Suradnja sa sveučilištima

Sveučilišta na kojima se obučavaju usmeni prevoditelji najvažniji su partneri u osiguravanju dovoljnog broja i kvalitete kvalificiranih usmenih prevoditelja. Iako su za izobrazbu usmenih prevoditelja u cijelosti odgovorne države članice i sveučilišta, Služba za usmeno prevođenje Europskog parlamenta može im pomoći u toj važnoj zadaći.

Ako nastavni program zadovoljava postavljene kriterije i jezični profili studenata odgovaraju potrebama zapošljavanja u EP-u, sveučilišta u svojim naporima mogu dobiti pedagošku ili financijsku potporu u obliku bespovratnih sredstava.

Zajednički je cilj širokoj lepezi aktivnosti koje se poduzimaju pripremiti najnadarenije studente za zanimanje konferencijskog prevoditelja.

Trenutačne aktivnosti uključuju:

  • virtualnu nastavu na diplomskom studiju i e-učenje
  • sudjelovanje iskusnih usmenih prevoditelja zaposlenih u EP-u na završnim ispitima
  • seminare za voditelje tečajeva i trenere
  • bespovratna sredstva za organizaciju poslijediplomskih studija konferencijskog prevođenja i projekte za poticanje izobrazbe usmenih prevoditelja
  • posjete studenata Europskom parlamentu

Iskusni usmeni prevoditelji mogu također davati savjete o praktičnim pitanjima sveučilištima koja žele poboljšati svoje nastavne programe te ih informirati o kompetencijama koje su potrebne za uspješno polaganje akreditacijskog ispita.