Konsumentpolitiken: principer och instrument

En ändamålsenlig konsumentskyddspolitik säkerställer att den inre marknaden fungerar väl och effektivt. Syftet är att garantera konsumenternas rättigheter gentemot näringsidkare och att förbättra skyddet för sårbara konsumenter. Konsumentskyddsbestämmelser kan förbättra marknadssituationen inom hela ekonomin. De gör marknaderna rättvisare och kan genom att förbättra kvaliteten på informationen till konsumenterna resultera i mer miljöanpassade och mer socialt inriktade marknader. Att öka konsumenternas inflytande och effektivt skydda såväl deras säkerhet som deras ekonomiska intressen har kommit att bli grundläggande mål för EU:s politik.

Rättslig grund

Artiklarna 4.2 f, 12, 114 och 169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 38 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Mål

För att främja konsumenternas intressen och säkerställa en hög konsumentskyddsnivå måste unionen bidra till att skydda konsumenternas hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen. Dessutom måste unionen främja konsumenternas rätt till information och utbildning och deras rätt att organisera sig för att tillvarata sina intressen. Konsumentskyddet måste integreras i EU-lagstiftningen inom alla relevanta politikområden.

Åtgärder

A. Allmänt

Programmet för EU-åtgärder på det konsumentpolitiska området bygger på den nya strategin för konsumentpolitiken, antagen den 13 november 2020. Strategin innehåller en uppdaterad vision för EU:s konsumentpolitik från 2020 till 2025, och den har titeln ”En hållbar återhämtning genom stärkt konsumentresiliens”. Syftet med strategin är också att åtgärda konsumenternas omedelbara problem i samband med covid-19-pandemin.

Strategin omfattar fem prioriterade huvudområden:

  • Den gröna omställningen: Strategin tar upp de nya utmaningar som är kopplade till konsumenträttigheter och de möjligheter till stärkt inflytande som den gröna omställningen innebär, och säkerställer att hållbara produkter och livsstilar är tillgängliga för alla, oavsett bostadsort eller inkomst.
  • Den digitala omställningen: Skapa en säkrare digital miljö för konsumenterna där deras rättigheter skyddas och säkerställa lika villkor så att innovation kan leda till nyare och bättre tjänster för alla européer.
  • Möjlighet till gottgörelse och upprätthållande av konsumenträttigheter: Hantera covid-19-pandemins inverkan på konsumenträttigheterna och ta itu med vilseledande miljöpåståenden och otillbörliga affärsmetoder i samband med påverkansmetoder och personalisering på nätet. Även om det först och främst är de nationella myndigheternas ansvar att se till att konsumenträttigheterna upprätthålls spelar EU en viktig samordnande och stödjande roll, som bygger på förordningen om konsumentskyddssamarbete.
  • Beaktande av särskilda konsumentbehov: Beaktande av behoven för konsumentgrupper som i vissa situationer kan vara sårbara och behöva extra skyddsåtgärder. Konsumenternas sårbarhet kan bero på sociala omständigheter eller på särskilda egenskaper som utmärker enskilda konsumenter eller konsumentgrupper.
  • Konsumentskydd i ett globalt sammanhang: Garantera att importerade varor är säkra och skydda EU-konsumenterna från otillbörliga affärsmetoder som används av aktörer utanför EU genom marknadsövervakning och närmare samarbete med relevanta myndigheter i EU:s partnerländer.

EU:s institutioner övervakar systematiskt konsumentpolitiken genom resultattavlan för konsumentvillkor, som kontrollerar de nationella förhållandena för konsumenter på tre områden (kunskap och förtroende, efterlevnad och tillsyn samt klagomål och tvistlösning) och granskar de framsteg som gjorts för att integrera EU:s detaljhandelsmarknad baserat på antalet gränsöverskridande transaktioner mellan näringsidkare och konsumenter och utvecklingen av e-handeln. Ett annat sätt att systematiskt övervaka konsumentpolitiken är genom resultattavlan för konsumentmarknaderna, som är inriktad på konsumenter som nyligen gjort ett inköp, i syfte att kartlägga fler än 40 konsumentmarknader vad gäller nyckelindikatorer, såsom tilltro till att säljarna respekterar rådande konsumentskyddsregler, möjligheten att jämföra erbjudanden, utbudet av produkter på marknaden, den mån i vilken konsumenternas förväntningar infrias och skador orsakade av problem som konsumenterna möter.

