Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) je jedným z hlavných nástrojov financovania európskej politiky súdržnosti. Vznikol v roku 1975 a jeho cieľom je prispievať k znižovaniu rozdielov medzi úrovňami rozvoja európskych regiónov a zvyšovať životnú úroveň v najviac znevýhodnených regiónoch. Osobitná pozornosť sa venuje regiónom, ktoré trpia vážnymi a trvalými prírodnými alebo demografickými znevýhodneniami, ako napríklad najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou zaľudnenia a ostrovné, cezhraničné a hornaté regióny.

Právny základ

Články 174 – 178 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Ciele

V článku 176 ZFEÚ sa stanovuje, že EFRR je určený na to, aby pomohol naprávať najväčšie regionálne rozdiely v Európskej únii. Tento cieľ plní podporou:

 • rozvoja a štrukturálnych zmien zaostávajúcich regiónov,
 • premeny upadajúcich priemyselných regiónov.

Pravidlá pre EFRR na obdobie 2021 – 2027 sú stanovené v:

 • nariadení o EFRR a o Kohéznom fonde,
 • nariadení o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg).

EFRR má dva hlavné ciele, a to:

 • Investovanie do rastu a zamestnanosti – so zámerom posilniť pracovný trh a regionálne hospodárstva,
 • Európska územná spolupráca – so zámerom posilniť spoluprácu na cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej úrovni v rámci EÚ.

Zdroje pridelené na prvý cieľ sa rozdelili trom rôznym kategóriám regiónov:

 • rozvinutejšie regióny, ktorých HDP na obyvateľa presahuje 100 % priemeru EÚ,
 • prechodné regióny, ktorých HDP na obyvateľa dosahuje 75 % až 100 % priemeru EÚ,
 • menej rozvinuté regióny, ktorých HDP na obyvateľa je nižší než 75 % priemeru EÚ.

Podrobnosti o prideľovaní a budúcom využívaní finančných prostriedkov EFRR sú stanovené v partnerských dohodách, ktoré sú dohodami medzi Komisiou a jednotlivými členskými štátmi o tom, ako využívať finančné prostriedky, a ktoré sa vytvárajú s pomocou regionálnych a sociálnych partnerov.

Všeobecný rámec pre realizáciu a implementáciu EFRR je stanovený v nariadení o spoločných ustanoveniach, ktoré sa vzťahuje na niekoľko ďalších fondov EÚ a určuje špecifické ciele a rozsah možnej podpory.

Tematická koncentrácia

Na obdobie 2021 – 2027 má politika súdržnosti päť cieľov politiky pre EFRR, Európsky sociálny fond plus a Kohézny fond:

 • inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva,
 • ekologickejšia, nízkouhlíková Európa,
 • prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna prepojiteľnosť IKT,
 • sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv,
 • Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív.

Každý región a členský štát musí nasmerovať aspoň 30 % svojich pridelených prostriedkov z EFRR na cieľ politiky č. 2, t. j. ekologickejší, nízkouhlíkový prechod na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu. Okrem toho musí každý región a členský štát na základe svojej prosperity sústrediť výdavky na cieľ politiky č. 1, t. j. konkurencieschopnejšiu a inteligentnejšiu Európu. Finančné prostriedky sa rozdelia takto:

 • menej rozvinuté regióny alebo členské štáty musia vyčleniť aspoň 25 % na cieľ politiky č. 1,
 • prechodné regióny alebo členské štáty musia vyčleniť aspoň 40 % na cieľ politiky č. 1,
 • rozvinutejšie regióny alebo členské štáty musia vyčleniť aspoň 85 % svojich pridelených prostriedkov na ciele politiky č. 1 a 2.

EFRR podporuje aj trvalo udržateľný rozvoj miest. V období 2021 – 2027 sa najmenej 8 % zdrojov EFRR (na vnútroštátnej úrovni) vyčlení na udržateľný rozvoj miest a vytvorenie Európskej mestskej iniciatívy, čo mestským oblastiam umožní experimentovať s inovatívnymi riešeniami problémov typických pre mestské prostredie.

V rámci politiky súdržnosti existuje zoznam činností, ktoré sa nemajú financovať z EFRR. Zahŕňa vyraďovanie jadrových elektrární z prevádzky alebo ich výstavbu, letiskovú infraštruktúru (s výnimkou najvzdialenejších regiónov), niektoré činnosti v oblasti nakladania s odpadom (napr. skládky) a podporu tabakového priemyslu.

Rozpočet a finančné pravidlá

Počas programového obdobia 2021 – 2027 EÚ vyčlenila viac ako 392 miliárd EUR na politiku súdržnosti. Približne 226 miliárd EUR bolo pridelených EFRR. Táto suma zahŕňala 9 miliárd EUR na Európsku územnú spoluprácu a osobitné prostriedky vo výške 1,9 miliardy EUR pre najvzdialenejšie a riedko osídlené regióny.

Menej rozvinuté regióny budú profitovať z miery spolufinancovania až do výšky 85 % nákladov na projekty. Miera spolufinancovania pre prechodné regióny bude na úrovni 60 % a pre rozvinutejšie regióny 50 %.

Úloha Európskeho parlamentu

Európsky parlament má pri príprave nových právnych predpisov týkajúcich sa štrukturálnych a investičných fondov rovnocenné postavenie s Radou Európskej únie. Nariadenie o EFRR a o Kohéznom fonde na roky 2021 – 2027 podliehalo riadnemu legislatívnemu postupu, podľa ktorého má Parlament plné právo navrhovať zmeny. Počas rokovaní o politike súdržnosti EÚ na roky 2021 – 2027 sa Parlamentu podarilo zvýšiť mieru spolufinancovania projektov a zlepšiť pružnosť pri uplatňovaní pravidiel. Okrem toho posilnil podporu EFRR pre mestá a integrované mestské politiky.

Viac informácií o tejto téme nájdete na webovom sídle Výboru pre regionálny rozvoj.

 

Kelly Schwarz