Kohezija, rast in zaposlovanje

Kohezija, rast in zaposlovanje

Strukturne politike so oblikovane tako, da spodbujajo gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo v EU, in sicer podpirajo ustvarjanje delovnih mest, konkurenčnost, raziskave in inovacije ter trajnostni razvoj, državljanom Evropske unije pa izboljšujejo tudi kakovost življenja. Unija lahko odloča na področju kohezije, kmetijstva, ribištva in prometa. Eden glavnih ciljev EU je zmanjšati razlike v stopnji razvitosti med njenimi regijami. Namen skupne kmetijske politike je kmetom zagotoviti primeren življenjski standard in zagotoviti, da so izdelki potrošnikom na voljo po razumnih cenah, hkrati pa podpirati trajnostne prakse. Namen skupne ribiške politike pa je zagotoviti trajnostno ribištvo in ribogojstvo ter prihodke in stabilna delovna mesta za vse proizvajalce s pomočjo namenskih tržnih in finančnih ukrepov. Poleg odpiranja prometnih trgov in vzpostavljanja vseevropskega prometnega omrežja je trenutno velik izziv trajnostna mobilnost. Unija ima aktivno vlogo tudi na področju turizma, kulture, izobraževanja in športa.