Den 28 april 2021 lanserades dessutom programmet för den inre marknaden i syfte att hjälpa den inre marknaden att nå sin fulla potential och säkerställa EU:s återhämtning efter covid-19-pandemin. Paketet har en budget på 4,2 miljarder euro för perioden 2021–2027 och utgör ett integrerat paket som ska stödja och stärka styrningen av den inre marknaden, inbegripet för finansiella tjänster.

B. Sektorsåtgärder (se faktablad 2.2.2)

1. Konsumentgrupper

Att involvera grupper som företräder de europeiska konsumenternas intressen är en prioritering för EU-institutionerna. Den rådgivande europeiska konsumentgruppen är kommissionens huvudsakliga forum för samråd med nationella och europeiska konsumentorganisationer. Denna konsumentgrupp, som inrättades genom kommissionens beslut 2009/705/EG, kan informera kommissionen och ge den råd i alla frågor som gäller konsumentintressen på EU-nivå. Europaparlamentet och rådet antog 2017 förordning (EU) 2017/826 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskilda verksamheter för att göra konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster mer delaktiga i utformningen av unionens politik på området för finansiella tjänster under perioden 2017–2020.

2. Konsumentkunskap

EU har genomfört konsumentutbildningsinsatser på olika stadier, bland annat i grundskolor och gymnasieskolor, där konsumentkunskap successivt införts i läroplanerna. Ett sådant initiativ är Consumer Classroom, en flerspråkig alleuropeisk webbplats för lärare. Den innehåller omfattande dokumentation om konsumentkunskap från hela EU och tillhandahåller interaktiva och samarbetsinriktade verktyg för att göra det lättare att förbereda och förmedla lektioner till studenter och andra lärare. Det interaktiva och internetbaserade verktyget för konsumentupplysning Dolceta vände sig till lärare, men även till konsumenter, och omfattar bland annat grundläggande konsumenträttigheter, produktsäkerhet och ekonomiska grundkunskaper.

3. Konsumentupplysning

Bättre information och större kunskap om konsumenträttigheter skulle kunna öka konsumenternas förtroende. EU har inrättat nätverket av europeiska konsumentcentrum för att tillhandahålla information och rådgivning om gränsöverskridande inköp och hantera konsumenternas klagomål. Ett parallellt nätverk, FIN-NET, fyller samma funktion när det gäller klagomål om gränsöverskridande finansiella tjänster. Kommissionen genomför också kampanjer för konsumentupplysning i medlemsstaterna och publicerar konsumenthandledningar. Solvit är en tjänst inriktad på att lösa tvister som uppstått till följd av överträdelser av unionsrätten.

Portalen Ditt Europa spelar en viktig roll när det gäller att ge tillgång till bra information om konsumentpolitik och föra samman olika informationskällor i ett enda referensinformationscentrum. Tillgången till information har förbättrats genom en gemensam digital ingång (förordning (EU) 2018/1724).

Som en del av paketet om cirkulär ekonomi offentliggjorde kommissionen den 30 mars 2022 ett förslag till direktiv om mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information. Förslagets huvudsyfte är att uppmuntra konsumenterna att göra miljövänliga val genom att ge dem den information de behöver.

4. Upprätthållande av konsumenträttigheterna

Att konsumenträttigheterna upprätthålls på ett ändamålsenligt och korrekt sätt är precis lika viktigt som det faktum att de existerar. Ansvaret för att de upprätthålls ligger huvudsakligen hos de nationella offentliga myndigheterna. Förordning (EU) 2017/2394 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen sammanför dessa nationella myndigheter i ett EU-omfattande nätverk som utgör en ram för informationsutbyte och samarbete för att stoppa alla överträdelser av konsumentskyddslagstiftningen (t.ex. om vilseledande reklam, paketresor och distansförsäljning). Nätverket genomför också samordnade utredningar och samordnad tillsynsverksamhet (t.ex. i form av samordnade tillsynsåtgärder på internet där myndigheterna kontrollerar webbplatser för att se om lagstiftningen efterlevs).

