Skupna kmetijska politika v številkah

V spodnjih tabelah so prikazani osnovni statistični podatki za naslednja področja skupne kmetijske politike (SKP): kmetijstvo in prehrambna industrija v državah članicah (preglednica II), vključevanje okoljskih vprašanj v SKP (preglednica III), sektor gozdarstva (preglednica IV), financiranje in izdatki SKP (preglednici I in V) ter trgovina s kmetijskimi in živilskimi proizvodi (preglednica VI).

Preglednica I: Večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 in skupna kmetijska politika: pogajalski predlogi

Proračunska sredstva za prevzem obveznosti
(v milijardah EUR po stalnih cenah iz leta 2018)
EU-27 (2014–2020)
(1)
Predlog Komisije za obdobje 2021–2027 (maj 2018)
(2)
%
(1)/(2)
Predlog EP za obdobje 2021–2027 (november 2018)
(3)
%
(1)/(3)
Predlog finskega predsedstva (december 2019)
(4)
Predlog predsedstva Sveta (februar 2020)
(5)
%
(1)/(5)
A. Skupne odobritve za prevzem obveznosti v VFO 1 082,2 1 134,6 + 5 1 324,1 + 22 1 087,0 1 094,8 + 1
V odstotkih BND za EU-27 1,16% 1,11% 1,30% 1,07% 1,074%
B. SKP – 1. steber (EKJS) 286,1 254,2 − 11 286,5 0,0 254,2 256,7 − 10
C. SKP – razvoj podeželja
(EKSRP)
96,7 70,0 − 28 96,7 0,0 80,0 72,5 − 25
D. SKP SKUPAJ
(1. in 2. steber) (B + C)
382,8 324,2 − 15 383,2 0,0 334,2 329,2 − 14
E. SKP kot odstotek VFO 35,4% 28,5% 28,9% 30,7% 30,1%

Viri: Evropska komisija (predlogi iz maja 2018), Evropski parlament (resolucija z dne 14. novembra 2018, Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0449) in Svet (osnutek sklepov iz decembra 2019 in februarja 2020)

Preglednica II: Osnovni podatki za kmetijstvo in prehrambno industrijo (EU-28, 2012–2017)

  Kmetijsko zemljišče v uporabi (KZU)
(1000 ha)
Število kmetij
(1000 kmetij)
KZU na kmetijo
(ha)
Zaposleni v kmetijstvu
(1000 oseb)
Skupna kmetijska proizvodnja
(mio. EUR)
Delež primarnega sektorja v BDV/BDP
(%)
Faktorski dohodek na letno delovno enoto
(EUR/letna delovna enota)
Zaposleni v prehrambni industriji
(1000 oseb)
Delež prehrambne industrije v BDV
(%)
  2017 2016 2016 2017 2019 2018 2017 2016 2012
BE 1 329 36,8 36,7 51,4 8 701 0,8 33 617 119,7 2,0
BG 5 030 202,7 22,0 186,6 4 253 4,2 8 965 109,0 3,8
CZ 3 521 26,5 130,2 113,3 5 422 2,2 19 840 130,5 2,4
DK 2 631 35,0 74,6 56,7 11 649 1,2 43 461 60,3 1,4
DE 16 687 276,1 60,5 490,3 57 005 0,8 33 443 913,2 (2011) 1,7
EE 1 002 16,7 59,6 17,1 1 004 2,6 13 353 14,0 2,0
EL 5 151 684,90 6,6 437,8 11 307 4,3 15 070 128,5 (2011) 3,2
ES 23 841 945,0 24,6 749,7 50 637 2,9 32 459 482,4 (2011) 2,7
FR 29 101 456,5 60,9 646,1 75 419 1,8 32 272 648,8 1,9
IE 4 470 137,6 35,5 104,3 8 578 1,0 22 783 56,6 4,7
IT 12 843 1 145,7 11,0 797,8 56 579 2,1 19 579 493,7 1,9
CY 123 34,9 3,2 8,7 740 2,0 16 459 9,5 2,0
HR 1 497 134,5 11,6 92,2 2 275 3,6 5 961 62,8
LV 1 932 69,9 27,6 45,7 1 560 3,8 6 269 27,9 (2010) 2,4
LT 2 935 150,3 19,5 90,9 3 000 3,0 6 413 38,7 4,6
LU 131 1,9 66,3 3,1 429 0,3 23 082 1,3 0,7
HU 5 352 430,0 10,9 197,3 8 705 4,3 8 715 141,5 2,2
MT 11 9,2 1,2 1,5 127 1,0 9 913 4,6 1,7
NL 1 790 55,7 32,3 171,1 28 635 1,8 54 576 141,0 2,8
AT 2 656 132,5 20,1 157,2 7 561 1,3 19 628 82,9 1,9
PL 14 498 1 410,7 10,2 1 574,2 26 789 2,8 6 965 542,1 (2011) 2,9
PT 3 603 259,0 14,1 278,6 7 958 2,3 10 902 103,4 (2011) 2,2
RO 13 378 3 422,0 3,7 1 925,2 19 942 4,8 4 380 216,1 (2011) 6,1
SI 481 69,9 7,0 49,4 1 320 2,2 5 072 17,0 1,5
SK 1 911 25,7 73,6 48,5 2 232 3,3 19 212 54,4 1,7
FI 2 272 49,7 44,9 70,8 4 571 2,8 19 736 36,8 1,6
SE 3 011 62,9 47,9 60,8 6 243 1,2 27 785 46,3 1,3
UK 17 360 185,1 90,1 329,4 0,6 36 365 416,2 (2011) 1,6
EU-28 178 548 10 467,7 16,6 8 756,0 412 808 (EU-27) 1,6 17 304 5 116,6 2,0 (EU-27)

