Socialna varnost v drugih državah članicah Evropske unije

Uskladitev sistemov socialnega zavarovanja prispeva k prostemu gibanju oseb v Evropski uniji. Leta 2010 so zakonodajo na tem področju korenito reformirali in pozneje dopolnili še z drugimi pravnimi akti, s čimer so izboljšali varstvo pravic mobilnih delavcev. Leta 2016 je Komisija v sveženj na področju mobilnosti delovne sile vstavila predloge, da bi dodatno reformirali sistem in ga prilagodili sodobnim gospodarskim in socialnim razmeram v EU.

Pravna podlaga

Člena 48 in 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Cilji

Osnovno načelo, zapisano v Rimski pogodbi, je odprava ovir za prosto gibanje oseb med državami članicami (2.1.5). V ta namen je treba sprejeti ukrepe za socialno varnost, s katerimi se zagotovi, da državljani EU, ki delajo in prebivajo v drugi državi članici, ne izgubijo nekaterih ali vseh svojih pravic iz socialnega zavarovanja.

Dosežki

Leta 1958 je Svet sprejel dve uredbi o socialni varnosti delavcev migrantov, ki ju je pozneje nadomestila Uredba (EGS) št. 1408/71. Državljani Islandije, Lihtenštajna in Norveške so kriti tudi na podlagi sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, državljani Švice pa na podlagi sporazuma EU-Švica. Leta 2004 je bila sprejeta Uredba (ES) št. 883/2004 (uredba o koordinaciji sistemov socialne varnosti), s katero je bila razveljavljena Uredba (ES) št. 1408/71, čeprav se slednja še vedno uporablja za nekatere akte Skupnosti in sporazume, katerih podpisnica je EU. Leta 2010 je bila nato izvedena obsežna reforma s sprejetjem svežnja za posodobitev koordinacije, ki zajema Uredbo (ES) št. 988/2009 in izvedbeno Uredbo (ES) št. 987/2009.

A. Štiri osrednja načela

Države članice glede zasnove svojega sistema socialne varnosti odločajo in ravnajo neodvisno. Uredba o koordinaciji zato služi temu, da se določi, po sistemu katere države je državljan EU zavarovan, kadar je v igri dvoje ali več držav. Na splošno velja, da socialno varnost zagotavlja država zaposlitve, če pa oseba ni zaposlena, država prebivanja. Uredba temelji na štirih glavnih načelih:

1. Enako obravnavanje (člena 4 in 5)

Delavci in samozaposlene osebe iz drugih držav članic imajo enake pravice in dolžnosti kot državljani države gostiteljice. Pravica do enakega obravnavanja velja brezpogojno za vse delavce ali samozaposlene osebe iz drugih držav članic, ki določeno obdobje prebivajo v državi gostiteljici. Poleg tega velja, da če se v posamezni državi članici pripisujejo pravni učinki nekaterim stanjem (na primer, da je zavarovanec poročen) ali dogodkom (da je udeležen v nesreči) ali prejemanju dajatev socialne varnosti (ljudje, ki prejemajo nadomestilo za brezposelnost, so na primer upravičeni tudi do davčne olajšave), mora ta država članica upoštevati tudi dejstva ali dogodke ali prejemanje enakovrednih dajatev v drugi državi članici.

2. Seštevanje (člen 6)

S tem načelom je zagotovljeno, da se pri izračunu dajatev upoštevajo tudi pretekla obdobja zavarovanja, dela ali prebivanja v drugih državah. Če na primer nacionalna zakonodaja določa, da mora biti delavec zavarovan ali zaposlen določeno obdobje, preden je upravičen do dajatev, načelo seštevanja pomeni, da mora pristojna država članica upoštevati obdobja zavarovanja in zaposlitve, dosežena v drugi državi članici.

3. Načelo enega samega prava, ki se uporablja (člena 10 in 11(1))

S tem načelom naj bi preprečili, da bi kdo na račun pravice do prostega gibanja pridobil neupravičene koristi. Vsakega upravičenca krije zakonodaja zgolj ene države, prispevke pa plačuje samo v tej državi.