Europaparlamentets roll

Parlamentet förbättrar fortlöpande konsumentskyddsreglerna i EU. Konsumentskyddspolitiken har gått från att vara en politik för teknisk harmonisering av normer för att främja den inre marknaden till att vara en del av strävan att uppnå målet om att förverkliga ett ”medborgarnas Europa”. Som ett resultat av parlamentets lagstiftningsinsatser tillämpar medlemsstaterna sedan den 13 juni 2014 de nationella lagar som genomför direktivet om konsumenträttigheter, som parlamentet antog med en överväldigande majoritet.

Den 12 december 2017 antog parlamentet förordning (EU) 2017/2394 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen i syfte att effektivisera bestämmelserna och förfarandena för samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen.

Efter att kommissionen hade lagt fram sitt förslag till en ny giv för konsumenterna antog parlamentet den 27 november 2019 direktiv (EU) 2019/2161 om bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler. Den 25 november 2020 antog parlamentet direktiv (EU) 2020/1828 om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen.

Förutom att delta i unionens lagstiftningsarbete fastställer parlamentet även politiska agendor på konsumentskyddsområdet genom att anta initiativbetänkanden. Parlamentet har varit särskilt aktivt när det gäller att säkra större budgetanslag för konsumentskyddsåtgärder och utvecklingen av konsumentrepresentationen i medlemsstaterna, särskilt i de medlemsstater som anslöt sig till EU efter 2004. Den 13 september 2018 antog parlamentet en resolution om olika kvalitet på produkter på den inre marknaden, i vilken parlamentet noterade att denna praxis är diskriminerande och strider mot konsumenternas förväntningar.

Den 25 november 2020 antog parlamentet en resolution om en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter, i vilken man framhävde betydelsen av att konsumentvaror håller länge och kan repareras och av att konsumenterna får fler rättigheter och mer information så att de kan göra hållbara val[1].

Under covid-19-krisen blev konsumentskyddet avgörande för att säkerställa ersättning för inställda tjänster och för att bekämpa spridningen av felaktig information och oseriösa näringsidkare som till höga priser säljer falsk medicinsk utrustning eller medicinsk utrustning som inte uppfyller kraven. Den 23 mars 2020 skickade utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) en skrivelse till kommissionens verkställande vice ordförande Margrethe Vestager, kommissionsledamöterna Thierry Breton och Didier Reynders och det kroatiska ordförandeskapet för rådet. Utskottet efterlyste ytterligare åtgärder för att hantera covid-19-krisen och hänvisade till behovet av demokratisk tillsyn över denna process. På uppdrag av IMCO-utskottet anordnade utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet den 9 november 2020 ett webbinarium[2] om covid-19-pandemins påverkan på den inre marknaden och konsumentskyddet. Under webbinariet belystes effekterna av de åtgärder som vidtagits i medlemsstaterna och på EU-nivå för att mildra pandemins negativa konsekvenser och förslag lades fram om vad som mer kunde göras för att säkerställa en väl fungerande inre marknad såväl i nuläget som under framtida kriser. Den 19 november 2020 presenterade Didier Reynders, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, den nya strategin för konsumentpolitiken för IMCO-utskottet. Strategin undersöker covid-19-pandemins påverkan på konsumenterna och tar upp mer långsiktiga konsumentpolitiska frågor med avseende på den gröna och den digitala omställningen, hanteringen av konsumenternas sårbarhet, effektivt upprätthållande av konsumenträttigheterna och internationellt samarbete med partnerländer.

Den 22 februari 2021 lades en övergripande studie[3] om konsekvenserna av covid-19 på den inre marknaden fram för IMCO-utskottet. Studien anger på vilket sätt restriktionerna påverkar den fria rörligheten för varor, tjänster och personer på medlemsstatsnivå och EU-nivå. Den innehåller politiska rekommendationer om hur framtida kriser skulle kunna hanteras för att möjliggöra en fortsatt fri rörlighet, exempelvis tillhandahållande av medel som ska användas för utveckling och inköp av framtida vacciner och fortsatt samordning av relevanta bestämmelser på EU-nivå.

