Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) je jedným z hlavných nástrojov financovania európskej politiky súdržnosti. Jeho cieľom je prispievať k znižovaniu rozdielov medzi úrovňami rozvoja európskych regiónov a zvyšovať životnú úroveň v najviac znevýhodnených regiónoch. Osobitná pozornosť sa venuje regiónom, ktoré trpia vážnymi a trvalými prírodnými alebo demografickými znevýhodneniami, ako napríklad najse vernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou zaľudnenia a ostrovné, cezhraničné a hornaté regióny.

Právny základ

Články 174 až 178 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Ciele

V článku 176 ZFEÚ sa stanovuje, že EFRR je určený na to, aby pomohol naprávať najväčšie regionálne rozdiely v Európskej únii. Tento cieľ plní podporou:

 • rozvoja a štrukturálnych zmien zaostávajúcich regiónov,
 • premeny upadajúcich priemyselných regiónov.

EFRR má dva hlavné ciele, a to:

 • investovanie do rastu a zamestnanosti – so zámerom posilniť pracovný trh a regionálne hospodárstva,
 • európska územná spolupráca – so zámerom posilniť spoluprácu na cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej úrovni v rámci EÚ.

Zdroje pridelené na prvý cieľ sa rozdelili trom rôznym kategóriám regiónov:

 • rozvinutejšie regióny, ktorých HDP na obyvateľa presahuje 90 % priemeru EÚ,
 • prechodné regióny, ktorých HDP na obyvateľa dosahuje 75 % až 90 % priemeru EÚ,
 • menej rozvinuté regióny, ktorých HDP na obyvateľa je nižší než 75 % priemeru EÚ.

EFRR podporuje aj trvalo udržateľný rozvoj miest. V období 2014 – 2020 muselo byť najmenej 5 % z prostriedkov EFRR pre každý členský štát vyčlenených na integrované akcie pre udržateľný rozvoj miest, ktoré by riešili hospodárske, environmentálne, klimatické, demografické a sociálne problémy, ktorým čelia mestské oblasti.

Podrobnosti o prideľovaní a budúcom využití finančných prostriedkov EFRR sú stanovené v dohodách o partnerstve. Ide o strategické dokumenty vypracované každým členským štátom s pomocou regionálnych a sociálnych partnerov.

Tematická koncentrácia

Výdavky EFRR sa zameriavajú na priority vymedzené v tejto stratégii. V období 2014 – 2020 boli hlavnými prioritami:

 1. výskum a inovácie;
 2. informačné a komunikačné technológie;
 3. malé a stredné podniky (MSP);
 4. podpora nízkouhlíkového hospodárstva.

V závislosti od kategórie podporovaných regiónov sa miera koncentrácie na tieto priority líši. Rozvinutejšie regióny musia vyčleniť aspoň 80 % svojich zdrojov z EFRR na najmenej dve z týchto priorít a aspoň 20 % na podporu nízkouhlíkového hospodárstva. Prechodné regióny musia vyčleniť aspoň 60 % svojich zdrojov z EFRR na najmenej dve z týchto priorít a aspoň 15 % na podporu nízkouhlíkového hospodárstva. Menej rozvinuté regióny musia vyčleniť aspoň 50 % svojich zdrojov z EFRR na najmenej dve z týchto priorít a aspoň 12 % na podporu nízkouhlíkového hospodárstva.

Rozpočet a finančné pravidlá

Počas programového obdobia 2014 – 2020 EÚ vyčlenila viac ako 350 miliárd EUR na politiku súdržnosti. To zodpovedalo 32,5 % celkového rozpočtu EÚ na dané obdobie. Približne 199 miliárd EUR bolo pridelených EFRR. Táto suma zahŕňala 9,4 miliardy EUR na Európsku územnú spoluprácu a osobitné prostriedky vo výške 1,5 miliardy EUR pre najvzdialenejšie a riedko osídlené regióny.

Úroveň spolufinancovania potrebná pre projekty financované EFRR je prispôsobená rozvoju dotknutých regiónov. V menej rozvinutých regiónoch (a najvzdialenejších regiónoch) môže EFRR financovať až 85 % nákladov projektu. V prechodných regiónoch môže ísť o najviac 60 % nákladov projektu a v rozvinutejších regiónoch najviac 50 %.

Európsky fond regionálneho rozvoja v období 2021 – 2027

V roku 2021 EÚ vstúpila do nového viacročného programového obdobia. Pravidlá pre EFRR na obdobie 2021 – 2027 sú stanovené v:

 • nariadení o EFRR a o Kohéznom fonde,
 • nariadení o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg).

Tieto nariadenia zachovávajú dva súčasné ciele EFRR: Investovanie do zamestnanosti a rastu a Európska územná spolupráca.

Zachovávajú tiež tematickú koncentráciu v prípade dvoch hlavných priorít: podpora inovácií, digitálneho hospodárstva a MSP prostredníctvom stratégie pre inteligentnú špecializáciu (CP 1) a ekologickejšie, nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo (CP 2). V rámci novej politiky súdržnosti sa tiež zaviedol zoznam činností, ktoré nemajú byť predmetom podpory z EFRR. Zahŕňa vyraďovanie jadrových elektrární z prevádzky alebo ich výstavbu, letiskovú infraštruktúru (s výnimkou najvzdialenejších regiónov) a niektoré činnosti v oblasti nakladania s odpadom (napr. skládky).

Pokiaľ ide o programové obdobie 2021 – 2027, na EFRR bolo vyčlenených približne 200,36 miliardy EUR (vrátane 8 miliárd EUR na Európsku územnú spoluprácu a osobitných prostriedkov vo výške 1,93 miliardy EUR pre najvzdialenejšie regióny). Menej rozvinuté regióny budú profitovať z miery spolufinancovania až do výšky 85 % nákladov na projekty. Miera spolufinancovania pre prechodné regióny bude na úrovni 60 % a pre rozvinutejšie regióny 40 %.

Po roku 2020 sa posilní podpora pre mestá. Najmenej 8 % zdrojov EFRR (na vnútroštátnej úrovni) sa vyčlení na udržateľný rozvoj miest a vytvorenie Európskej mestskej iniciatívy.

Úloha Európskeho parlamentu

Európsky parlament má pri príprave nových právnych predpisov týkajúcich sa štrukturálnych a investičných fondov rovnocenné postavenie s Radou Európskej únie. Nariadenie o EFRR a o Kohéznom fonde na roky 2021 – 2027 podliehalo riadnemu legislatívnemu postupu, podľa ktorého má Parlament plné právo navrhovať zmeny. Počas rokovaní o politike súdržnosti EÚ na roky 2021 – 2027 sa Parlamentu podarilo zvýšiť mieru spolufinancovania projektov a zlepšiť pružnosť pri uplatňovaní pravidiel. Okrem toho posilnil podporu EFRR pre mestá a integrované mestské politiky.

 

Marek Kołodziejski