Ekonomi, forskning och livskvalitet

Ekonomi, forskning och livskvalitet

Den inre marknaden är EU:s största framgång. I och med att de tidigare tullhindren har avskaffats kan personer, varor, tjänster och kapital röra sig fritt inom EU. För att förverkliga den inre marknaden har EU:s lagstiftare antagit hundratals lagar för att avskaffa de tekniska, lagstiftningsmässiga och rättsliga hindren inom EU. För att slutföra den inre marknaden har EU utvecklat en rad strategier som på djupet påverkar allmänhetens och företagens vardag. Miljö, hälsa, konsumenträttigheter, konkurrens, beskattning, energi, näringsliv, forskning och socialpolitik är alla områden där EU har något att säga till om. Ekonomiska och monetära unionen (EMU) innebär en ökad samordning på EU-nivå av medlemsstaternas ekonomiska och monetära politik och ett åtagande att undvika alltför stora budgetunderskott.