Spotrebiteľská politika: zásady a nástroje

Účinná politika ochrany spotrebiteľa je zárukou správneho a efektívneho fungovania jednotného trhu. Jej cieľom je chrániť práva spotrebiteľov vo vzťahu k obchodníkom a poskytovať posilnenú ochranu zraniteľným spotrebiteľom. Predpisy na ochranu spotrebiteľa môžu zlepšiť trhové výsledky pre celé hospodárstvo. Ich uplatňovaním sa trhy stávajú spravodlivejšími a vďaka zlepšenej kvalite informácií poskytovaných spotrebiteľom môžu viesť k ekologickejším a viac sociálne orientovaným trhovým výsledkom. Posilnenie postavenia spotrebiteľov a účinná ochrana ich bezpečnosti a hospodárskych záujmov sa stali kľúčovými cieľmi politiky EÚ.

Právny základ

Článok 4 ods. 2 písm. f) a články 12, 114 a 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článok 38 Charty základných práv Európskej únie.

Ciele

Únia v snahe podporiť záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov prispieva k ochrane ich zdravia, bezpečnosti a hospodárskych záujmov spotrebiteľov. Okrem toho musí Únia podporovať právo spotrebiteľov na informácie, osvetu a vytváranie združení na ochranu ich záujmov. Ochrana spotrebiteľa sa má začleniť do všetkých príslušných oblastí politiky, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ.

Opatrenia

A. Všeobecne

Program činnosti EÚ v oblasti spotrebiteľskej politiky vychádza z nového programu pre spotrebiteľov, ktorý bol prijatý 13. novembra 2020. Program predstavuje aktualizovanú víziu spotrebiteľskej politiky EÚ na roky 2020 až 2025 s názvom Posilnenie odolnosti spotrebiteľov v záujme udržateľnej obnovy. Zameriava sa aj na riešenie bezprostredných obáv spotrebiteľov v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Program sa týka piatich hlavných prioritných oblastí:

  • zelená transformácia: riešenie nových výziev v oblasti práv spotrebiteľov a príležitostí na posilnenie postavenia, ktoré prináša zelená transformácia, a zabezpečenie toho, aby udržateľné výrobky a životný štýl boli prístupné pre všetkých bez ohľadu na to, kde žijú alebo aký majú príjem,
  • digitálna transformácia: vytvorenie bezpečnejšieho digitálneho priestoru pre spotrebiteľov, v ktorom sú chránené ich práva, a zabezpečenie rovnakých podmienok, ktoré umožnia inováciám poskytovať novšie a lepšie služby všetkým Európanom,
  • účinné presadzovanie a náprava: riešenie vplyvu pandémie COVID-19 na práva spotrebiteľov a boj proti zavádzajúcim tvrdeniam týkajúcim sa životného prostredia a nekalým obchodným praktikám v súvislosti s technikami ovplyvňovania online a personalizáciou. Hoci presadzovanie práv spotrebiteľov je v prvom rade zodpovednosťou vnútroštátnych orgánov, EÚ zohráva dôležitú koordinačnú a podpornú úlohu, a to na základe nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa,
  • riešenie špecifických potrieb spotrebiteľov: zohľadňovanie potrieb spotrebiteľov, ktorí môžu byť v určitých situáciách zraniteľní a potrebujú osobitné záruky. To môže byť spôsobené sociálnymi okolnosťami alebo osobitnými charakteristikami jednotlivcov alebo skupín spotrebiteľov,
  • ochrana spotrebiteľa v globálnom kontexte: zaistenie bezpečnosti dovozu a ochrana spotrebiteľov EÚ pred nekalými obchodnými praktikami, ktoré používajú hospodárske subjekty z krajín mimo EÚ, prostredníctvom dohľadu nad trhom a užšej spolupráce s príslušnými orgánmi v partnerských krajinách EÚ.

Inštitúcie EÚ systematicky monitorujú spotrebiteľskú politiku prostredníctvom hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských podmienok, ktorá sleduje vnútroštátne podmienky pre spotrebiteľov v troch oblastiach (znalosť a dôvera, dodržiavanie a presadzovanie, sťažnosti a riešenie sporov) a skúma pokrok pri integrácii maloobchodného trhu EÚ na základe cezhraničných transakcií medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi a rozvoja elektronického obchodovania. Spotrebiteľská politika sa sústavne sleduje aj prostredníctvom hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov, ktorá robí prieskum medzi spotrebiteľmi, ktorí nedávno uskutočnili nákup, s cieľom zistiť výkonnosť viac ako 40 spotrebiteľských trhov podľa kľúčových ukazovateľov, ako sú dôvera, že predávajúci dodržiavajú pravidlá ochrany spotrebiteľa, porovnateľnosť ponúk, dostupná ponuka na trhu, miera naplnenia očakávaní spotrebiteľov a škody spôsobené problémami, s ktorými sa spotrebitelia stretávajú.

