Europaparlamentets Talman

Talmannen är ordförande för plenarsammanträdena, för ordförandekonferensen med de politiska gruppernas ordförande (7) och för presidiet (14 vice talmän).

Han har ansvar för tillämpningen av institutionens arbetsordning och leder parlamentets och dess organs verksamhet i överensstämmelse med denna.

Talmannen företräder parlamentet i alla juridiska angelägenheter.

Talmannen inledningstalar vid Europeiska rådets samtliga möten och redogör i dessa tal för parlamentets ståndpunkt i de frågor som är uppställda på föredragningslistan och som stats- och regeringscheferna skall diskutera.

I samband med internationella förbindelser företräder talmannen Europaparlamentet. Talmannen avlägger också officiella besök i unionen och tredje land.

Efter omröstningen vid parlamentets andra behandling av Europeiska unionens budget förklarar talmannen budgeten för slutgiltigt antagen och undertecknar den. Under budgetförfarandet är han ordförande för parlamentets och rådets gemensamma medlingskommittéer.

Vid tillämpningen av förfarandet för medbestämmande tillsammans med rådet kan talmannen sitta som ordförande för parlamentets och rådets förlikningskommitté. Han undertecknar, tillsammans med rådets ordförande, samtliga rättsakter som antas genom medbeslutandeförfarandet.

I samband med regeringskonferenser i syfte att införa ändringar i fördragen deltar talmannen i sammanträden för regeringsföreträdare när dessa hålls på ministernivå.