Η διερμηνεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πολυμορφία συνεδριάσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) διαφέρει από τα άλλα θεσμικά όργανα ως προς την πολυμορφία των συνεδριάσεων και των εξεταζομένων θεμάτων καθώς και ως προς το ότι όλες οι συνεδριάσεις είναι πολυγλωσσικές.

Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται ποικίλουν αναλόγως του είδους της συνεδρίασης και των πραγματικών αναγκών των συμμετεχόντων.

Στο ΕΚ εφαρμόζεται η αρχή της «ελεγχόμενης πλήρους πολυγλωσσίας», ώστε οι βουλευτές να ασκούν το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν την επίσημη γλώσσα της επιλογής τους σε όλες τις συνεδριάσεις.

Η Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης και Διερμηνείας Συνεδριάσεων του ΕΚ παρέχει διερμηνεία:

  • Στις συνεδριάσεις της ολομέλειας και στις 24 γλώσσες, στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο
  • Στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων ίσης εκπροσώπησης σε ολόκληρο τον κόσμο
  • Στις συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων
  • Στις συνεντεύξεις τύπου
  • Στις συνεδριάσεις των εσωτερικών οργάνων λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου (Προεδρείο, Διάσκεψη των Προέδρων, Κοσμήτορες κτλ.)
  • Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
  • Στις συνεδριάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου
  • Στις συνεδριάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
  • Στις συνεδριάσεις του «Ευρωπαϊκού κέντρου Προστασίας Δεδομένων»
  • Στις συνεδριάσεις του Μεταφραστικού Κέντρου στο Λουξεμβούργο

Επιπλέον συμβάλλει στη διοργάνωση συνεδριάσεων, εκτός των 3 τόπων εργασίας, στη διαχείριση αιθουσών και τον συντονισμό των τεχνικών συνεδρίων.

Διερμηνεία που χρησιμοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οργάνωση της εργασίας των διερμηνέων

Ακολουθήστε τους διερμηνείς του ΕΚ στο:

Διερμηνείς επί το έργον