Nové právomoci Európskeho parlamentu

Väčšia úloha

 •  

  Na základe zmien vyplývajúcich zo zmlúv o EÚ volí parlament predsedu Európskej komisie, ktorá je výkonným orgánom EÚ

   
 •   Na základe zmluvy majú Parlament aj Rada   .

Lisabonská zmluva posilnila právomoci Európsky parlament :

    
 •  

  Lisabonská zmluva rozšírila legislatívne právomoci Parlamentu na viac ako 40 nových oblastí, čím sa stal Parlament skutočne rovnocenným zákonodarcom s Radou

  Oblasti, na ktoré sa v minulosti vzťahoval spolurozhodovací postup:

  • Životné prostredie
  • Doprava
  • Vnútorný trh
  • Zamestnanosť a sociálna politika
  • Vzdelávanie
  • Verejné zdravie
  • Ochrana spotrebiteľa

  Nové oblasti, ktoré pribudli po Lisabonskej zmluve:

  • Poľnohospodárstvo a rybárstvo
  • Podpora chudobnejších regiónov
  • Bezpečnosť a spravodlivosť
  • Obchodná politika
  • Spolupráca s nečlenskými štátmi
  • Vykonávacie akty
 •  

  Právo schvaľovať/zamietať medzinárodné dohody

 •  

  EP rozhoduje o rozpočte ako celku (a nie iba o nepovinných výdavkoch)

 •  

  Nová podoba participatívnej demokracie. Parlament sa rozhodol zjednodušiť postupy a zaviazal sa, že zabezpečí vypočutie každej iniciatívy, ktorá zozbiera potrebný počet podpisov