Politika v oblasti mládeže patrí do právomoci členských štátov, takže harmonizácia na úrovni EÚ nie je možná. EÚ teda môže zohrávať len podpornú úlohu. Kľúčová akcia 1 programu Erasmus+, ktorá sa týka mobility jednotlivcov, podnecuje výmeny mladých ľudí v rámci EÚ, ako aj s tretími krajinami. Európska únia v posledných rokoch posilnila svoje politiky vo vzťahu k mladým ľuďom, čo dokazuje iniciatíva Európsky zbor solidarity a projekt DiscoverEU.

Právny základ

Právnym základom činnosti EÚ v oblasti mládeže sú články 165 a 166 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Opatrenia patriace do pôsobnosti článkov 165 a 166 podliehajú riadnemu legislatívnemu postupu. Vo vzťahu k politike v oblasti mládeže je akákoľvek harmonizácia právnych predpisov členských štátov výslovne vylúčená. Rada môže prijímať odporúčania na základe návrhov Komisie.

Charta základných práv Európskej únie obsahuje článok o právach dieťaťa (článok 24), ako aj článok o zákaze detskej práce a ochrane mladistvých na pracovisku (článok 32).

Ciele

V článku 165 ZFEÚ sa uvádza, že činnosť Únie sa zameriava na podporu rozvoja výmen mládeže a výmen pracovníkov s mládežou a na podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote v Európe. Článok 166 umožňuje EÚ vykonávať politiku odborného vzdelávania, ktorá podporuje a dopĺňa činnosť členských štátov. Únii stanovuje úlohu uľahčovať prístup k odbornej príprave a podporovať mobilitu školiteľov a školiacich sa, najmä mladých ľudí.

Okrem týchto ustanovení sa otázkam spojeným s deťmi a mládežou venujú aj politiky EÚ v iných oblastiach, ako sú napríklad vzdelávanie, odborná príprava a zdravie, ako aj práva detí a ochrana detí a mladých ľudí.

Dosiahnuté výsledky

A. Strategický rámec

1. Stratégia EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027: zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie

Rada prijala 26. novembra 2018 uznesenie o novej stratégii EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027. Navrhuje v ňom, aby sa osobitná pozornosť venovala týmto oblastiam činnosti:

  • podpora účasti mládeže na občianskom a demokratickom živote,
  • spájanie mladých ľudí v celej Európskej únii aj mimo nej s cieľom podporovať dobrovoľné zapájanie, vzdelávaciu mobilitu, solidaritu a medzikultúrne porozumenie,
  • podpora pri posilňovaní postavenia mládeže prostredníctvom kvality, inovácií a uznávania práce s mládežou.

V júni 2021 Komisia v rámci tejto stratégie vymenovala Bilianu Sirakovú za vôbec prvú koordinátorku EÚ pre mládež. Jej úlohou je posilňovať medzisektorovú spoluprácu v Komisii.

B. Financovanie programov pre mládež zo strany EÚ

1. Erasmus+

Erasmus+ je program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Na obdobie 2021 – 2027 je približne 10,3 % rozpočtu – viac ako 2,5 miliardy EUR – vyčlenených na činnosti v oblasti mládeže. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom ponúka Erasmus+ osobitný systém financovania pre „drobné partnerstvá“, z ktorého by mali mať prospech najmä mládežnícke združenia. Jedným z cieľov programu je tiež rozvíjať pocit spolupatričnosti k Európskej únii, a to na základe novej iniciatívy nazvanej DiscoverEU, ktorá mladým ľuďom dáva príležitosť objavovať rozmanitosť Európy prostredníctvom jej kultúrneho dedičstva. Na tomto programe sa budú môcť zúčastňovať žiaci a študenti, ale aj stážisti a pracovníci s mládežou.

2. Európsky zbor solidarity

Európsky zbor solidarity zriadený v decembri 2016 je iniciatívou, ktorej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom vo veku 18 – 35 rokov príležitosť zúčastniť sa na solidárnych činnostiach vo svojej vlastnej krajine alebo v zahraničí prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti, stáže alebo pracovnej zmluvy, a to v rôznych oblastiach, ako je zdravie alebo ochrana životného prostredia.

C. Ďalšie iniciatívy EÚ

1. Posilnená záruka pre mladých ľudí

Záruka pre mladých ľudí zriadená v roku 2013 je nástroj, ktorý mladým ľuďom umožňuje využiť kvalitnú ponuku pri hľadaní zamestnania, ďalšie vzdelávanie, učňovskú prípravu alebo stáž do štyroch mesiacov od straty zamestnania alebo ukončenia formálneho vzdelávania. Vzhľadom na svoj úspech bol tento nástroj v roku 2020 posilnený prostredníctvom odporúčania Rady s názvom Most k pracovným miestam – posilnenie záruky pre mladých ľudí.

