Program PEACE za Severno Irsko

Namen programa EU PEACE je spodbujati mir in spravo ter gospodarski in socialni napredek na Severnem Irskem in v mejni regiji Irske.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za četrti program PEACE, ki zajema programsko obdobje 2014–2020, sta Uredba (EU) št. 1303/2013 z dne 17. decembra 2013 in Uredba (EU) št. 1299/2013 z dne 17. decembra 2013.

Ozadje

Za mirovni proces na Severnem Irskem se od leta 1989 zagotavlja finančna podpora EU prek regionalne politike EU in finančnih prispevkov EU v Mednarodni sklad za Irsko.

Na podlagi priporočil posebne projektne skupine Komisije je bil program PEACE I (1995–1999) potrjen 28. julija 1995. Marca leta 1999 je Evropski svet odločil, naj se ta posebni program nadaljuje do leta 2004 pod imenom PEACE II, nato pa je bil program še podaljšan do leta 2006. Program PEACE III, ki obsega programsko obdobje 2007–2013, je ohranil nekatere prednostne naloge prejšnjih programov, vse projektne dejavnosti pa so se končale 31. decembra 2015. Izjava o koncu tega programa je bila Komisiji predložena do 31. marca 2017.

Novi program (PEACE IV, za obdobje 2014–2020) z velikim poudarkom na naložbah, namenjenih otrokom in mladim, se je uradno začel izvajati 14. januarja 2016.

Cilji in prednostne naloge

Program PEACE se izvaja kot program čezmejnega sodelovanja med Irsko in Združenim kraljestvom (v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja) in ima dva glavna cilja:

  • kohezijo med skupnostmi, vpletenimi v konflikt na Severnem Irskem in v mejnih regijah Irske;
  • gospodarsko in socialno stabilnost.

Program obravnava specifične probleme, ki so posledica konflikta, da bi prispeval k izgradnji mirne in stabilne družbe. Temelji na dveh glavnih prednostnih nalogah (spravi med skupnostmi in prispevanju k miru) in štirih glavnih ciljih za programsko obdobje 2014–2020:

  • skupnem izobraževanju;
  • pomoči otrokom in mladim;
  • oblikovanju skupnih prostorov in storitev;
  • izgradnji pozitivnih odnosov na lokalni ravni.

Financiranje

Med letoma 1995 in 2013 je skupni finančni prispevek za tri programe PEACE znašal 1,3 milijarde EUR. Programa PEACE I (1995–1999) in PEACE II (2000–2006) sta prejela sredstva iz vseh strukturnih skladov, PEACE III (2007–2013) pa se je financiral zgolj iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skupna vrednost programa PEACE IV za programsko obdobje 2014–2020 je 270 milijonov EUR. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za program prispeval približno 229 milijonov EUR (85 %), okrog 40 milijonov EUR (15 %) pa bo iz partnerskih virov (torej iz virov zunaj proračuna EU, ki lahko vključujejo nacionalna, regionalna in lokalna sredstva). 94 % sredstev programa PEACE IV bo namenjenih podpiranju socialnega vključevanja, boju proti revščini in mobilnosti delovne sile (ostala sredstva bodo dodeljena za tehnično pomoč).

Upravičenost in upravljanje

Območje, upravičeno do vključitve v četrti program PEACE, obsega Severno Irsko in mejno regijo Irske (ki zajema grofije Louth, Monaghan, Cavan, Leitrim, Sligo in Donegal).

Za splošno upravljanje in uresničevanje programa skrbi organ za posebne programe EU, za upravljanje finančnih sredstev pa so zadolžene lokalne partnerske strukture in nevladne organizacije.

Komisija je leta 2007 ustanovila tudi projektno skupino za Severno Irsko. Njeno delovanje je v pristojnosti komisarja za regionalno politiko, skupina pa tesno sodeluje z organi Severne Irske. Projektna skupina za Severno Irsko si prizadeva izboljšati konkurenčnost in ustvariti trajnostne možnosti za zaposlovanje, pokriva pa več političnih področij, na primer kmetijstvo, politiko konkurence, izobraževanje in kulturo, energetiko. S svojimi dejavnostmi želi tudi prispevati k splošnemu uspehu projektov iz programa PEACE.

