DA    DE    EL    EN    ES    FI    FR    IT    NL    PT    SV   
 
Die Präsidentin des Europäischen Parlaments
Frühere Präsidenten

Präsidenten der Gemeinsamen Versammlung

Präsidenten des Europäischen Parlaments (1958-1969)

Präsidenten des Europäischen Parlaments (1969-1979)

Präsidenten des Europäischen Parlaments (1979-1989)

Präsidenten des Europäischen Parlaments (1989-1999)
 
© European ParliamentResponsible Website : Hélène Lanvert