2. Politiky v oblasti ochrany detí

Podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa (UNCRC) je dieťaťom každá osoba mladšia ako 18 rokov. Lisabonskou zmluvou sa zaviedol cieľ, aby EÚ presadzovala práva detí. Charta základných práv zasa zaručuje ochranu práv detí tak inštitúciami EÚ, ako aj členskými štátmi.

Komisia 15. februára 2011 schválila oznámenie nazvané Program EÚ v oblasti práv dieťaťa. Jeho účelom je opätovne potvrdiť pevný záväzok všetkých inštitúcií EÚ a všetkých členských štátov k presadzovaniu, ochrane a napĺňaniu práv detí vo všetkých príslušných politikách EÚ a vôľu pretaviť tento záväzok do konkrétnych výsledkov. Práva detí a predchádzanie násiliu na deťoch, mladých ľuďoch, ženách a ďalších zraniteľných skupinách osôb ochraňuje a podporuje aj program Práva a hodnoty (2021 – 2027).

V roku 2016 Parlament a Rada prijali smernicu o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní. Táto smernica musí deťom, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní, umožňovať tieto konania chápať a sledovať a uplatňovať svoje právo na spravodlivý proces. Musí tiež brániť opakovaniu trestnej činnosti detí a podporovať ich sociálnu integráciu.

3. Mládež a médiá

Internetové technológie ponúkajú deťom a mladým ľuďom jedinečnú príležitosť využívať digitálne vzdelávacie zdroje a zúčastňovať sa na verejnej diskusii. Deti však môžu byť vo vzťahu k moderným technológiám aj mimoriadne zraniteľné. Smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách sa zaručuje ochrana maloletých pred obsahom, ktorý im môže uškodiť, bez ohľadu na to, či tento obsah ponúkajú tradiční vysielatelia alebo služby na požiadanie[1].

4. Európsky portál pre mládež

Európsky portál pre mládež je webové sídlo, ktoré pomáha mladým ľuďom v celej Európe zorientovať sa v množstve príležitostí, ktoré EÚ ponúka v rôznych oblastiach (dobrovoľnícka činnosť, práca, vzdelávanie, kultúra a tvorivosť atď.).

5. Európsky týždeň mládeže

Každé dva roky organizuje Európska komisia spolu s Parlamentom Európsky týždeň mládeže, ktorého cieľom je ponúknuť mladým ľuďom podujatia a aktivity vo všetkých krajinách zapojených do programu Erasmus a predstaviť im rôzne možnosti mobility, ktoré môžu v EÚ využiť.

6. Európsky rok mládeže 2022

Princíp Európskeho roka mládeže 2022 oznámila predsedníčka Komisie vo svojej správe o stave Únie za rok 2021. Cieľom tohto podujatia je osláviť generáciu, ktorá pandémiou COVID-19 trpela najviac, podporiť najzraniteľnejších mladých ľudí a propagovať príležitosti, ktoré EÚ ponúka mladým ľuďom, s myšlienkou čerpať inšpiráciu z ich nápadov, pokiaľ ide o posilnenie európskeho projektu.

7. Európske hlavné mesto mládeže

Autorom iniciatívy Európske hlavné mesto mládeže, ktorá vznikla v roku 2009, je Európske fórum mládeže. Každý rok dostane európske mesto, ktoré bolo zvolené za Európske hlavné mesto mládeže, príležitosť vyzdvihnúť inovačné iniciatívy vytvorené mladými ľuďmi a pre nich.

8. Súťaž Youth4Regions

Súťaž Youth4Regions je zameraná na mladých novinárov, ktorí sa zaujímajú o regionálnu politiku Európskej únie. Víťazi súťaže získajú možnosť vzdelávania o európskych otázkach, mentorstvo skúsených novinárov a príležitosť zúčastniť sa na tlačových cestách organizovaných Komisiou v členských štátoch.

9. Akčný plán pre mládež

Komisia a vysoký predstaviteľ 4. októbra 2022 informovali o akčnom pláne pre mládež (2022 – 2027), ktorého cieľom je zapojiť mladých ľudí na celom svete do vonkajšej činnosti EÚ. Rada prijala 28. novembra 2022 závery na podporu zapojenia mladých ľudí na celom svete do tvorby politík zvyšovaním ich účasti a zapojenia v rámci medzinárodných fór a prideľovaním potrebných zdrojov so zameraním na ochranu aktivistov, posilnenie postavenia, zdravie a mobilitu.

