Faktablad om Europeiska unionen

Faktablad om Europeiska unionen

Välkommen till webbsidan för faktablad. Faktabladen infördes 1979 i samband med det första direkta valet till Europaparlamentet. Deras syfte är att ge en lättbegriplig, kortfattad och korrekt överblick över Europeiska unionens institutioner och politik och över Europaparlamentets roll i det politiska skeendet.

Faktabladen delas in i fem kapitel: 1) Europeiska unionens funktionssätt. 2) Ekonomi, forskning och livskvalitet. 3) Sammanhållning, tillväxt och sysselsättning. 4) Medborgare: grundläggande rättigheter, säkerhet och rättvisa. 5) EU:s yttre förbindelser.

Faktabladen sammanställs av utredningsavdelningarna och enheten för övervakning av ekonomisk styrning och finns på 24 språk. Nätversionen ses över och uppdateras regelbundet under årets gång, när parlamentet har antagit en viktig ståndpunkt eller fattat ett viktigt politiskt beslut.

Europeiska unionens funktionssätt

EU:s historiska utveckling och de olika fördragen, EU:s rättssystem, beslutsprocesser, institutioner och organ samt dess finansiering.

Ekonomi, forskning och livskvalitet

Inre marknaden, konsumentskydd och folkhälsa; social-, sysselsättnings-, industri-, energi- och miljöpolitik; EMU, beskattning och finansiella tjänster.

Sammanhållning, tillväxt och sysselsättning

Regional- och sammanhållningspolitik, den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken; transport, turism och transeuropeiska nät; kultur, utbildning och idrott.

Medborgare: grundläggande rättigheter, säkerhet och rättvisa

Individuella och kollektiva rättigheter, stadgan om de grundläggande rättigheterna; frihet, säkerhet och rättvisa, bland annat invandrings- och asylpolitiken.

EU:s yttre förbindelser

Utrikes- och utvecklingspolitik och handelsförbindelser; främjande av mänskliga rättigheter och demokrati; utvidgning och förbindelser bortom EU:s närområde.

Innehåll

Gå igenom faktabladen kapitel- och avsnittsvis och ladda ner dem eller läs dem på nätet. Varje faktablad kan sparas för sig.