Okrem toho sa 28. apríla 2021 začal Program pre jednotný trh s cieľom pomôcť jednotnému trhu dosiahnuť plný potenciál a zabezpečiť obnovu Európy po pandémii COVID-19. Program, ktorý má rozpočet 4,2 miliardy EUR na obdobie 2021 – 2027, poskytuje integrovaný balík na podporu a posilnenie správy jednotného trhu vrátane finančných služieb.

B. Odvetvové opatrenia (2.2.2)

1. Spotrebiteľské skupiny

Zapojenie skupín zastupujúcich záujmy spotrebiteľov v EÚ je pre európske inštitúcie prioritou. Európska poradná skupina spotrebiteľov (ECCG) je hlavným fórom Komisie pre konzultácie s vnútroštátnymi a európskymi spotrebiteľskými organizáciami. Táto poradná skupina zriadená rozhodnutím Komisie 2009/705/ES môže poskytovať poradenstvo Komisii a informovať ju o všetkých otázkach týkajúcich sa záujmov spotrebiteľov na úrovni EÚ. Parlament a Rada prijali v roku 2017 nariadenie (EÚ) 2017/826, ktorým sa na roky 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb.

2. Vzdelávanie spotrebiteľov

EÚ zorganizovala podujatia na vzdelávanie spotrebiteľov na rôznych úrovniach, napríklad postupné začleňovanie vzdelávania spotrebiteľov do učebných osnov základných a stredných škôl. Jednou z iniciatív na tento účel je Consumer Classroom, viacjazyčná webová stránka pre učiteľskú komunitu v celej Európe. Spája rozsiahlu knižnicu týkajúcu sa vzdelávania spotrebiteľov z celej EÚ a poskytuje interaktívne a kooperatívne nástroje na pomoc pri príprave a výmene skúseností so študentmi, ako aj s ostatnými učiteľmi. Interaktívny online nástroj na vzdelávanie spotrebiteľov s názvom Dolceta bol určený školiteľom a učiteľom, ale aj spotrebiteľom, a poskytoval okrem iného informácie o základných právach spotrebiteľov, bezpečnosti výrobkov a finančnej gramotnosti.

3. Informácie pre spotrebiteľov

Lepšia informovanosť a väčšie znalosti o právach spotrebiteľa by mohli viesť k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov. EÚ vytvorila sieť európskych spotrebiteľských centier (ECC-Network), ktoré poskytujú informácie a poradenstvo o cezhraničnom nakupovaní a riešia sťažnosti spotrebiteľov. Paralelná sieť FIN-NET plní rovnakú úlohu v prípade sťažností na cezhraničné finančné služby. Komisia takisto vedie v členských štátoch informačné kampane zamerané na spotrebiteľov a uverejňuje praktické usmernenia pre spotrebiteľov. SOLVIT je služba určená na riešenie sporov, ktoré vznikajú v dôsledku porušení európskeho práva.

Portál Vaša Európa zohráva dôležitú úlohu, pretože ponúka prístup k lepším informáciám o spotrebiteľskej politike a združuje rôzne informačné zdroje do jedného referenčného informačného centra. Prístup k informáciám sa zlepšil prostredníctvom jednotnej digitálnej brány (nariadenie (EÚ) 2018/1724).

Komisia 30. marca 2022 uverejnila ako súčasť balíka predpisov o obehovom hospodárstve návrh smernice o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie prostredníctvom lepšej ochrany pred nekalými praktikami a lepšieho informovania. Hlavným cieľom návrhu je podnietiť spotrebiteľov, aby prijímali rozhodnutia šetrné k životnému prostrediu, a to poskytovaním potrebných informácií.

4. Presadzovanie práv spotrebiteľov

Účinné a správne presadzovanie práv spotrebiteľov je rovnako dôležité ako ich existencia. Za ich presadzovanie sú zodpovedné najmä vnútroštátne verejné orgány. V nariadení (ES) č. 2017/2394 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa sa spájajú tieto vnútroštátne orgány do celoeurópskej siete, ktorá im poskytuje rámec na výmenu informácií a na spoluprácu s cieľom zastaviť akéhokoľvek porušovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov (napr. klamlivá reklama, balíky dovolenkových služieb alebo predaj na diaľku). Sieť vykonáva aj koordinované vyšetrovania a opatrenia na presadzovanie práva (napríklad formou kontrolných akcií na internete, počas ktorých orgány kontrolujú internetové stránky a zisťujú, či sú v súlade s právnymi predpismi).