Úloha Európskeho parlamentu

Parlament sa vždy zasadzoval za úzku spoluprácu členských štátov v oblasti mládeže. Zohrával aktívnu úlohu pri formulovaní politiky týkajúcej sa mládeže, napríklad vo svojich uzneseniach o:

V rozhodnutí o Európskom roku mládeže 2022 Parlament trval na tom, aby sa na tento rok vyčlenil dostatok finančných prostriedkov a aby sa do všetkých fáz jeho prípravy zapojili mládežnícke organizácie. V rámci Európskeho roka by sa tiež mali výslovne presadzovať opatrenia na riešenie výziev, ktorým čelia mladí ľudia, ako je napríklad ich sociálna situácia a životné podmienky po pandémii COVID-19 a rovnako aj ich pracovné podmienky. Malo by sa zároveň zvýšiť úsilie o posilnenie postavenia mladých ľudí, aby získali relevantné znalosti a zručnosti a lepšiu predstavu o svojom pracovnom prostredí.

Európsky parlament prijal 18. mája 2021 program Európsky zbor solidarity na roky 2021 – 2027. Na tento program je po prvýkrát vyčlenený osobitný rozpočet vo výške viac ako jednej miliardy EUR, vďaka čomu sa na ňom bude môcť zúčastniť približne 350 000 mladých ľudí. Poslanci hlasovali za to, aby bol Európsky zbor solidarity prístupnejší pre mladých ľudí, ktorých príležitosti sú obmedzené, ako sú napríklad osoby so zdravotným postihnutím, izolované osoby alebo osoby z marginalizovaných komunít alebo mladí ľudia s poruchami učenia alebo so zdravotnými problémami. Podporili aj jasné rozlišovanie medzi dobrovoľníckymi činnosťami a pracovnými umiestneniami s cieľom zabrániť tomu, aby účastnícka organizácia využívala mladých ľudí ako neplatených dobrovoľníkov tam, kde sú k dispozícii potenciálne kvalitné pracovné miesta. Parlament trval na tom, že hostiteľské organizácie musia preukazovať kvalitu navrhovaných činností a lepšie dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V neposlednom rade taktiež dosiahol, aby bol program posudzovaný aj z hľadiska jeho prínosu k plneniu cieľov Európskej únie v oblasti klímy.

Parlament vo svojom uznesení zo 14. septembra 2017 odporučil, aby sa zosúladili priority programu Erasmus, stratégie EÚ pre mládež a ďalších programov financovaných EÚ. Bol to tiež Parlament, ktorý odporučil, aby sa viac ako 10 % rozpočtu programu Erasmus vynaložilo na činnosti v oblasti mládeže.

Parlament chráni aj záujmy dieťaťa na základe petícií, ktoré sú mu adresované. Prijal uznesenie o chudobe detí. Parlament sa zameral aj na práva detí za hranicami EÚ, najmä prijatím uznesení o vzdelaní pre deti v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach a o nedostatočnej výžive a podvýžive detí v rozvojových krajinách. V roku 2015 prijal uznesenie o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete. V októbri 2018 prijal legislatívny návrh Komisie na revidovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách. Podľa nových ustanovení sa od vysielateľov vyžaduje, aby znížili vystavenie detí reklame na nezdravé potraviny alebo nápoje, a zakazuje sa šíriť obsah podnecujúci násilie, nenávisť a terorizmus, pričom bezdôvodné násilie a pornografia podliehajú veľmi prísnym pravidlám.

S cieľom podnecovať mladých ľudí, aby vytvárali vlastné európske projekty, zaviedol Parlament spolu s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene v roku 2008 Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež, ktorá sa každoročne udeľuje projektom, ktoré propagujú európske a medzinárodné porozumenie. Parlament tiež organizuje vzdelávacie programy Ambasádorská školaEuroscola s cieľom pomôcť zlepšiť znalosti o demokracii a hodnotách EÚ.

V záujme stimulovania aktívneho občianstva a zapojenia mládeže do svojej činnosti Parlament v roku 2014 vytvoril Európske podujatie pre mládež (EYE), ktoré sa koná každé dva roky v Štrasburgu. V rovnakom duchu bolo popri projekte Youth Ideas vytvorené webové sídlo Youth Hub, kde môžu mladí ľudia predkladať svoje nápady týkajúce sa EÚ, pričom niektoré z nich budú postúpené poslancom EP a tvorcom politík.

Viac informácií o tejto téme nájdete na webovom sídle Výboru pre kultúru a vzdelávanie.

 

[1]Podrobnejšie informácie nájdete v informačnom liste 3.6.2 o audiovizuálnej a mediálnej politike.

Olivier Yves Alain Renard / Kristiina Milt