Konsumentpolitik med avseende på nättjänster och digitala tjänster är ett område som parlamentet och inte minst IMCO-utskottet har fokuserat på. I juni 2020 visade en studie[4] om onlineplattformars hantering av olagligt innehåll som genomförts på uppdrag av IMCO-utskottet att det finns utrymme för att stärka EU:s rättsliga ram, vid sidan av onlineplattformars samreglering, för att skydda konsumenterna från olagligt och skadligt innehåll på nätet. En studie som publicerades i juni 2021 analyserade konsekvenserna av riktad marknadsföring för marknadsförare, marknadstillträde och konsumentval.

Den 20 oktober 2020 antog parlamentet tre resolutioner med följande titlar: Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt, Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna och Rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet. I dessa beskriver parlamentet sin plan för hur man i framtiden ska kunna säkerställa en väl fungerande digital inre marknad, vilket inbegriper ett bättre skydd för konsumenterna på nätet. Mycket av innehållet i initiativbetänkandena har funnit sin väg in i kommissionens förslag, som ändrades och antogs av IMCO-utskottet i december 2021 (se faktablad 2.1.7). De preliminära politiska överenskommelser som i mars och april 2022 nåddes om rättsakten om digitala marknader och rättsakten om digitala tjänster bidrar kraftigt till konsumentskyddet på det digitala området.

Den 27 september 2021 anordnade IMCO-utskottet en offentlig utfrågning om konsumentskydd och verktyg för automatiserat beslutsfattande i en modern ekonomi. Utfrågningen fokuserade på lösningar för att skydda konsumenterna från risker i samband med användandet av AI-drivna yrkesmässiga tjänster och smarta produkter som fungerar med hjälp av verktyg för automatiserat beslutsfattande, och framhävde lösningar för hur informationen till konsumenterna ska kunna förbättras både kvalitativt och kvantitativt. Företrädare för konsumenter, företag, certifieringsorgan och den akademiska världen gav sin syn på den nuvarande EU-ramen och på de krav som bör införas för att säkerställa att konsumenterna åtnjuter ett kraftfullt skydd och känner stort förtroende. De gav också sina synpunkter på de utmaningar detta skulle innebära för företagen och på hur man skulle kunna säkerställa att kraven verkligen följs. IMCO-utskottets ledamöter underströk behovet av att skapa en trovärdig miljö och berättade hur de ansåg att den nuvarande rättsliga ramen skulle kunna förbättras. I maj 2022 anordnade IMCO-utskottet dessutom en offentlig utfrågning om digitala produktpass: ökad transparens och ökat konsumentskydd som ett medel för att förbättra konsumentupplysningen i en digitaliserad miljö.

Vidare antog parlamentet den 7 april 2022 en resolution om konsumenters rätt till reparation. Resolutionen tar upp det dubbla målet att ge konsumenterna produkter som både varar längre och kan repareras. Den 20 april 2022 höll IMCO-utskottet en offentlig utfrågning om upprätthållande av konsumenternas rättigheter när de handlar utanför EU. Syftet med utfrågningen var att ge en överblick över situationen vad gäller konsumenters rättigheter när de handlar utanför EU, såsom förhandsinformation och skydd mot otillbörliga affärsmetoder och avtalsvillkor.

 

[1]Relevant forskning omfattar Keirsbilck, B. et al., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation. Studie för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, sammanställd av Europaparlamentets utredningsavdelning för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, Luxemburg, 2020.
[2]Milieu Consulting SRL, The impact of COVID-19 on the Internal Market and Consumer Protection – IMCO Webinar Proceedings. Studie för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, sammanställd av Europaparlamentets utredningsavdelning för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, Luxemburg, 2020.
[3]Marcus, J. S. et al., The impact of COVID-19 on the Internal Market. Studie för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, sammanställd av Europaparlamentets utredningsavdelning för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, Luxemburg, 2021.
[4]De Streel, A. et al., Online Platforms’ Moderation of Illegal Content Online. Studie för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, sammanställd av Europaparlamentets utredningsavdelning för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet inom generaldirektoratet för unionens interna politik, Luxemburg 2020.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos