Europeiska unionens funktionssätt

Europeiska unionens funktionssätt

EU har ett eget lagstiftande och verkställande organ, ett oberoende domstolsväsen och en centralbank. Dessa stöds och kompletteras av en rad andra institutioner och organ, och deras respektive befogenheter fastställs i grundfördragen. Under årens lopp och genom de olika fördragen har både EU:s befogenheter och beslutsförfarandena utvecklats betydligt. Parlamentet och rådet följer dessa förfaranden i samband med lagstiftningsarbetet på de flesta politikområden. EU har även en egen budget för att kunna förverkliga sina mål. Genom Lissabonfördraget fick parlamentet lika mycket att säga till om som rådet när det gäller EU:s hela budget och den fleråriga budgetramen.