4. Načelo izvoza dajatev (člen 7)

To načelo pomeni, da se smejo dajatve socialne varnosti plačevati povsod po Uniji, in države članice ne smejo omejiti izplačevanja zgolj na osebe, ki prebivajo v njihovi državi. To načelo pa se ne uporablja za vse dajatve socialne varnosti. Za nadomestila za brezposelnost na primer veljajo posebna pravila.

B. Koga zajema uredba?

Sprva se je Uredba (EGS) št. 1408/71 uporabljala samo za delavce, leta 1982 pa so njeno področje uporabe razširili na samozaposlene osebe. Uporabljala se je tudi za družinske člane delavcev in samozaposlenih oseb ter njihove vzdrževane osebe, pa tudi za osebe brez državljanstva in begunce. Njeno področje uporabe se je postopoma širilo: leta 1998 se je položaj javnih uslužbencev izenačil z drugimi delavci, kar zadeva splošne zakonske pokojninske pravice, leta 1999 so bile v področje uporabe vključene vse zavarovane osebe, še posebej študentje in osebe brez plačane zaposlitve, leta 2003 pa še državljani držav nečlanic EU, ki zakonito prebivajo v EU.

Z najnovejšim pravnim aktom, Uredbo (EU) št. 1231/2010, je bilo kritje razširjeno na državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU in ki so se znašli v čezmejnih okoliščinah, ter na njihove družinske člane in preživele osebe, če so v EU.

Kriti so tudi čezmejni delavci, ki delajo kot zaposlene ali samozaposlene osebe v eni državi članici in prebivajo v drugi državi članici, v katero se vračajo vsak dan ali vsaj enkrat tedensko.

Napoteni delavci so izjema, saj so v drugo državo članico napoteni za začasne naloge in so še naprej socialno zavarovani v domači državi članici, a za največ 24 mesecev. V državi prebivanja so upravičeni le do storitev zdravstvenega varstva.

C. Zajete dajatve

Zajete dajatve so navedene v členu 3 Uredbe (ES) št. 883/2004:

 • dajatve za bolezen, dajatve za materinstvo in enakovredne dajatve za očetovstvo, vendar ne za socialno in zdravstveno pomoč, odobreno na podlagi ugotovljenega premoženjskega stanja, saj ni odvisna od preteklih prispevkov v sistem socialnega zavarovanja;
 • prejemki za starost, preživele osebe in za invalidnost;
 • dajatve za nesreče pri delu in poklicne bolezni;
 • posmrtnina;
 • dajatve za predčasno upokojitev, nadomestila za brezposelnost, družinske dajatve;
 • posebne denarne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki in jih ni mogoče izvoziti.

D. Posodobitev sistema

Zakonodaja o socialni varnosti je bila po letu 1971 večkrat spremenjena, saj so to narekovale spremenjene razmere na ravni EU, spremembe zakonodaje na nacionalni ravni in sodna-praksa Sodišča Evropske unije.

1. Prizadevanja za boljšo koordinacijo sistemov socialne varnosti

S posodobljenim sistemom za koordinacijo je bilo uvedeno načelo dobrega upravljanja, na podlagi katerega morajo institucije držav članic medsebojno sodelovati in si vzajemno zagotavljati pomoč. Predvidena je bila tudi ustanovitev sistema za izmenjavo elektronskih podatkov med nacionalnimi institucijami. Julija 2017 je Komisija zagotovila sistem za elektronsko izmenjavo informacij o socialni varnosti, pristojni organi v državah članicah pa so ga začeli postopoma uvajati.

Posodobljeni sistem usklajevanja vključuje tudi:

 • posodobljena pravila v skladu z aktualno socialno prakso (na primer določbe o obdobjih za oskrbo in vzgojo otrok);
 • boljše varstvo pravic (na primer boljše obveščanje in pomoč za državljane, novi postopki za dialog in spravo);
 • nekatere jasnejše vidike, na primer z vključitvijo sodne prakse Sodišča (na primer enakovrednost dejstev);
 • okrepljene in racionalizirane institucionalne postopke (na primer elektronska izmenjava podatkov) ter
 • boljše in pospešeno vračilo stroškov za zdravstveno varstvo.

