Παιδαγωγική βοήθεια

Αν και σε γενικές γραμμές αρμόδια για την εκπαίδευση είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών μελών, η υπηρεσία διερμηνείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεργάζεται με τα πανεπιστήμια προσφέροντας παιδαγωγική βοήθεια, προάγοντας τη μεταφορά γνώσεων και συμβάλλοντας στο γεφύρωμα του κενού μεταξύ της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και των απαιτήσεων που θέτει η επαγγελματική πραγματικότητα του διερμηνέα συνεδρίων σε διεθνείς οργανισμούς.

Το όφελος της συνεργασίας αυτής είναι διττό: οι πτυχιούχοι αφενός έχουν περισσότερες ευκαιρίες πρόσληψης μετά την αποφοίτησή τους και οι υπηρεσίες διερμηνείας αφετέρου, μπορούν να υπολογίζουν σε άρτια εκπαιδευμένους πτυχιούχους για την κάλυψη των αναγκών τους και τη στήριξη των υπηρεσιών όπου απαιτείται πολυγλωσσία.

Στις διάφορες μορφές της παρεχόμενης παιδαγωγικής στήριξης περιλαμβάνονται:

Mαθήματα τηλεκπαίδευσης ανωτάτου εκπαιδευτικού επιπέδου (master classes)

Τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης είναι βιντεοδιασκέψεις στο πλαίσιο των οποίων πεπειραμένοι διερμηνείς τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακολουθούν και αξιολογούν τις επιδόσεις των εκπαιδευομένων διερμηνέων. Kατά τα μαθήματα αυτά παρέχεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να ασκούνται στη διερμηνεία ομιλιών παρομοίων με εκείνες που απαιτούνται στις εξετάσεις διαπίστευσης της ΕΕ και να επωφελούνται από τις γνώσεις και τις συμβουλές έμπειρων διερμηνέων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Διοργανώνονται δύο ειδών μαθήματα:

  • Πολυμερή: τηλεδιασκέψεις και/ή μαθήματα μέσω διαδικτύου τα οποία διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με έως τρία πανεπιστήμια. Οι επιδόσεις αξιολογούνται στις Βρυξέλλες από μόνιμους διερμηνείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων διεθνών οργανισμών.
  • Διμερή: τηλεδιασκέψεις με ένα πανεπιστήμιο κάθε φορά, όπου οι σπουδαστές αξιολογούνται από μόνιμους διερμηνείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρίσταται συνήθως ένας παρατηρητής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια πρέπει να διαθέτουν εξοπλισμό για τηλεδιασκέψεις.

Για τις εικονικές τάξεις απαιτείται λεπτομερής σχεδιασμός και στενή συνεργασία μεταξύ συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων και πανεπιστημίων. Οι συμμετέχοντες σπουδαστές επιλέγονται με βάση τις δυνατότητες και το γλωσσικό συνδυασμό τους.

Συμμετοχή των μονίμων διερμηνέων του ΕΚ στις τελικές εξετάσεις

Πρόγραμμα Seminarium

Σεμινάρια για υπευθύνους κύκλου σπουδών και εκπαιδευτές

Πρόγραμμα Γέφυρα

Ακολουθήστε τους διερμηνείς του ΕΚ στο:

Mαθήματα τηλεκπαίδευσης