EUROOPA PARLAMENDI PRESIDENT

President juhatab täiskogu istungeid, fraktsioonide (7) esimeeste konverentsi ja EP juhatust (14 asepresidenti). President tagab Euroopa Parlamendi kodukorra kohaldamise ning juhib sellest tulenevalt kõiki EP ja tema organite tegevusi.

President esindab parlamenti õigusasjades.

President esineb sõnavõtuga igal Euroopa Ülemkogu kohtumise avaistungil, väljendades Euroopa Parlamendi seisukohti päevakorda kantud teemadel ja arutledes nende üle riigipeade ja valitsusjuhtidega.

President esindab Euroopa Parlamenti rahvusvahelistes suhetes ning käib sellest tulenevalt ametireisidel ELis ja EList väljaspool.

President kinnitab oma allkirjaga ELi eelarve pärast Euroopa Parlamendi poolt teisel lugemisel antud heakskiitu. Menetluse ajal juhatab president EP ja nõukogu lepitusdelegatsioone.

President võib nõukogu kaasotsustamismenetluse raames juhatada EP/nõukogu lepituskomiteed. President allkirjastab koos nõukogu eesistujaga kõik kaasotsustamismenetluse raames vastu võetud õigusloomega seotud dokumendid.

Asutamislepingute muutmiseks peetavate valitsustevaheliste konverentside korral osaleb president valitsuste esindajate koosolekutel, kui need toimuvad ministrite tasemel.