Naslednji korak k boljši koordinaciji sistemov socialne varnosti je bila ustanovitev Evropskega organa za delo julija 2019. Ta skrbi za operativne vidike koordinacije ter s posebnim odborom za mediacijo tudi za spore med nacionalnimi organi glede uporabe prava Unije na področju mobilnosti delovne sile in koordinacije sistemov socialne varnosti.

2. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Od leta 2006 lahko evropski državljani, ki potujejo znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), uporabljajo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo izda zdravstvena zavarovalnica v njihovi domači državi. Z njo je poenostavljen dostop do nenačrtovanega zdravljenja med zasebnim ali poslovnim obiskom druge države EGP. V tem primeru je zdravstvena oskrba zagotovljena pod enakimi pogoji in za isto ceno, kot velja za zavarovance v tej državi, stroške pa povrne domači sistem socialne varnosti.

3. Pravice iz dodatnega pokojninskega zavarovanja

Po večletnih pogajanjih je bila 16. aprila 2014 podpisana Direktiva 2014/50/EU o minimalnih zahtevah za povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami na osnovi lažje pridobitve in ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. Uporablja se zgolj za pokojninske sisteme, ki so povezani s trgom dela, torej ne za prostovoljne prispevke v individualno pokojninsko zavarovanje ali za državne pokojnine, ki jih ureja uredba o koordinaciji.

4. Obeti za reformo

Po namenskem posvetovanju o koordinaciji dodatkov za dolgotrajno nego in nadomestil za brezposelnost leta 2013 in splošnem posvetovanju o koordinaciji evropskih sistemov socialne varnosti leta 2015 je Komisija decembra 2016 v okviru svežnja o mobilnosti delavcev predlagala revizijo Uredbe št. 883/2004 in izvedbene Uredbe št. 987/2009.

Z revizijo naj bi poskrbeli za večjo pravičnost, saj bi izplačilo dajatev vezali na državo članico, ki je socialne prispevke pobrala. S tem naj bi bila nacionalnim organom omogočena boljša orodja za preverjanje socialnovarstvenega statusa napotenih delavcev, da bi lažje ukrepali zoper nepoštene prakse in zlorabe. Glavne spremembe zajemajo:

 • nadomestila za brezposelnost: preden se seštevanje zavarovalnih dob ali dob zaposlitve lahko začne, mora poteči trimesečni rok za upravičenost dajatve, delavci pa lahko svoje dajatve izvozijo za šest mesecev namesto za tri, medtem ko iščejo delo v drugi državi članici. Po enoletnem obdobju dela v posamezni državi članici lahko čezmejni delavci zahtevajo dajatve za brezposelnost v državi, v kateri so zaposleni, namesto v državi, kjer prebivajo;
 • nadomestila za dolgotrajno nego: v predlogu so v ločenem poglavju opredeljene dajatve za dolgotrajno nego in primeri, ko jih mobilni državljani lahko zahtevajo;
 • družinske dajatve, ki naj bi nadomestile prihodke v obdobju nege in varstva otroka, se obravnavajo kot individualne in osebne pravice, s čimer se državi članici s sekundarno pristojnostjo omogoči, da ves znesek izplača drugemu staršu. S tem odpravimo morebitne finančne dejavnike, ki starše odvračajo od tega, da bi starševski dopust jemali hkrati.

Namen predloga je tudi uskladiti veljavne pravne predpise z nedavno sodno prakso Evropskega sodišča o upravičenosti do socialnih dajatev za delovno neaktivne državljane (2.1.5).

O predlogu se institucije še pogajajo. Predsedstvo Sveta in Parlament sta dosegla začasni dogovor, vendar je bil na seji Coreperja 29. marca 2019 zavrnjen. Na plenarnem zasedanju oktobra 2019 je Parlament odločil, naj se besedilo kot nerešena zadeva prenese v sedanje zakonodajno obdobje.

