EIROPAS PARLAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Priekšsēdētājs vada plenārsēdes, Politisko grupu (7) priekšsēdētāju konferenci un Prezidiju, ko veido EP priekšsēdētāja vietnieki (14). Viņš ir atbildīgs par Parlamenta Reglamenta piemērošanu. Tādējādi viņš vada EP un tā struktūrvienību darbību kopumā.

Priekšsēdētājs pārstāv Parlamentu tiesiskos darījumos.

Priekšsēdētājs uzstājas Eiropadomē katras tās sanāksmes sākumā. Viņš tajās pauž Eiropas Parlamenta viedokli par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un apspriež tos ar valstu vai valdību vadītājiem.

Priekšsēdētājs pārstāv Eiropas Parlamentu starptautiskajās attiecībās. Saistībā ar tām priekšsēdētājs dodas oficiālos braucienos uz ES valstīm un ārpus ES.

Priekšsēdētājs ar savu parakstu apstiprina ES budžetu pēc Eiropas Parlamenta balsojuma otrajā lasījumā. Šīs procedūras laikā viņš vada saskaņošanas delegācijas, kurās piedalās EP un Padome.

Koplēmuma procedūrās (ar Ministru Padomi) priekšsēdētājs var vadīt EP/Padomes samierināšanas procedūru. Viņš un Padomes priekšsēdētājs paraksta visus tiesību aktus, kas ir pieņemti saskaņā ar koplēmuma procedūru.

Starpvaldību konferencēs, ko rīko līgumu pārskatīšanai, viņš piedalās valdību pārstāvju sanāksmēs, kuras notiek ministru līmenī.