Устен превод в Европейският парламент

Разнообразни заседания

Европейският парламент (ЕП) се отличава от останалите институции по разнообразието от заседания и разглеждани теми, както и по това, че всички заседания сe прeвеждат на повече от един език.

Използваните езици са различни в зависимост от вида заседание и действителните нужди на участниците.

В ЕП се прилага принципът на „контролирано пълно езиково многообразие", за да се спазва правото на членовете на ЕП да използват официален език по свой избор по време на всички заседания.

Генерална дирекция за логистика и устни преводи за конференции на ЕП осигурява устен превод за:

  • пленарните заседания в Страсбург и Брюксел, винаги на 24 езика;
  • заседанията на парламентарните комисии, парламентарните делегации, съвместните парламентарни асамблеи навсякъде по света;
  • заседанията на политическите групи;
  • пресконференции;
  • заседанията на вътрешните органи за вземане на решение на Парламента (Бюро, Председателски съвет, квестори и т.н.);
  • заседанията на Комитета на регионите;
  • заседанията на Сметната палата;
  • заседанията на Eвропейския омбудсман;
  • заседанията на Европейския надзорен орган по защита на данните;
  • заседанията на Центъра за писмени преводи в Люксембург.

Освен това Генералната дирекция отговаря за организирането на заседания извън трите седалища и за разпореждането със залите и техниците за обслужване на конференции.

Вид устен превод, използван в Европейския парламент

Организация на работата на устните преводачи

Следвайте устните преводачи на ЕП на:

Как работят преводачите