Delovni program Komisije za leto 2018 navaja predlog o evropski številki socialnega zavarovanja, s katero bi olajšali čezmejno koordinacijo sistemov socialne varnosti, niso pa bili vloženi konkretni predlogi o tem.

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki je v veljavi od 1. maja 2021, potem ko ga je uradno potrdil Evropski parlament, določa posebne ukrepe za usklajevanje socialne varnosti mobilnih delavcev in je namenjen zaščiti pravic državljanov EU, ki začasno bivajo, delajo ali se selijo v Združeno kraljestvo, ter državljanov Združenega kraljestva, ki začasno bivajo, delajo ali se selijo v EU. Sporazum zajema številne dajatve, med njimi starostne in družinske pokojnine, zdravstveno varstvo (na primer Evropska kartica zdravstvenega zavarovanje), dajatve pred upokojitvijo, dajatve za materinstvo/očetovstvo, povezanimi z rojstvom otroka, ter za nesreče pri delu.

Vloga Evropskega parlamenta

Parlament je pozoren na težave delavcev migrantov, obmejnih delavcev, samozaposlenih in državljanov tretjih držav, ki ne delajo v tistih državah članicah, ki so jih sprejele. Že večkrat je obsodil ovire za popolnoma prosto gibanje in Svet tudi pozval, naj pripravi predloge, na podlagi katerih bi predčasne starostne pokojnine prestavili na področje koordinacije socialne varnosti, razširili pravico brezposelnih, da bi lahko prejemali nadomestilo za brezposelnost v drugi državi članici, ter razširili zakonodajo, da bi zajela vse zavarovane osebe. Večina teh zahtev je bila izpolnjena, ko je bila sprejeta Uredba (ES) št. 883/2004, oziroma so bile vključene v najnovejše predloge Komisije.

Od sklenitve Lizbonske pogodbe se za to področje uporabljata redni zakonodajni postopek in glasovanje s kvalificirano večino v Svetu. Če pa država članica izjavi, da bi zakonodajni akt vplival na pomembne vidike ali finančno uravnoteženost njenega sistema socialne varnosti, lahko zahteva, da se osnutek akta posreduje Evropskemu svetu.

Parlament je v več resolucijah (z dne 14. januarja 2014 o socialnem varstvu za vse, z dne 14. septembra 2016 o socialnem dampingu in z dne 4. julija 2017 o delovnih pogojih in prekarni zaposlitvi) opozoril na posebne težave na tem področju, na primer pri samozaposlenih delavcih, zaposlenih za skrajšani delovni čas ali na podlagi pogodbe za določen čas, pri delavcih v digitalnem gospodarstvu ter sezonskih delavcih. Komisijo je pozval, naj ponovno pregleda zakonodajo in spremlja izvajanje in usklajevanje sistemov socialne varnosti ter poskrbi, da se bodo spoštovale pravice državljanov in da bo mobilnost delovne sile v EU zares delovala.

Po izbruhu pandemije COVID-19 in resnih posledicah za čezmejne, obmejne, napotene in sezonske delavce je Parlament 19. junija 2020 sprejel resolucijo o evropski zaščiti čezmejnih in sezonskih delavcev v okviru krize zaradi COVID-19. Resolucija opozarja na težave, s katerimi se srečujejo ti delavci: nezmožnost dostopa do ustrezne socialne zaščite in pravic do socialne varnosti zaradi težav pri usklajevanju med nosilci socialne varnosti držav članic, ki niso vedno upravičeni do začasnih podpornih ukrepov, kot so sheme skrajšanega delovnega časa, prilagojena nadomestila za brezposelnost in ukrepi za lažje delo od doma, ter so še vedno v pravni negotovosti glede veljavnih sistemov socialne varnosti in davkov. V resoluciji se poziva Komisija, naj izda nove posebne smernice za reševanje teh težav. Evropski parlament je 20. maja 2021 sprejel resolucijo o vplivu pravil EU o prostem gibanju delavcev in prostem pretoku storitev: mobilnost delovne sile v EU kot orodje za usklajevanje potreb in ponudbe na trgu delovne sile.

 

Regina Konle-Seidl