Državljani: temeljne pravice, varnost in pravica

Državljani: temeljne pravice, varnost in pravica

Državljani EU imajo pravico do svobodnega gibanja, bivanja in dela v vsej Uniji. Te pravice temeljijo na učinkovitem sistemu, ki se neprestano razvija in tako zagotavlja popolno izvajanje in uveljavljanje teh pravic. Listina Evropske unije o temeljnih pravicah v enem samem besedilu združuje vse pravice posameznika in jih razvršča v sklope glede na glavna načela: človekovo dostojanstvo, temeljne svoboščine, enakost med ljudmi, solidarnost, državljanske pravice in sodno varstvo. Vsi državljani lahko na Evropski parlament naslovijo peticije glede katere koli zadeve, ki sodi med pristojnosti Unije. Evropska državljanska pobuda državljanom omogoča, da spodbudijo sprejetje zakonodaje, ki se jim zdi nujna z vidika izvajanja ustanovnih pogodb. Z Lizbonsko pogodbo je bilo uvedenih več novosti na področju območja svobode, varnosti in pravice, vključno z učinkovitejšim in bolj demokratičnim postopkom odločanja, večjimi pristojnostmi Sodišča Evropske unije ter novo vlogo nacionalnih parlamentov.