1. Przed 1 września

  Krótki opis: Projekt budżetu

  1. Komisja Europejska  przygotowuje projekt budżetu  
  2. Projekt budżetu jest przedstawiany:   
   • Radzie Unii Europejskiej  (w składzie 27 ministrów z państw członkowskich )
   • Parlament Europejski 

  Pełny opis: Projekt budżetu

  Co roku do dnia 1 lipca wszystkie instytucje UE sporządzają preliminarz budżetowy.

  Komisja łączy te preliminarze w jedną całość i przygotowuje roczny projekt budżetu, który najpóźniej dnia 1 września przedkłada Parlamentowi i Radzie.

 2. Przed 1 października

  Krótki opis: Stanowisko Rady

  •   Rada UE: Stanowisko Rady przekazywane jest Parlamentowi
  • Parlament: Wewnętrzna debata nad projektem budżetu. Wnioski przekazuje się Komisji Budżetowej

  Pełny opis: Stanowisko Rady

  Rada przyjmuje swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu i przekazuje je Parlamentowi wraz z uzasadnieniem najpóźniej przed 1 października.

  W tym samym czasie projekt budżetu omawiają komisje parlamentarne i przedstawiają swoje opinie Komisji Budżetowej, która odpowiada za opracowanie stanowiska Parlamentu.

 3. Maksymalnie 42 dni

  Krótki opis: Stanowisko Parlamentu

  1.   Komisja Budżetowa przygotowuje stanowisko dla Parlamentu.  
  2.   Parlament Europejski  otrzymuje stanowisko Rady i stanowisko Komisji Budżetowej.
  3. Posłowie do PE głosują nad stanowiskiem przygotowanym przez Komisję Budżetową oraz nad złożonymi poprawkami .  
  4. Stanowisko Parlamentu . Jeżeli Parlament zmienia projekt, przekazuje go Radzie.  

  Pełny opis: Stanowisko Parlamentu

  Parlament ma 42 dni na przyjęcie stanowiska Rady albo na jego zmianę bezwzględną większością głosów posłów. Posłowie do PE głosują nad stanowiskiem Komisji Budżetowej i wszelkimi złożonymi poprawkami zazwyczaj podczas październikowej sesji plenarnej.

  If Parliament approves Council's position, or declines to state a position, the budget is deemed adopted. However, Parliament normally adopts amendments and the amended text is forwarded to the Council. In this case, the President of the Parliament immediately convenes a meeting of the Conciliation Committee. The committee does not meet if the Council informs Parliament within 10 days that it has approved all of its amendments.

 4. Maksymalnie 21 dni

  Krótki opis: Postępowanie pojednawcze

  1.   Komitet pojednawczy (składający się z 27 przedstawicieli Rady i 27 przedstawicieli EP ) musi uzgodnić porozumienie.  
  2.   Powstaje wspólny tekst  

  Pełny opis: Postępowanie pojednawcze

  Komitet pojednawczy, złożony z przedstawicieli Rady i takiej samej liczby posłów reprezentujących Parlament, ma 21 dni na osiągnięcie porozumienia w sprawie wspólnego tekstu.

 5. Maksymalnie 14 dni

  Krótki opis: Przyjęcie

  Jeżeli wspólny tekst zostaje przyjęty:   Parlament Europejski  i   Rada Unii Europejskiej   mają 14 dni na jego zatwierdzenie.

  Pełny opis: Przyjęcie

  Jeżeli komitet pojednawczy osiągnie porozumienie w sprawie wspólnego tekstu, Parlament i Rada mają 14 dni na jego zatwierdzenie. W takim przypadku przewodniczący Parlamentu Europejskiego podpisuje tekst budżetu i oświadcza, że został on ostatecznie przyjęty.

  Jeżeli postępowanie pojednawcze nie przyniesie rezultatu lub Parlament odrzuci wspólny tekst, Komisja przedstawia nowy projekt budżetu. W przypadku odrzucenia wspólnego tekstu przez Radę, Parlament może mimo to podjąć decyzję o jego przyjęciu.