DA    DE    EL    EN    ES    FI    FR    IT    NL    PT    SV   
 
Europa-Parlamentets formand
Biografi

Nicole FONTAINE er født 1942 i Normandiet som datter af en læge og barnebarn af skolelærere. I 1962 fik hun som 20-årig sin juridiske bacheloreksamen, i 1964 diplom fra Institut d'Etudes Politiques i Paris, efterfulgt i 1969 af doktorgraden i offentlig ret. Hun er advokat i Hauts-de-Seine.

Nicole FONTAINE har på nationalt plan i næsten 20 år i generalsekretariatet for den katolske undervisning været ansvarlig for de vanskelige forbindelser mellem den private uddannelsessektor og de offentlige myndigheder, først som juridisk konsulent og derpå 1972-1981 som vicegeneralsekretær, og endelig 1981-1984 som generaldelegeret. Hun blev her den centrale kontaktperson med hensyn til, og ofte initiativtager til, love og andre retsforskrifter, som i 2 årtier har præget de juridiske rammer for harmoniske forbindelser mellem staten og de private institutioner, som ved kontrakt er tilknyttet den offentlige uddannelsessektor.

Hendes juridiske doktorafhandling om forbindelserne mellem staten og den private uddannelse, som er udkommet i 4 oplag og er alment kendt, er blevet det ubestridte standardværk på området.

Nicole FONTAINE var 1975-1981 medlem af Det Øverste Råd for de Højere Uddannelser og 1978-1981 medlem af dets faste afdeling. 1980-1984 sad hun i Det Økonomiske og Sociale Råd, hvor hun bl.a. forelagde en rapport om bogpolitik.

I juni 1984 valgtes hun til medlem af Europa-Parlamentet, umiddelbart efter de store demonstrationer i Paris for et frit uddannelsessystem, som skulle føre til fred og frihed inden for uddannelsessektoren. Hun koncentrerede under sit første mandat sin parlamentariske virksomhed om en fremtidsorienteret sektor, som stadig undervurderes i forhold til de økonomiske spørgsmåls dominans: Borgernes Europa. På dette område interesserede hun sig i særdeleshed for projekter vedrørende ungdommen, foreningsliv og gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, som alle er afgørende betingelser for den erhvervsmæssige mobilitet og etableringsfriheden over hele Det Europæiske Fællesskab.

Denne virksomhed udøvedes hovedsagelig inden for rammerne af de tre parlamentariske udvalg, hun var medlem af: Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder, Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier og Udvalget om Kvinders Rettigheder.

I juli 1989 blev hun genvalgt til Europa-Parlamentet på den centrumsliste, Simone Veil stod i spidsen for, og hun blev valgt til næstformand. I denne egenskab var hun medlem af Parlamentets Præsidium og repræsenterede Parlamentet i Den Blandede Delegation Europa-Parlamentet - De Nationale Parlamenter.

I januar 1994 udpegedes hun af sin gruppe, Det Europæiske Folkepartis Gruppe, til fast medlem af Forligsudvalget, som var nedsat i medfør af Maastricht-traktaten, og som har til opgave at løse de konflikter, som ved afslutningen af lovgivningsproceduren stadig består mellem Rådet og Europa-Parlamentet. Hun er her det eneste faste franske medlem.

Hun er også formand for Europa-Parlamentets delegation til COSAC (Konferencen for Organer med Ansvar for EU-anliggender i Unionens Parlamenter), som er den instans, der beskæftiger sig med samarbejdet mellem de nationale parlamentet og Europa-Parlamentet.

Nicole FONTAINE udgav i juni 1994 kort forud for valgene til Europa-Parlamentet et værk, som havde til formål at øge den brede offentligheds kendskab til Europa-Parlamentet, og som havde titlen: Les députés européens: Qui sont-ils? Que font-ils?

I 1994 blev hun genvalgt til sit tredje mandat i Europa-Parlamentet. I juli blev hun også genvalgt til næstformand i Parlamentet og blev på grund af antallet af modtagne stemmer første næstformand i Europa-Parlamentet. I januar 1997 forlængedes hendes hverv som første næstformand. I denne egenskab førte hun sammen med Rådets formand forsæde i Forligsudvalget.

I august 1997 udgav hun en vejledning over fællesskabsstøtte med titlen: L'Europe de vos initiatives og i oktober 1998 en popularisering af Amsterdam-traktaten med titlen: Le Traité d'Amsterdam, à l'intention de ceux qui aimeraient s'interesser à l'Europe si elle était moins obscure.

På nationalt plan er Nicole FONTAINE næstformand i UDF og i egenskab heraf medlem af UDF's eksekutivudvalg og politiske bestyrelse.

Som nr. 2 på den liste, der anførtes af François BAYROU, genvalgtes Nicole FONTAINE i juni 1999 til Europa-Parlamentet.

Som modkandidat til Mario SOARES valgtes hun den 20. juli 1999 i første valgrunde med et flertal af de afgivne stemmer til formand for Europa-Parlamentet.

 
© European ParliamentResponsible Website : Hélène Lanvert