Fonden för en rättvis omställning

Fonden för en rättvis omställning är ett finansieringsinstrument inom sammanhållningspolitiken vars syfte är att ge stöd till territorier som står inför allvarliga socioekonomiska utmaningar till följd av omställningen till klimatneutralitet. Fonden för en rättvis omställning kommer att underlätta genomförandet av den europeiska gröna given, som syftar till att göra EU klimatneutralt senast 2050.

Rättslig grund

Artikel 175 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056 av den 24 juni 2021 om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

Bakgrund

Fonden för en rättvis omställning är ett av EU:s viktigaste verktyg för att stödja regioner i omställningen till klimatneutralitet senast 2050.

Den 11 december 2019 antog kommissionen ett meddelande om den europeiska gröna given, med en färdplan för en ny tillväxtpolitik för EU. Som en del av den europeiska gröna given, och i syfte att uppnå ett klimatneutralt EU på ett effektivt och rättvist sätt, föreslog kommissionen att det skulle inrättas en mekanism för en rättvis omställning, inbegripet en fond för en rättvis omställning. Kommissionen slog fast att mekanismen för en rättvis omställning bör inriktas på de regioner och sektorer som påverkas mest av omställningen på grund av deras beroende av fossila bränslen, däribland kol, torv och oljeskiffer, och på växthusgasintensiva industriprocesser.

Mekanismen består av följande tre pelare:

  • Fonden för en rättvis omställning.
  • Ett särskilt program inom InvestEU.
  • En lånefacilitet för den offentliga sektorn som tillhandahålls av Europeiska investeringsbanken för att mobilisera ytterligare investeringar i de berörda regionerna.

Fonden för en rättvis omställning tillhandahåller i första hand bidrag. Det särskilda programmet för en rättvis omställning inom InvestEU lockar till sig privata investeringar. Europeiska investeringsbankens verksamhet bör öka den offentliga finansieringen.

Det stöd som ges via Fonden för en rättvis omställning är inriktat på ekonomisk diversifiering i de territorier som påverkas mest av klimatomställningen, liksom på kompetenshöjning och aktiv inkludering av arbetstagare och arbetssökande i dessa territorier. Kriterierna för vilka investeringar som är stödberättigande inom de två andra pelarna i mekanismen för en rättvis omställning är bredare, så att man även stöder verksamhet med koppling till energiomställningen.

Mål

Fonden för en rättvis omställning är ett viktigt verktyg för att stödja de territorier som påverkas mest av omställningen till klimatneutralitet och för att undvika en ökning av skillnaderna mellan regionerna. Dess huvudsakliga mål är att mildra konsekvenserna av omställningen genom att finansiera en diversifiering och modernisering av den lokala ekonomin och genom att dämpa de negativa konsekvenserna för sysselsättningen. För att uppnå sina mål stöder Fonden för en rättvis omställning investeringar på områden som digital konnektivitet, ren energiteknik, utsläppsminskningar, återställande av industrianläggningar, omskolning av arbetstagare och tekniskt stöd.

Fonden för en rättvis omställning genomförs i enlighet med bestämmelserna om delad förvaltning, vilket innebär ett nära samarbete med nationella, regionala och lokala myndigheter. För att få stöd från Fonden för en rättvis omställning måste medlemsstaterna lämna in territoriella planer för en rättvis omställning. I dessa planer anges de särskilda insatsområdena, på basis av de ekonomiska och sociala konsekvenserna av omställningen. I dessa planer bör särskild hänsyn tas till de förväntade förlusterna av arbetstillfällen samt omvandlingen av produktionsprocesserna i de industriella anläggningar som har den högsta växthusgasintensiteten.

Budget och finansiella bestämmelser

Fonden för en rättvis omställning tillhandahåller stöd till alla medlemsstater. Tilldelningskriterierna bygger på industriutsläpp i regioner med hög koldioxidintensitet, sysselsättning inom industrin och inom kol- och brunkolsbrytning, produktion av torv och oljeskiffer, samt på den ekonomiska utvecklingsnivån. Medlemsstater som ännu inte har åtagit sig att genomföra målet att uppnå klimatneutralitet senast 2050 kommer endast att tilldelas 50 % av sina planerade anslag. Nivån för EU:s medfinansiering fastställs i enlighet med den regionkategori i vilken dessa projekt genomförs. För mindre utvecklade regioner fastställs medfinansieringen till högst 85 %, för övergångsregioner till 70 % och för mer utvecklade regioner till 50 %.

Fonden för en rättvis omställning har en total budget på 17,5 miljarder euro för perioden 2021–2027. 7,5 miljarder euro finansieras inom den fleråriga budgetramen och ytterligare 10 miljarder euro finansieras inom ramen för NextGenerationEU.

Medlemsstaterna kan komplettera sina anslag från Fonden för en rättvis omställning med de medel som anslås inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+.

Europaparlamentets roll

Under förhandlingarna om förslaget om inrättande av Fonden för en rättvis omställning var Europaparlamentet särskilt oroat över de socioekonomiska konsekvenserna av omställningen till en klimatneutral ekonomi, och föreslog åtgärder som bidrar till processens genomförande utan att skillnaderna mellan regionerna ökar ytterligare och utan att någon hamnar på efterkälken.

Europaparlamentet föreslog en utvidgning av den verksamhet som kan finansieras genom Fonden för en rättvis omställning i syfte att inbegripa verksamhet som bedrivs av mikroföretag, universitet och offentliga forskningsinstitutioner, samt digital innovation och verksamhet på områdena utbildning och social delaktighet. Detta skulle göra det möjligt för regioner, människor, företag och andra intressenter att effektivt hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av omställningen till en klimatneutral ekonomi. Dessutom föreslog Europaparlamentet en rad undantag för vissa ekonomiska verksamheter och betonade vikten av fondens sociala aspekt.

År 2020 föreslog Europaparlamentet att en betydligt större budget skulle anslås till Fonden för en rättvis omställning. Detta gjorde det möjligt att på frivillig basis göra överföringar från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+. Europaparlamentet rekommenderade också att man lägger till ett ”grönt belöningssystem”, vilket innebär att ytterligare medel kan ges till de medlemsstater som lyckas minska sina växthusgasutsläpp snabbare än väntat.

Den slutliga texten till förordningen om inrättande av Fonden för en rättvis omställning antogs formellt av parlamentet den 18 maj och av rådet vid en omröstning den 7 juni 2021. Slutakten undertecknades den 24 juni och offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 30 juni 2021.

 

Frédéric Gouardères