Príručka pre užívateľa

Poznámky sú zoradené do hlavných tematických okruhov ako napríklad zahraničné veci, hospodárske a menové veci, životné prostredie alebo vnútorný trh, takže si môžete zvoliť okruh, o ktorý máte záujem. V zvolenom okruhu si môžete kliknutím vybrať jednotlivé témy, napr. pod zahraničnými vecami nájdete témy ako bezpečnostná a obranná politika alebo problematika Balkánu.
Poznámky, ktoré sa týkajú všeobecných právomocí a úloh Parlamentu, sa zakladajú na textoch zmlúv o EÚ. Tie, ktoré sa zaoberajú legislatívou EÚ (smernice alebo nariadenia) vychádzajú zo spomínaných legislatívnych textov. Na konci každej poznámky nájdete linky na tieto texty a na ďalšie informácie.
Ak by ste chceli získať prehľad o štádiách, počas ktorých sa prijímal konkrétny zákon EÚ, kliknite na linky pod názvom Prehľad legislatívnych postupov. Tu sú zaznamenané parlamentné správy, z ktorých dokument vychádza. Prostredníctvom spomínaných liniek sa dostanete do Legislatívneho observatória, kde nájdete chronologické zhrnutie jednotlivých štádií postupu v angličtine alebo vo francúzštine. Observatórium obsahuje taktiež ďalšie linky na dôležité dokumenty Komisie, Parlamentu a Rady.
V prípade, ak už je zákon prijatý, konečný legislatívny text nájdete pod titulom Úradný vestník - konečné znenie textu. Najprv sa dostanete na anglickú verziu, ale potom máte možnosť prekliknúť sa na ktorýkoľvek z 11 úradných jazykov pätnástky EÚ. Ak konečný text ešte nebol publikovaný v Úradnom vestníku, môžete kliknúť na titul Text prijatý Parlamentom. Ak legislatívny postup ešte nie je ukončený, objaví sa upozornenie: Legislatívny postup ešte nie je ukončený.
Uznesenia alebo konzultácie, nariadenia alebo smernice - všetky tieto dokumenty si vyžadujú správu jedného z parlamentných výborov a tento výbor menuje jedného poslanca za "spravodajcu". Ten má za úlohu vypracovať predbežné znenie správy. Viac o spravodajcovi, vrátane jeho/jej politickej skupiny a životopisu získate kliknutím na linku Spravodajcovia.
Pri každej poznámke sa nachádzajú linky parlamentných politických skupín, prostredníctvom ktorých môžete získať bližšie informácie o ich práci a aktivitách a širokom okruhu politických pozícií v Parlamente. Máte možnosť prečítať si tlačové vyhlásenia skupín k problematike, nájsť doplňujúce informácie alebo navštíviť domovské internetové stránky skupín.
Poznámky sú publikované na internetovej stránke o voľbách postupne, tak, ako sú vytvárané: najskôr v originálnej jazykovej verzii a následne ako preklady v zostávajúcich 19 jazykoch.
Uzávierka: 2. apríl 2004