Viri: Eurostat, statistični podatki za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – leto 2018: Evropska komisija – Kazalniki ozadja SKP za obdobje 2014–2020, posodobitev 2018.

Preglednica III: Osnovni kmetijsko-okoljski kazalniki (EU-28, 2012–2017)

  Delež KZU, opredeljenih kot območje Natura 2000
(%)
Območje, opredeljeno kot ranljivo zaradi nevarnosti onesnaženja z nitrati
(%)
Intenzivnost kmetovanja (EUR na ha KZU v stalnih vhodnih cenah) Delež KZU, namenjenih ekološkemu kmetijstvu
(%)
Delež kmetijstva pri proizvodnji energije iz obnovljivih virov
(%)
Delež gozdarstva pri proizvodnji energije iz obnovljivih virov
(%)
Emisije toplogrednih plinov iz kmetijskih zemljišč
(kt ekvivalenta CO2) in delež vseh (%)
  2016 2012 2016 2017 2016 2016 2016
BE 7,2 76,2 1 322 6,6 27,2 42,1 10 582 (8,8 %)
BG 22,4 34,6 201 2,6 2,3 58,3 5 603 (10,4 %)
CZ 6,6 41,6 303 14,7 17,9 69,4 7 604 (6,0 %)
DK 4,7 100,0 803 9,7 3,0 45,5 14 773 (26,2 %)
DE 10,6 100,0 632 7,3 26,6 30,8 98 556 (10,8 %)
EE 5,7 7,2 113 20,5 0,0 95,6 1 948 (11,4 %)
EL 18,7 24,3 363 9,3 5,4 31,7 6 324 (6,7 %)
ES 16,8 16,2 280 9,3 6,8 30,0 30 774 (10,5 %)
FR 8,3 45,5 454 7,0 9,9 46,4 82 927 (18,8 %)
IE 3,7 100,0 344 2,6 3,2 23,3 25 793 (38,1 %)
IT 10,8 12,6 509 15,2 8,7 30,4 25 839 (6,2 %)
CY 6,1 5,3 972 4,6 9,4 7,4 206 (2,3 %)
HR 25,7 ni na voljo 339 6,9 1,9 67,1 2 955 (15,3 %)
LV 6,6 12,8 139 14,5 5,9 85,2 5 958 (56,1 %)
LT 4,6 100,0 128 8,1 7,3 80,1 6 344 (51,6 %)
LU 21,1 100,0 458 4,4 14,1 50,6 740 (7,7 %)
HU 14,7 56,2 232 3,9 13,5 75,1 6 587 (11,2 %)
MT 7,9 100,0 4 581 0,4 7,8 0,0 66 (3,1 %)
NL 4,3 100,0 2 213 3,1 35,0 29,0 26 110 (12,8 %)
AT 11,5 100,0 395 24,1 7,0 48,1 7 589 (9,8 %)
PL 11,5 4,5 244 3,3 10,3 71,1 28 785 (7,6 %)
PT 18,1 3,7 271 5,9 4,3 44,7 7 392 (11,3 %)
RO 12,7 57,8 194 2,4 2,7 58,7 16 098 (17,8 %)
SI 23,2 100,0 280 10,0 2,2 55,1 1 673 (12,8 %)
SK 16,0 29,8 161 9,9 18,5 52,1 1 267 (3,6 %)
FI 1,2 100,0 403 13,1 4,3 79,0 14 105 (42,6 %)
SE 4,1 19,8 343 20,3 1,2 54,1 10 438 (95,8 %)
UK 2,5 43,6 336 9,8 30,9 43 060 (8,9 %)
EU-28 11,0 45,3
(EU-27)
396,6 8,0
(EU-27)
11,7 44,7 490 098 (11,9 %)

Vir: Evropska komisija – Kazalniki ozadja SKP za obdobje 2014–2020, posodobitev 2018.