Úloha Európskeho parlamentu

Parlament neustále zlepšuje pravidlá ochrany spotrebiteľov v EÚ. Politika ochrany spotrebiteľa sa zmenila z technickej harmonizácie noriem pri presadzovaní vnútorného trhu na politiku, ktorá je súčasťou úsilia o zlepšenie cieľa, ktorým je vytvorenie „Európy pre občanov“. Vďaka legislatívnemu úsiliu Parlamentu uplatňujú členské štáty od 13. júna 2014 vnútroštátne právne predpisy, ktorými vykonávajú smernicu o právach spotrebiteľov prijatú v Parlamente veľkou väčšinou.

Dňa 12. decembra 2017 Parlament prijal nariadenie (EÚ) 2017/2394 o spolupráci vnútroštátnych orgánov zodpovedných za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa s cieľom zvýšiť účinnosť pravidiel a postupov spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

V nadväznosti na návrh Novej dohody pre spotrebiteľov zo strany Komisie prijal Parlament 27. novembra 2019 smernicu (EÚ) 2019/2161 o lepšom presadzovaní a modernizácii pravidiel Únie na ochranu spotrebiteľa. Dňa 25. novembra 2020 Parlament prijal smernicu (EÚ) 2020/1828 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.

Okrem práce na právnych predpisoch EÚ stanovuje Parlament aj politické programy v oblasti ochrany spotrebiteľa prijímaním iniciatívnych správ. Parlament sa mimoriadne aktívne usiluje zvyšovať objem rozpočtových prostriedkov na opatrenia v oblasti ochrany spotrebiteľa a rozširovanie spotrebiteľských organizácií v členských štátoch, a to najmä tých, ktoré pristúpili k EÚ po roku 2004. Dňa 13. septembra 2018 Parlament prijal uznesenie o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu, v ktorom konštatoval, že takéto praktiky sú diskriminačné a v rozpore s očakávaniami spotrebiteľov.

Dňa 25. novembra 2020 Parlament prijal uznesenie s názvom Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov, v ktorom zdôraznil význam trvácnosti a opraviteľnosti spotrebného tovaru a toho, aby mali spotrebitelia viac práv a informácií, čo im pomôže prijímať udržateľné rozhodnutia[1].

Počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 sa ochrana spotrebiteľa stala nevyhnutnou na zabezpečenie náhrad za zrušenie služieb a na boj proti šíreniu nesprávnych informácií a proti nečestným obchodníkom predávajúcim falošné alebo nevyhovujúce zdravotnícke pomôcky za príliš vysoké ceny. Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) zaslal 23. marca 2020 list výkonnej podpredsedníčke Európskej komisie Margrethe Vestagerovej, komisárom Thierrymu Bretonovi a Didierovi Reyndersovi a chorvátskemu predsedníctvu Rady. Vyzval v ňom na prijatie ďalších opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a poukázal na potrebu demokratického dohľadu nad týmto procesom. Tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života usporiadala 9. novembra 2020 webinár[2]pre výbor IMCO o vplyve ochorenia COVID-19 na vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Zdôraznili sa na ňom účinky opatrení zavedených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ s cieľom zmierniť negatívne dôsledky pandémie a navrhli sa ďalšie kroky na zabezpečenie hladkého fungovania vnútorného trhu v súčasnosti a počas budúcich kríz. Komisár pre spravodlivosť a spotrebiteľov Didier Reynders predstavil 19. novembra 2020 výboru IMCO nový program pre spotrebiteľov. Program skúma vplyv ochorenia COVID-19 na spotrebiteľov a rieši dlhodobejšie otázky spotrebiteľskej politiky týkajúce sa zelenej a digitálnej transformácie, reakcie na zraniteľnosť spotrebiteľov, účinného presadzovania práv spotrebiteľov a medzinárodnej spolupráce s partnerskými krajinami.

