Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων ολομελείας του Κοινοβουλίου, της Διάσκεψης των Προέδρων των Πολιτικών Ομάδων (που ανέρχονται σε 7) και του Προεδρείου του Κοινοβουλίου (στο οποίο συμμετέχουν 14 Αντιπρόεδροι).

Ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου και, για το σκοπό αυτό, εποπτεύει όλων των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου και των οργάνων του.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο σε όλες τις νομικές υποθέσεις.

Ο Πρόεδρος ομιλεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν από κάθε συνεδρίασή του, και εκφράζει την άποψη του Κοινοβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο πλαίσιο συζήτησης με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο στις διεθνείς του σχέσεις, και, σ΄ αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιεί επίσημες επισκέψεις εντός και εκτός της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος θέτει δια της υπογραφής του σε ισχύ τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά από ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο επ΄ αυτού σε δεύτερη ανάγνωση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Πρόεδρος προεδρεύει των αντιπροσωπειών συνδιαλλαγής μεταξύ ΕΚ/Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος μπορεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης ΕΚ/Συμβουλίου, να προεδρεύει της επιτροπής συνδιαλλαγής ΕΚ/Συμβουλίου. Από κοινού με τον Ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υπογράφει όλες τις νομοθετικές πράξεις που εγκρίνονται με τη διαδικασία συναπόφασης.

Όταν διεξάγεται Διακυβερνητική Διάσκεψη για τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών, ο Πρόεδρος συμμετέχει στις συνεδριάσεις των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων όταν οι συνεδριάσεις αυτές πραγματοποιούνται σε υπουργικό επίπεδο.