Pareigos Europos Parlamento Pirmininkas

Vadovauja plenariniams posėdžiams, frakcijų pirmininkų (7) sueigos posėdžiams,EP biurui (14 pirmininko pavaduotojų) Pirmininkui patikėtas Darbo tvarkos taisyklių taikymas. Jis vadovauja EP ir jo struktūrų veiklai.

Pirmininkas atstovauja Parlamentui, kai tvarkomi juridiniai reikalai.

Pirmininkas sako kalbą prieš kiekvieną Europos Vadovų Tarybos posėdį. Jis išreiškia Europos Parlamento nuomonę apie klausimus, įtrauktus į darbotvarkę, valstybių ar vyriausybės vadovų diskusijas.

Pirmininkas atstovauja Europos Parlamentui tarptautiniuose santykiuose. Todėl jis vyksta į oficialius vizitus ES viduje ir už jos ribų.

Po antro Parlamento svarstymo Pirmininkas savo parašu patvirtina, kad įvykdytas ES biudžetas. Pagal procedūrą jis vadovauja derinimo komiteto, kurį sudaro EP ir Tarybos atstovai, posėdžiams.

Pagal bendro sprendimo su Ministrų taryba priėmimo procedūrą Pirmininkas gali pirmininkauti Taikinimo komitetui,sudarytam iš EP ir Tarybos atstovų. Kartu su Tarybos Pirmininku jis pasirašo visus taikant bendro sprendimo procedūrą priimtus teisės aktus.

Tarpvyriausybinėse konferencijose, kurių metu siekiama pakeisti sutartis, jis dalyvauja valstybių narių vyriausybės atstovų posėdžiuose, kai šie vyksta ministrų lygmeniu.