Preglednica IV: Osnovni podatki za gozdove EU (EU-28, 2010–2015)

Država članica
EU-28
Gozdovi[1]
(1000 ha, 2015)
Druga gozdna zemljišča[2]
(1000 ha, 2015)
Druga zemljišča
(1000 ha, 2015)
Lastništvo gozdov: % javnih gozdov
(2015)
Gozdovi in druga gozdna zemljišča na prebivalca
(ha, 2015)
Skupno pridobljen okrogli les
(1000 m³, 2010)
Avstrija 3 869 153 4 221,5 25,8 0,47 17 550
Belgija 683,4 35,7 2 308,7 46,5 0,06
Bolgarija 3 823 22 7 011 87,9 0,53 6 372
Hrvaška 1 922 569 3 105 71,7 0,59 5 178
Ciper 172,7 213,5 538 68,8 0,34 11
Češka 2 667,4 5 054,2 76,6 0,25 16 183
Danska 612,2 45,5 3 585,3 23,7 0,12 3 180
Estonija 2 232 223,6 2 067,2 41,3 1,85 7 736
Finska 22 218 801 7 370 30,4 4,23 59 411
Francija 16 989 590 37 187 24,7 0,27 51 005
Nemčija 11 419 23 442 52 0,14 55 613
Grčija 3 903 2 636 6 351 77,5 0,59 1 217
Madžarska 2 069,1 121,3 7 113,2 57,6 0,22
Irska 754 47,2 6 087,8 53,2 0,17 2 908
Italija 9 297 1 813 18 304 33,6 0,19
Latvija 3 356 112 2 750 52,3 1,72 12 294
Litva 2 180 104 3 983,5 61,4 0,77 6 414
Luksemburg 86,8 1,4 170,9 47,1 0,16 381
Malta 0,3 31,7
Nizozemska 376 2 999 48,5 0,02 1 173
Poljska 9 435 21 187 81,9 0,24 41 375
Portugalska 3 182,1 1 725,1 4 118,3 3 0,47 11 533
Romunija 6 861 90 16 051 67 0,35 15 315
Slovaška 1 940 2 870 50,2 0,36 8 995
Slovenija 1 248 23 743 25,3 0,62 5 054
Španija 18 417,9 9 208,8 22 253,3 29,2 0,59 16 719
Švedska 28 073 2 432 10 528 24,3 3,18 74 300
Združeno kraljestvo 3 144 20 21 029 28,4 0,05 10 550
EU-28 161 082 20 836 242 461 39,7 0,36 446 819

Vir: Eurostat

Preglednica V: Izdatki skupne kmetijske politike po državah članicah (EU-28, 2018)

  1. Porazdelitev po državah članicah
Neposredna pomoč/tržni in drugi ukrepi 2018/razvoj podeželja 2018
(mio. EUR)
2. Odstotek kmetij, prejemnic neposredne pomoči iz EKJS
(2018)
Država članica
 
a.
Neposredne pomoči
(1. steber – EKJS)
b.
Skupaj
(1. steber – EKJS)
(vključno z (a.))
c.
Skupaj EKSRP
(2. steber)
(b+c)
% skupaj EU
d.
S pomočjo ≤ 5 000 EUR
e.
S pomočjo ≤ 20 000 EUR
f.
S pomočjo ≥ 50 000 EUR
BE 501,5 608,9 69,1 1,2 34,36 74,75 3,95
BG 783,8 815,5 205,7 1,8 67,73 90,29 4,60
HR 240,5 249,2 206,1 0,8 91,13 98,78 0,23
CZ 834,1 852,7 324,6 2,0 58,93 81,45 10,05
DK 827,4 842,8 89,7 1,6 48,80 73,13 13,05
DE 4 815,1 4 999,7 1 117,7 10,8 44,85 80,13 4,52
EE 122,6 125,8 128,1 0,4 77,52 90,96 3,67
EL 2 043,8 2 116,9 579,9 4,8 81,97 98,11 0,17
ES 5 072,3 5 581,8 899,7 12,1 69,03 90,61 2,08
FR 7 193,5 7 822,8 1 725,0 16,9 27,55 57,14 9,16
IE 1 197,0 1 226,5 318,7 2,7 44,62 88,84 1,29
IT 3 675,7 4 322,8 1 045,7 9,5 81,69 95,73 1,18
CY 49,4 57,3 14,5 0,1 94,62 98,95 0,18
LV 228,1 237,1 192,6 0,8 87,31 96,39 1,23
LT 462,5 491,4 219,4 1,2 86,39 96,91 0,70
LU 33,1 33,6 14,5 0,1 26,50 58,51 5,48
HU 1 279,6 1 320,0 385,9 3,1 78,44 92,86 2,60
MT 5,1 5,3 9,3 0,0 96,85 99,19 0,10
NL 720,3 778,6 80,7 1,5 28,40 71,45 3,73
AT 691,4 719,4 512,8 2,2 57,79 95,40 0,39
PL 3 364,6 3 433,3 944,5 7,8 87,93 99,03 0,23
PT 665,0 769,6 503,0 2,2 87,06 96,22 1,30
RO 1 774,5 1 810,5 1 146,1 5,2 94,15 98,43 0,58
SI 134,8 142,2 110,9 0,4 80,05 99,18 0,10
SK 438,4 447,9 200,2 1,1 73,47 86,58 8,48
FI 523,4 532,3 351,8 1,6 47,25 86,59 2,28
SE 685,6 697,7 195,6 1,6 58,53 83,33 5,08
UK 3 132,8 3 181,3 580,9 6,7 30,56 68,23 10,39
EU-27 (brez Združenega kraljestva) 38 315,2 41 041,8 11 592,6
EU-28 41 496,5 44 223,1 12 173,5 100,0 75,23 92,21 1,94

