvoj infraštruktúry a obnovy miest, ako aj projektov zameraných na podporu prisťahovalcov a na oslavu etnickej rôznorodosti spoločnosti ako celku.

Dôležitým prvkom týchto programov je, že sú vnímané ako príklady politických opatrení na budovanie mieru pre celú Európu aj pre iné regióny.

Úloha Európskeho parlamentu

Parlament vždy podporoval finančný príspevok EÚ do programov PEACE. Po výsledku referenda v Spojenom kráľovstve Parlament vo svojom uznesení z 5. apríla 2017 o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom vyjadril znepokojenie nad dôsledkami vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ a zdôraznil potrebu zabezpečiť mier v Severnom Írsku a Írsku.

V uznesení z 11. septembra 2018 o vplyve politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko Parlament vzal na vedomie návrh Komisie pokračovať v programoch PEACE a Interreg, ako aj pozičný dokument Spojeného kráľovstva z apríla 2018 o budúcnosti politiky súdržnosti, v ktorom Spojené kráľovstvo vyjadrilo ochotu rokovať s vládou Severného Írska, írskou vládou a EÚ o potenciálnom nástupcovi programu PEACE IV. Parlament sa domnieval, že podpora územnej spolupráce zo strany EÚ, najmä pokiaľ ide o cezhraničné a medzikomunitné projekty, by mala pokračovať s ohľadom na úspechy osobitných programov EÚ pre Severné Írsko v rámci politiky súdržnosti, konkrétne programov PEACE a Interreg, ktoré sú obzvlášť dôležité pre stabilitu regiónu.

Parlament vo svojej úlohe spoluzákonodarcu, pokiaľ ide o balík politiky súdržnosti (v tomto kontexte nariadenie o spoločných ustanoveniach a nariadenie o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja), dôrazne podporil pokračovanie programov PEACE v období 2021 – 2027.

 

Kelly Schwarz