Бюджетна процедура

Институции, които участват в процедурата:
 • Европейски парламент 
 • Европейска комисия 
 • Съвет на Европейския съюз 
 1. До 1 септември

  Кратко описание: Проектобюджет

  1. Европейска комисия  подготвя проекта на бюджет.  
  2. Проектобюджет  се представя на:   
   • Съвет на Европейския съюз  (съставен от 27  национални министри )
   • Европейски парламент 

  Пълно описание:: Проектобюджет

  Всички институции на ЕС изготвят своя прогноза за проектобюджета до 1 юли на съответната година.

  Комисията консолидира прогнозите и изготвя годишния проектобюджет, който се представя на Парламента и Съвета не по-късно от 1 септември.

 2. До 1 октомври

  Кратко описание: Позиция на Съвета

  •   От страна на Съвета Позиция на Съвета се изпраща на Парламента
  • От страна на Парламента Вътрешни разисквания в комисиите относно проекта на бюджет. Заключенията се представят на комисията по бюджети.

  Пълно описание:: Позиция на Съвета

  Съветът приема своята позиция по проектобюджета и я предава на Парламента до 1 октомври заедно със съответната обосновка.

  Същевременно парламентарните комисии обсъждат проектобюджета и предоставят своите становища на комисията по бюджетите, която отговаря за изготвянето на позицията на Парламента.

 3. Максимум 42 дни

  Кратко описание: Позиция на Парламента

  1.   Комисия по бюджети трябва да изготви позиция за Парламента.  
  2.   Европейски парламент  получава позицията на Съвета и позицията на комисията по бюджети.
  3. Членовете на Парламента гласуват изготвената от комисията по бюджети позиция и внесените изменения. .  
  4. Позиция на Парламента . Ако Парламентът измени проекта, той се предава на Съвета  

  Пълно описание:: Позиция на Парламента

  Парламентът разполага с 42 дни, за да одобри позицията на Съвета, или — с абсолютно мнозинство на своите членове, да я измени. Членовете на ЕП гласуват по изготвената от комисията по бюджетите позиция и по внесените изменения, като това обикновено се случва на пленарно заседание през октомври.

  Ако Парламентът одобри позицията на Съвета или не приеме позиция, бюджетът се счита за приет. Парламентът обикновено приема изменения и измененият текст се предава на Съвета. В този случай председателят на Парламента незабавно свиква Помирителния комитет. Комитетът не заседава, ако в рамките на 10 дни Съветът уведоми Парламента, че одобрява всички предложени от него изменения.

 4. Максимум 21 дни

  Кратко описание: Помирителна процедура

  1.   Помирителен комитет (съставен от 27 представители на Съвета и 27 представители на Парламента ) трябва да постигне споразумение  
  2.   Създава се общ текст  

  Пълно описание:: Помирителна процедура

  Помирителният комитет, който се състои от равен брой представители на Съвета и членове на Парламента, разполага с 21 дни за постигането на споразумение за общ проект.

 5. Максимум 14 дни

  Кратко описание: Приемане

  Ако общият текст бъде потвърден:   Европейски парламент  и   Съвет на Европейския съюз  разполагат с 14 дена, за да го одобрят.

  Пълно описание:: Приемане

  Ако Помирителният комитет постигне споразумение за общ проект, Парламентът и Съветът имат 14 дни за неговото одобрение. Председателят на Парламента подписва бюджета и го обявява за окончателно приет.

  Ако помирителната процедура не постигне успех или ако общият проект бъде отхвърлен от Парламента, Комисията трябва да представи нов проектобюджет. Дори общият проект да бъде отхвърлен от Съвета, Парламентът може да реши да го приеме.