Medborgare: grundläggande rättigheter, säkerhet och rättvisa Medborgare: grundläggande rättigheter, säkerhet och rättvisa

Medborgare: grundläggande rättigheter, säkerhet och rättvisa

EU:s medborgare har rätt att resa, bo och arbeta i hela EU. Ett effektivt system, som ständigt utvecklas, har inrättats för att genomföra dessa rättigheter fullt ut. EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna samlar alla individuella rättigheter i ett enda instrument, där de är uppdelade utifrån flera huvudprinciper: mänsklig värdighet, grundläggande friheter, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter och rättskipning. Alla medborgare har rätt att göra en framställning till parlamentet i frågor där unionen har befogenhet. Genom EU:s medborgarinitiativ har medborgarna möjlighet att verka för att det antas lagar som anses vara nödvändiga för ett korrekt genomförande av fördragen. Genom Lissabonfördraget infördes flera nya aspekter avseende området med frihet, säkerhet och rättvisa, inbegripet en effektivare och mer demokratisk beslutsprocess, utökade befogenheter för EU-domstolen och en ny roll för de nationella parlamenten.