Καλώς ήλθατε

 
 

Ακροάσεις των δύο ορισθέντων Επιτρόπων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

Την 1η Ιανουαρίου 2007, πρόκειται να τεθούν σε ισχύ οι Συνθήκες Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και οι χώρες αυτές θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεβάζοντας τον αριθμό των κρατών μελών της σε 27.

Ο ορισμός δύο μελών στην Επιτροπή από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία θα αποτελέσει σύμβολο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σημάνει την έναρξη της πλήρους συμμετοχής αυτών των δύο νέων κρατών μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τη βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά τον ορισμό των δύο νέων Επιτρόπων, αλλά και για να ενισχυθεί η νομιμοποίηση του ορισμού τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πραγματοποιήσει ακρόαση των ορισθέντων Επιτρόπων, την οποία θα ακολουθήσει επίσημη ψηφοφορία για την έγκριση του ορισμού αυτού.

Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Νοεμβρίου του 2006. Οι σημερινοί 732 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα 53 μέλη των εθνικών κοινοβουλίων των υποψηφίων προς ένταξη κρατών μελών, στα οποία έχει δοθεί το καθεστώς του παρατηρητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν τα προσόντα των υποψηφίων. Ως προετοιμασία για την ακρόαση, κάθε υποψήφιος έχει κληθεί να συμπληρώσει ένα γραπτό ερωτηματολόγιο.

Στη βάση των αποτελεσμάτων των ακροάσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προχωρήσει σε επίσημη ψηφοφορία για την έγκριση του ορισμού των Επιτρόπων. Μετά από την επίσημη έγκριση εκ μέρους του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο θα προβεί στον επίσημο ορισμό των δύο νέων Επιτρόπων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους υποψήφιους Επιτρόπους, τις ακροάσεις και τη διαδικασία εν γένει, μπορείτε να επιλέξετε τα αντίστοιχα στοιχεία του μενού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της σελίδας.


Πληροφορίες σχετικά με τις γλωσσικές εκδόσεις της παρούσας ιστοθέσης:
Η παρούσα ιστοθέση διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη Βουλγαρική και τη Ρουμανική γλώσσα. Ο σύνδεσμος προς κάθε γλωσσική έκδοση βρίσκεται στο επάνω δεξιό μέρος της σελίδας στο μενού Europarl :


lv_header

Εάν κάποια σελίδα δεν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα που έχει επιλεγεί, το περιεχόμενό της θα παρουσιάζεται στα Αγγλικά.