skip to content
 
 
 
17-09-2021

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: οι πολίτες στο προσκήνιο

Η πρώτη από τις τέσσερις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών ξεκινά τις εργασίες της με μια συνεδρίαση στο Στρασβούργο, από την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 19Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και θα φέρουν σε επαφή 800 πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα και τις γωνιές της ΕΕ. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Ιανουαρίου 2022, τέσσερις ομάδες, καθεμία από τις οποίες θα αποτελείται από 200 πολίτες, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τη δημογραφική και κοινωνική πολυμορφία της ΕΕ, θα εξετάσουν και θα διατυπώσουν συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση που επιθυμούν για την Ευρώπη. Τουλάχιστον το ένα τρίτο των συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα θα είναι κάτω των 25 ετών.

Σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον, οι συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα θα συνεδριάσουν τρεις φορές για να συζητήσουν, αντίστοιχα, τα ακόλουθα θέματα.

1) Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, απασχόληση / εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός / ψηφιακός μετασχηματισμός·

2) Ευρωπαϊκή δημοκρατία / αξίες, δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια·

3) Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / υγεία· και

4) Η ΕΕ στον κόσμο / μετανάστευση.

Κάθε ομάδα θα έχει συνεδριάσει μία φορά προκειμένου να ξεκινήσει τις εργασίες της πριν από την επόμενη συνεδρίαση της ολομέλειας της Διάσκεψης στις 22 και 23 Οκτωβρίου.

Η Διάσκεψη και, ειδικότερα, οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών είναι μια άνευ προηγουμένου διακρατική και πολυγλωσσική άσκηση στο πλαίσιο της διαβουλευτικής δημοκρατίας, η οποία προσφέρει στους Ευρωπαίους πολίτες κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ. Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, οι πολίτες μπορούν επίσης να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε μια πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και σε πολυάριθμες εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών θα λάβουν υπόψη τις εισηγήσεις που διατυπώθηκαν στη πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης, αρχής γενομένης από την πρώτη ενδιάμεση έκθεση, που δημοσιεύτηκε στις 15 Σεπτεμβρίου. Οι διαβουλεύσεις τους θα βασίζονται επίσης στις συστάσεις που προκύπτουν από τις εθνικές ομάδες πολιτών που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Διάσκεψης σε όλα τα κράτη μέλη.

Έως την τελική συνεδρίαση των ομάδων, οι εν λόγω 800 πολίτες θα διατυπώσουν συστάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην ολομέλεια της Διάσκεψης. Είκοσι πολίτες που θα επιλεγούν από κάθε ομάδα θα συζητήσουν από κοινού με τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων και των συμβουλευτικών οργάνων της ΕΕ, των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών —όλοι ως πλήρη μέλη της ολομέλειας της Διάσκεψης. Αφού παρουσιαστούν οι εν λόγω συστάσεις και συζητηθούν με τους πολίτες, η ολομέλεια θα υποβάλει, σε συναινετική βάση, προτάσεις στην εκτελεστική επιτροπή, η οποία θα συντάξει έκθεση σε πλήρη συνεργασία και πλήρη διαφάνεια με την ολομέλεια. Τα τρία θεσμικά όργανα —το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή— έχουν αναλάβει να εξετάσουν χωρίς καθυστέρηση τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί αποτελεσματική συνέχεια στην εν λόγω έκθεση, εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Κατά τις πρώτες συνεδριάσεις τους, οι ομάδες θα συζητήσουν τα διάφορα οράματα των πολιτών για το μέλλον και θα επιλέξουν σε ποια επιμέρους θέματα επιθυμούν να επικεντρώσουν τις συζητήσεις τους. Θα επιλέξουν επίσης τους εκπροσώπους τους στην ολομέλεια της Διάσκεψης.

πρώτη συνεδρίαση κάθε ομάδας θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο (η ομάδα 1 στις 17-19 Σεπτεμβρίου, η ομάδα 2 στις 24-26 Σεπτεμβρίου, η ομάδα 3 στις 1-3 Οκτωβρίου και η ομάδα 4 στις 15-17 Οκτωβρίου), η δεύτερη διαδικτυακά και η τρίτη σε ευρωπαϊκά ινστιτούτα σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις (Δουβλίνο, Φλωρεντία, Βαρσοβία και Μάαστριχτ), με πλήρη σεβασμό των εφαρμοστέων μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια. Οι δύο πρώτες ομάδες θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν τις συστάσεις τους στην ολομέλεια της Διάσκεψης τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ η τρίτη και η τέταρτη ομάδα θα το πράξουν τον Ιανουάριο του 2022.

Ιστορικό

Οι τέσσερις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών αποτελούν έναν από τους πυλώνες της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και διοργανώνονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι συμμετέχοντες πολίτες επιλέχθηκαν τυχαία από ανεξάρτητη εταιρεία δημοσκοπήσεων, σύμφωνα με πέντε κριτήρια που αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία της ΕΕ: γεωγραφική προέλευση (ιθαγένεια και αστικό/αγροτικό περιβάλλον), φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και επίπεδο εκπαίδευσης. Οι νέοι ηλικίας μεταξύ 16 και 25 ετών θα αποτελούν το ένα τρίτο κάθε ομάδας και θα γίνεται σεβαστή η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Για την ενίσχυση της διαφάνειας, οι συζητήσεις της ολομέλειας των ομάδων (δηλαδή οι συζητήσεις μεταξύ και των 200 πολιτών) θα μεταδίδονται απευθείας μέσω διαδικτύου στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης σε 24 γλώσσες.

 

Σύνδεσμοι

 

Αναγγελία προς τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης της συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί στις 17-19 Σεπτεμβρίου 2021

Ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης

Πρώτη ενδιάμεση έκθεση της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών

Ειδικός χώρος για τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών στην πλατφόρμα

Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Ενημερωτικό γράφημα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης

Ενημερωτικό δελτίο της Επιτροπής