Dosežki

Program PEACE je ustvaril priložnosti za sodelovanje in dialog, procese odločanja in odgovornost za razvoj skupnosti pa je približal državljanom (s pristopom od spodaj navzgor). Iz programa se je doslej financiral širok nabor projektov, med drugim projekti v podporo žrtvam in preživelim, mladim ter malim in srednjim podjetjem, infrastrukturni projekti, projekti oživljanja mest, projekti v podporo priseljencem ter projekti, ki poudarjajo pomen etnične raznolikosti v družbi kot celoti.

Pomembno je, da je danes ta program odličen primer politike izgradnje miru, ki bi mu lahko sledili po vsej Evropi in v drugih regijah.

Prihodnost programa PEACE

Na referendumu 23. junija 2016 je večina volivcev Združenega kraljestva (51,9 %) glasovala za izstop iz Evropske unije. Združeno kraljestvo je iz Unije je izstopilo 31. januarja 2020, vseeno pa je v prehodnem obdobju do konca leta 2020 zagotovljeno njegovo sodelovanje v programih EU, vključno s programom PEACE.

Severna Irska ima veliko korist od financiranja EU in izstop Združenega kraljestva odpira dolgoročna vprašanja za veliko sektorjev na Severnem Irskem ter za mirovni proces in čezmejno sodelovanje po letu 2020 (Severna Irska je edina regija v Združenem kraljestvu, ki na kopnem meji na drugo državo članico, praktično pa bo po izstopu na irskem otoku potekala zunanja meja z EU).

Komisija je v svojih predlogih o predpisih o koheziji za obdobje po letu 2020 predstavila zamisel o nadaljevanju programa PEACE („PEACE Plus“). Glede na posebnosti programa predlaga, naj se upravlja celostno, pri čemer bi se prispevek Združenega kraljestva v program vključil kot zunanji namenski prejemki. Poleg tega je treba za organ za posebne programe EU kot organ upravljanja šteti, da je v državi članici. Predlogi se obravnavajo po rednem zakonodajnem postopku, Parlament pa je svoje stališče v prvi obravnavi sprejel marca 2019.

Vloga Evropskega parlamenta

Parlament od začetka podpira finančne prispevke EU za programe PEACE in Mednarodni sklad za Irsko. V svoji zakonodajni resoluciji z dne 15. junija 2010 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih prispevkih Evropske unije v Mednarodni sklad za Irsko (2007–2010)[1] je poudaril, da bi moral ta sklad dopolnjevati dejavnosti, financirane iz strukturnih skladov, zlasti dejavnosti programa PEACE III, ki se je izvajal na Severnem Irskem in v mejni regiji Irske. Uradno je pozval Komisijo, naj zagotovi to usklajevanje.

Parlament je v svoji vlogi sozakonodajalca pri kohezijskem svežnju (v okviru uredbe o skupnih določbah in uredbe o posebnih določbah za podporo cilju evropskega teritorialnega sodelovanja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) odločno zagovarjal nadaljevanje programa PEACE v obdobju 2014–2020. Poleg tega je v svoji resoluciji z dne 13. novembra 2014 poudaril, da je program PEACE pomemben za napredek, ekonomsko in socialno kohezijo ter spravo med skupnostmi.

Po izidu referenduma v Združenem kraljestvu je Evropski parlament v resoluciji z dne 5. aprila 2017 izrazil zaskrbljenost zaradi posledic izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Prav tako je poudaril, da je zelo pomembno, da se ohrani mir med Severno Irsko in Irsko.

V svoji resoluciji z dne 11. septembra 2018 o vplivu kohezijske politike EU na Severno Irsko je Evropski parlament opozoril na predlog Komisije o nadaljevanju programov PEACE in Interreg, pa tudi na dokument o stališču Združenega kraljestva o prihodnosti kohezijske politike (iz aprila 2018), v katerem je Združeno kraljestvo izrazilo pripravljenost, da skupaj z izvršnim organom Severne Irske, irsko vlado in EU poišče potencialnega naslednika programa PEACE IV, hkrati pa se je zavezalo, da bo izpolnilo obveznosti glede programov PEACE in Interreg v okviru veljavnega večletnega finančnega okvira. Glede na dosežke posebnih kohezijskih programov EU za Severno Irsko – tj. programa PEACE in programov Interreg, ki so še zlasti pomembni za stabilnost regije – Parlament meni, da bi se morala podpora EU teritorialnemu sodelovanju (brez poseganja v tekoča pogajanja med EU in Združenim kraljestvom) nadaljevati tudi po letu 2020, zlasti v zvezi s čezmejnimi projekti in projekti, ki zajemajo vse skupnosti.

 

[1]UL C 236 E, 12.8.2011, str. 173.

Marek Kołodziejski