Viri: Stolpca (a) in (b): Evropska komisija – Dvanajsto finančno poročilo o Evropskem kmetijskem jamstvenem skladu – EKJS 2018. Stolpec (b) ne vključuje neposrednih izdatkov Komisije (141,4 milijona EUR leta 2018).

Stolpec (c): Evropska komisija – Dvanajsto finančno poročilo o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja – EKSRP 2018, Skupna izplačila po državah članicah, preglednici 10a (obdobje 2007–2013) in 10b (obdobje 2014–2020).

Stolpci (d), (e) in (f): Evropska komisija – Okvirni zneski pomoči po razredih velikosti pomoči, ki so jo v sklopu neposredne pomoči prejeli proizvajalci v skladu Uredbo Sveta (ES) št. 1307/2013 – Finančno leto 2018.

Preglednica VI: Trgovina s kmetijskimi in živilskimi proizvodi EU-28 po izbranih državah (2018)

ZUNANJA TRGOVINA
EU-28
A.
Uvoz
(mio. EUR)
% glede na vrstico 2 B.
Izvoz (mio. EUR)
% glede na vrstico 2 Saldo
(B-A)
1. Vsa trgovina 1 980 361 1 955 746 – 24 615
2. Trgovina s kmetijskimi in živilskimi proizvodi 116 310 100 137 528 100 21 218
% trgovine s kmetijskimi in živilskimi proizvodi (2/1) 5,9% 7,0% – 86,2%
Surovine/primarni proizvodi 79 905 68,7% 46 010 33,5% – 33 895
Predelani proizvodi (vklj. z vinom) 12 625 10,9% 27 198 19,8% 14 573
Pripravljena živila in pijače 11 280 9,7% 49 439 35,9% 38 159
Neužitni proizvodi 12 500 10,7% 14 882 10,8% 2 382
IZBRANE DRŽAVE          
Argentina 5 138 4,4% 265 0,2% – 4 871
Brazilija 11 910 10,2% 1 784 1,3% – 10 126
Kitajska 5 711 4,9% 11 101 8,1% 5 390
Indija 3 153 2,7% 849 0,5% – 2 304
Indonezija 4 341 3,7% 772 0,6% – 3 569
Japonska 350 0,3 % 6 642 4,8% 6 292
Rusija 1 630 1,4% 6 624 4,8% 4 994
Švica 4 593 4,0% 8 254 6,0% 3 661
Ukrajina 5 617 4,8% 2 064 1,5% – 3 553
Združene države Amerike 12 078 10,4% 22 256 16,2% 10 178
IZBRANE DRŽAVE (SKUPNO) 54 521 46,9% 60 611 44,0% – 6 090

Vir: Evropska komisija (GD AGRI), Statistična preglednica o trgovini s kmetijskimi in živilskimi proizvodi EU – Zunanja trgovina EU-28, marec 2019; spremljanje trgovine s kmetijskimi in živilskimi proizvodi EU: trgovina s kmetijskimi in živilskimi proizvodi v letu 2018; Trgovinska statistika 2018 – GD AGRI (prikaz trgovine po državah – glavne partnerice EU).

 

[1]„Gozd“ pomeni zemljišče, ki zajema več kot 0,5 hektara, z drevesi, višjimi od petih metrov, pri čemer krošnje prekrivajo več kot deset odstotkov zemljišča, oziroma drevesi in situ, ki lahko dosežejo te pragove.
[2]„Druga gozdna zemljišča“ pomenijo zemljišča, ki niso opredeljena kot „gozd“, in zajemajo več kot 0,5 hektara, z drevesi, višjimi od petih metrov, pri čemer krošnja prekriva 5-10 %, oziroma drevesi in situ, ki lahko dosežejo te pragove, oziroma kombinacijo grmičevja, grmovja in dreves nad 10 %.

Albert Massot