Výboru IMCO bola 22. februára 2021 predložená komplexná štúdia[3] o vplyve pandémie COVID-19 na vnútorný trh. Štúdia sa zaoberá dosahom obmedzení na úrovni členských štátov a EÚ na voľný pohyb tovaru, služieb a osôb. Predkladá politické odporúčania na riešenie budúcich kríz tak, aby sa umožnilo zachovanie voľného pohybu, napríklad poskytnutím finančných prostriedkov na vývoj a obstarávanie budúcich očkovacích látok a pokračujúcou koordináciou príslušných pravidiel na úrovni EÚ.

Spotrebiteľská politika v oblasti online a digitálnych služieb je témou, na ktorú sa zameriava Parlament, a najmä výbor IMCO. V júni 2020 sa v štúdii[4], ktorú si výbor IMCO vyžiadal a ktorá bola zameraná na moderovanie nezákonného obsahu online platformami, dospelo k záveru, že existuje priestor na posilnenie právneho rámca EÚ popri spoluregulácii zo strany online platforiem s cieľom chrániť spotrebiteľov pred nelegálnym alebo škodlivým obsahom online. Štúdia uverejnená v júni 2021 analyzovala vplyv cielenej reklamy na inzerentov, prístup na trh a výber pre spotrebiteľov.

Parlament 20. októbra 2020 prijal tri uznesenia nazvané Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu, Akt o digitálnych službách a súvisiace otázky základných právAkt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online, v ktorých predložil plán, ako by sa malo v budúcnosti zabezpečiť fungovanie digitálneho jednotného trhu vrátane silnejšej ochrany spotrebiteľov na internete. Veľká časť obsahu iniciatívnych správ sa stala súčasťou návrhov Komisie, ktoré boli zmenené a úspešne odhlasované vo výbore IMCO v decembri 2021 (2.1.7). Predbežné politické dohody dosiahnuté v súvislosti s aktom o digitálnych trhochaktom o digitálnych službách v marci a apríli 2022 majú zásadný význam pre ochranu spotrebiteľa v digitálnom prostredí.

Výbor IMCO usporiadal 27. septembra 2021 verejné vypočutie o ochrane spotrebiteľa a nástrojoch automatizovaného rozhodovania v modernom hospodárstve. Vypočutie sa zameralo na riešenia na ochranu spotrebiteľov pred rizikami spojenými s využívaním profesionálnych služieb umelej inteligencie a inteligentných produktov založených na nástrojoch automatizovaného rozhodovania a poukázalo na spôsoby, ako zlepšiť kvalitu a kvantitu informácií poskytovaných spotrebiteľom. Zástupcovia spotrebiteľov, podnikov, certifikačných orgánov a akademickej obce predstavili svoje názory na súčasný rámec EÚ a na požiadavky, ktoré by sa mali zaviesť, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany a dôvery spotrebiteľov. Vyjadrili sa tiež k tomu, aké výzvy by to prinieslo pre podniky a ako by sa dalo zabezpečiť účinné presadzovanie. Členovia výboru IMCO zdôraznili potrebu vytvoriť dôveryhodné prostredie a poskytli svoj pohľad na to, ako možno zlepšiť súčasný regulačný rámec. Výbor IMCO okrem toho v máji 2022 zorganizoval verejné vypočutie na tému Digitálne pasy výrobkov: zvýšenie transparentnosti a ochrany spotrebiteľa ako prostriedku na zlepšenie informovanosti spotrebiteľov v prostredí digitalizácie.

Parlament navyše 7. apríla 2022 prijal uznesenie o práve spotrebiteľa na opravu. Cieľom uznesenia je riešiť dvojitý cieľ, a to poskytnúť spotrebiteľom výrobky, ktoré majú dlhšiu životnosť a dajú sa opraviť. Výbor IMCO usporiadal 20. apríla 2022 verejné vypočutie o dodržiavaní práv spotrebiteľov pri nakupovaní mimo EÚ. Vypočutie malo za cieľ poskytnúť prehľad o súčasnom stave práv spotrebiteľov pri nakupovaní mimo EÚ, ako sú predzmluvné informácie a ochrana pred nekalými praktikami a zmluvnými podmienkami.

 

[1]Medzi príslušné výskumné práce patrí Keirsbilck, B. a kol., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2020.
[2]Milieu Consulting SRL, The impact of COVID-19 on the Internal Market and consumer protection – IMCO Webinar Proceedings, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2020.
[3]Marcus, J. S. a kol., The impact of COVID-19 on the Internal Market, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Európsky parlament, Luxemburg, 2021.
[4]De Streel, A. a kol., Online Platforms’ Moderation of Illegal Content Online, publikácia pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Európsky parlament, Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky, tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života, Luxemburg, 2020.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos