PREDSEDA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Predsedá plenárnym schôdzam, konferencii predsedov politických skupín (7) a predsedníctvu EP (14 podpredsedov). Je zodpovedný za uplatňovanie rokovacieho poriadku Parlamentu. V tejto pôsobnosti riadi všetky aktivity EP a jeho orgánov.

Predseda zastupuje Parlament v právnych veciach.

Predseda vystupuje s prejavom pred každou zo schôdzí Európskej rady, na ktorých prezentuje stanovisko Európskeho parlamentu k témam zaradeným do programu schôdze a v rozprave s hlavami štátov a predsedami vlád.

Predseda zastupuje Európsky parlament v oblasti medzinárodných vzťahov. V tejto súvislosti absolvuje oficiálne cesty v rámci a mimo EÚ.

Predseda svojim podpisom schvaľuje rozpočet EÚ po jeho prijatí Európskym parlamentom v druhom čítaní. Počas prebiehajúceho konania predsedá zmierovacím výborom, v ktorých sú zastúpení EP a Rada.

Predseda môže v rámci spolurozhodovacieho postupu s Radou ministrov predsedať zmierovaciemu výboru EP/Rady. Spolu s predsedom Rady podpisuje všetky právne akty prijaté na základe spolurozhodovania.

Na medzivládnych konferenciách poverených reformou zmlúv sa predseda zúčastňuje na schôdzach zástupcov vlád, ak sa tieto konajú na ministerskej úrovni.