Начална страница

 
 

Изслушвания на двамата кандидати за членове на Комисията от България и Румъния

На 1 януари 2007 г. се очаква Договорът за присъединяване на България и Румъния да влезе в сила и двете страни ще се присъединят към Европейския съюз, като с това броят на държавите-членки ще стане 27.

Назначаването на двама представители от България и Румъния в Европейската комисия ще бъде важен знак за интеграцията на тези две нови държави-членки в Европейския съюз и ще отбележи началото на тяхното пълноценно участие в процеса на вземане на решения на европейско равнище.

С оглед по-голямата прозрачност на процедурата и придаване на повече легитимност на назначаването на двамата нови членове на Комисията, Европейският парламент ще проведе изслушване на всеки един от двамата кандидати, последвано от официално гласуване за одобрение.

Изслушванията би трябвало да се проведат в края на ноември 2006 г. Настоящите 732-ма членове на Европейския парламент и 53-ата членове на националните парламенти на присъединяващите се страни, които са получили статут на наблюдатели в Европейския парламент, ще имат възможност да проверят компетентността на кандидатите. С цел подготовка на изслушванията, се изисква всеки кандидат да попълни писмен въпросник.

Въз основа на резултатите от изслушванията Европейският парламент ще пристъпи към официално гласуване за одобрение. Единствено след одобрението на Парламента, Съветът официално ще назначи новите членове на Комисията.

За повече подробности относно отделните кандидати за членове на Комисията, изслушванията и процедурата като цяло, моля кликнете на съответното меню в лявата част на тази страница.


Информация относно езиковите версии, на които е достъпен този уебсайт:
Тази интернет страница е на разположение на всички официални езици на Европейския съюз и на български и румънски език. Връзката към съответната езикова версия може да бъде намерена в горната дясна част на страницата в менюто Europarl:
 

lv_header

В случай, че не съществува избраната езикова версия, съдържанието на страницата ще бъде показано на английски език.